Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze skała

 • ta "gruba kreska" była de facto linią przerywaną.
  Widać to, szczególnie dzisiaj.
  Jakie tajemnice kryła szafa generała?
 • @miarka 20:23:17
  Proponowane powyżej uszczegółowienia są właściwe.

  Pozdrawiam
  Refleksje powyborcze.
 • @miarka 14:33:41 Ustawa zawiera pytanie, którego nie ma w Ustawie lustracyjnej, tj. o współpracę ze służbami obcego wywiadu!
  Proponowana Ustawa jest zarazem uzupełnieniem/ poszerzeniem oświadczenia lustracyjnego, nie narusza niczyjej godności osobistej, stwarza „cywilizowane warunki - zgodne tak z Dekalogiem jak i uniwersalnym prawem naturalnym” (cytat za śp. Ojcem Profesorem Mieczysławem Krąpcem, 2005 r.) - do bezbolesnego zneutralizowania ewentualnych błędów i słabości z przeszłości i uwolnienia się od , związanych z tym, ewentualnych uwikłań lub zobowiązań.

  W/w Ustawa jest priorytetowa względem lustracji, nie wstrzymuje lustracji, nie oznacza tzw. grubej kreski, natomiast zaakcentuje pozycję Polski jako suwerennego Państwa w negocjacjach na arenie międzynarodowej.

  Treść Ustawy o lojalności i szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej) jest rozwinięciem przemilczanej przez liderów AWS i w konsekwencji zaniechanej w 1997 r. , korekty Karty AWS, tj. Rozdział IV, punkt 5 dotyczący zasad wyłaniania kandydatów z listy AWS do Parlamentu RP).

  W/w Korekta Karty AWS dotyczyła uzupełnienia oświadczenia, składanego przez kandydatów z listy AWS do Parlamentu RP, o treść: „ że nie byli i nie są współpracownikami lub pracownikami służb specjalnych obcego wywiadu w tym wywiadu gospodarczego” gdyż wersja pierwotna uwzględniła wyłącznie deklarację o czas przeszły i tylko o współpracę i działalność w służbach specjalnych PRL i WSI.
  Refleksje powyborcze.
 • @miarka 14:33:41 Ta Ustawa nie byłaby "grubą kreską". Ta Ustawa, m.in., załatała by obowiązującą dziurawą Ustawę lustracyjną.
  Poza tym "gruba kreska" była de facto kreską przerywaną.

  Projekt Ustawy został zweryfikowany pozytywnie, chociażby poprzez całkowite przemilczenie przez polityków, jak i przez media, co również wskazuje na konieczność wprowadzenia.

  Nie wszystkie niepowodzenia oraz skandale w polityce i w gospodarce, oraz dwuznaczne układy polityczno-gospodarcze dają się wytłumaczyć niekompetencją, brakiem doświadczenia i wyobraźni, lub brakiem wizji i koncepcji funkcjonowania państwa
  Refleksje powyborcze.
 • @miarka 00:13:05 Pytać co może zrobić jeden człowiek, czy zastanowić się, co razem z nim można osiągnąć
  "Kto jest w stanie zbudować nową narodową i całkowicie polską przestrzeń polityczną zdolną do wykreowania partii politycznej-bez obcych-nie tylko wpływów?

  Budować nową polską przestrzeń polityczną w oparciu o projekt Ustawy o szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej),

  Proponowana Ustawa o szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej), która zobowiąże wszystkie osoby piastujące lub obejmujące urzędy w strukturach władzy państwowej, począwszy od Prezydenta RP, ministrów, parlamentarzystów, euro-parlamentarzystów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i sądownictwa, prokuratury, NIK, IPN, policji, funkcjonariuszy samorządowych, do złożenia oświadczenia, na prawach przysięgi państwowej, pod rygorem skutków karnych oraz groźby utraty praw publicznych, obywatelskich i utraty praw honorowych, że:

  1. są wolni od wszelkich uwikłań i zobowiązań względem ośrodków i obcych służb, w tym wywiadu gospodarczego, włączając wywiad typu korporacyjnego.

  2. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z jakimikolwiek ośrodkami i grupami lobbystycznymi, których działanie byłoby szkodliwe dla Państwa Polskiego Narodu i jego obywateli.

  3. Są wolni od wszelkich uwikłań lub/oraz zobowiązań, które mogłyby wynikać z faktu odbytych studiów lub szkoleń finansowanych przez fundacje, zagraniczne agencje rządowe lub różnorakich sponsorów, tak krajowych jak i zagranicznych.
  Refleksje powyborcze.
 • @Jasiek 23:38:30 Potrzebna Ustawa o szczególnej ochronie interesu narodowego RP
  Ustawa o szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej), która zobowiąże wszystkie osoby piastujące lub obejmujące urzędy w strukturach władzy państwowej, począwszy od Prezydenta RP, premiera, ministrów, parlamentarzystów, euro-parlamentarzystów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i sądownictwa, prokuratury, NIK, IPN, policji, funkcjonariuszy samorządowych, do złożenia oświadczenia, na prawach przysięgi państwowej, pod rygorem skutków karnych oraz groźby utraty praw publicznych, obywatelskich i utraty praw honorowych, że:

  1. są wolni od wszelkich uwikłań i zobowiązań względem ośrodków i obcych służb, w tym wywiadu gospodarczego, włączając wywiad typu korporacyjnego.

  2. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z dawnymi służbami specjalnymi PRL, w tym WSI.

  3. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z jakimikolwiek ośrodkami i grupami lobbystycznymi, tak krajowymi jak i zagranicznymi, których działanie byłoby szkodliwe dla Narodu i Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. są wolni od wszelkich uwikłań lub/oraz zobowiązań, które mogłyby wynikać z faktu pobierania stypendium od różnorakich sponsorów, fundacji tak krajowych jak i zagranicznych.

  Proponowana Ustawa łata dziurę w obowiązującej Ustawie lustracyjnej, która nie wymaga oświadczenia co do ewentualnej współpracy ze służbami specjalnymi obcego wywiadu, lub z wywiadem korporacyjnym, tak krajowym jak i międzynarodowym.
  PO zlikwiduje ZUS?
 • Obroni demokrację zniesienie konstytucyjnie ustanowionego 50 procentowego progu frekwencyjnego w referendum, co wyeliminuje....
  negatywny wpływ partyjniactwa w publicznej agitacji skierowanej na obniżenie frekwencji w referendum.

  Próg frekwencyjny powinien być jednakowy w wyborach i w referendum. Jeżeli nie obowiązuje w wyborach, to nie powinien mieć zastosowania w referendum.

  W/w elementy programu naprawczego RP zostały zaproponowane kilku komitetom wyborczym.

  Priorytetem - świeża i merytoryczna myśl legislacyjna w interesie narodowym RP.
  Obronić demokrację
 • Poprawka do Konstytucji RP poszerzająca uprawnienia Prezydenta RP z jednoczesnym zwiększeniem merytorycznej odpowiedzialności
  prezydenta za proces legislacyjny, tj.:

  A. Zobowiązywałoby prezydenta do: merytorycznego inspirowania oraz monitorowania prac rządu i parlamentu, na drodze merytorycznego dialogu, natomiast w przypadku braku consensusu w kontrowersyjnych kwestiach ważkich dla dobra Narodu i Obywateli Państwa Polskiego do przeprowadzenia, w krótkim terminie, publicznej debaty z premierem rządu RP podczas Rady Gabinetowej zwołanej przez prezydenta RP transmitowanej w ogólnopolskich programach TV, tak publicznych jak i prywatnych.

  B. Zobowiązywałaby Parlament RP do procedowania, w trybie natychmiastowym, każdą prezydencką inicjatywę ustawodawczą.

  C. Odrzucenie przez Parlament RP [wybrany wg ordynacji większościowej] trzech prezydenckich inicjatyw ustawodawczych oraz stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny [wyłoniony w wyborach powszechnych, a nie z nominacji partyjnych] niekonstytucyjności tychże inicjatyw lub tzw. bubli legislacyjnych) nakładało by na Parlament RP obowiązek wszczęcia procedury usunięcia prezydenta RP z urzędu.

  Świeżą myśl legislacyjną , tak potrzebną dla przeprowadzenia głębokich naprawczych reform w RP, powinni zapewnić nowo wybrani parlamentarzyści RP.
  Obronić demokrację
 • Uzupełnienie Konstytucji RP o zapis, że Interes Narodowy RP jest priorytetem wzgledem interesu partyjnego, ...
  obroni demokrację.
  Obronić demokrację
 • Wprowadzić demokrację to wprowadzić JOW-y, ale wraz z Ustawą o szczególnej ochronie interesu narodowego RP.
  Proponowana od lat Ustawa o szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej), która zobowiąże wszystkie osoby piastujące lub obejmujące urzędy w strukturach władzy państwowej, począwszy od Prezydenta RP, ministrów, parlamentarzystów, euro-parlamentarzystów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i sądownictwa, prokuratury, NIK, IPN, policji, funkcjonariuszy samorządowych, do złożenia oświadczenia, na prawach przysięgi państwowej, pod rygorem skutków karnych oraz groźby utraty praw publicznych, obywatelskich i utraty praw honorowych, że:

  1. są wolni od wszelkich uwikłań i zobowiązań względem ośrodków i obcych służb, w tym wywiadu gospodarczego, włączając wywiad typu korporacyjnego.

  2. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z dawnymi służbami specjalnymi PRL, w tym WSI.

  3. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach, które mogłyby wynikać z ewentualnych zobowiązań pochodzących z okresu działalności opozycyjnej w PRL, w tym mogących wynikać z nieformalnego finansowania jak i zagranicznych, lub/oraz innych podmiotów tak politycznych jak i gospodarczych działalności opozycyjnej przez nieokreślone źródła finansowania, tak krajowe jak i zagraniczne.

  4. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z jakimikolwiek ośrodkami i grupami lobbystycznymi, których działanie byłoby szkodliwe dla Narodu i Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

  5. Są wolni od wszelkich uwikłań lub/oraz zobowiązań, które mogłyby wynikać z faktu pobierania stypendium od różnorakich sponsorów, fundacji tak krajowych jak i zagranicznych.

  W/w Ustawa jest priorytetowa względem lustracji, nie wstrzymuje lustracji, nie oznacza tzw. grubej kreski, natomiast zaakcentuje pozycję Polski jako suwerennego Państwa w negocjacjach na arenie międzynarodowej.

  Ustawa lustracyjna była i jest dziurawa, ponieważ nie zawiera pytania, między innymi, o współpracę z tajnymi służbami obcych państw.

  Treść Ustawy o szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej), uprzednio proponowanej jako druga poprawka do Konstytucji RP (2000 – 2011), jest de facto rozwinięciem przemilczanej przez liderów AWS i w konsekwencji zaniechanej w 1997r. , korekty Karty AWS, tj. Rozdział IV, punkt 5 dotyczący zasad wyłaniania kandydatów z listy AWS do Parlamentu RP.

  W/w zaniechana Korekta Karty AWS dotyczyła uzupełnienia oświadczenia, składanego przez kandydatów z listy AWS do Parlamentu RP, o treść: „ że nie byli i nie są współpracownikami lub pracownikami służb specjalnych obcego wywiadu w tym wywiadu gospodarczego” gdyż wersja pierwotna uwzględniła wyłącznie deklarację o czas przeszły i tylko o współpracę i działalność w służbach specjalnych PRL i WSI.
  Obronić demokrację
 • Wprowadzić demokrację to wprowadzić JOW-y, ale wraz z Ustawą o szczególnej ochronie interesu narodowego RP
  Proponowana od lat Ustawa o szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej), która zobowiąże wszystkie osoby piastujące lub obejmujące urzędy w strukturach władzy państwowej, począwszy od Prezydenta RP, ministrów, parlamentarzystów, euro-parlamentarzystów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i sądownictwa, prokuratury, NIK, IPN, policji, funkcjonariuszy samorządowych, do złożenia oświadczenia, na prawach przysięgi państwowej, pod rygorem skutków karnych oraz groźby utraty praw publicznych, obywatelskich i utraty praw honorowych, że:

  1. są wolni od wszelkich uwikłań i zobowiązań względem ośrodków i obcych służb, w tym wywiadu gospodarczego, włączając wywiad typu korporacyjnego.

  2. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z dawnymi służbami specjalnymi PRL, w tym WSI.

  3. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach, które mogłyby wynikać z ewentualnych zobowiązań pochodzących z okresu działalności opozycyjnej w PRL, w tym mogących wynikać z nieformalnego finansowania jak i zagranicznych, lub/oraz innych podmiotów tak politycznych jak i gospodarczych działalności opozycyjnej przez nieokreślone źródła finansowania, tak krajowe jak i zagraniczne.

  4. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z jakimikolwiek ośrodkami i grupami lobbystycznymi, których działanie byłoby szkodliwe dla Narodu i Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

  5. Są wolni od wszelkich uwikłań lub/oraz zobowiązań, które mogłyby wynikać z faktu pobierania stypendium od różnorakich sponsorów, fundacji tak krajowych jak i zagranicznych.

  W/w Ustawa jest priorytetowa względem lustracji, nie wstrzymuje lustracji, nie oznacza tzw. grubej kreski, natomiast zaakcentuje pozycję Polski jako suwerennego Państwa w negocjacjach na arenie międzynarodowej.

  Ustawa lustracyjna była i jest dziurawa, ponieważ nie zawiera pytania, między innymi, o współpracę z tajnymi służbami obcych państw.

  Treść Ustawy o szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej), uprzednio proponowanej jako druga poprawka do Konstytucji RP (2000 – 2011), jest de facto rozwinięciem przemilczanej przez liderów AWS i w konsekwencji zaniechanej w 1997r. , korekty Karty AWS, tj. Rozdział IV, punkt 5 dotyczący zasad wyłaniania kandydatów z listy AWS do Parlamentu RP.
  Prowokatorzy
 • @kserkses 18:36:47 Sens mają JOW-y, ale wraz z Ustawą o szczególnej ochronie interesu narodwoego RP
  Ustawa uzasadnia sens wprowadzenia JOW-ów

  Proponowana od lat Ustawa o szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej), która zobowiąże wszystkie osoby piastujące lub obejmujące urzędy w strukturach władzy państwowej, począwszy od Prezydenta RP, ministrów, parlamentarzystów, euro-parlamentarzystów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i sądownictwa, prokuratury, NIK, IPN, policji, funkcjonariuszy samorządowych, do złożenia oświadczenia, na prawach przysięgi państwowej, pod rygorem skutków karnych oraz groźby utraty praw publicznych, obywatelskich i utraty praw honorowych, że:

  1. są wolni od wszelkich uwikłań i zobowiązań względem ośrodków i obcych służb, w tym wywiadu gospodarczego, włączając wywiad typu korporacyjnego.

  2. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z dawnymi służbami specjalnymi PRL, w tym WSI.

  3. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach, które mogłyby wynikać z ewentualnych zobowiązań pochodzących z okresu działalności opozycyjnej w PRL, w tym mogących wynikać z nieformalnego finansowania jak i zagranicznych, lub/oraz innych podmiotów tak politycznych jak i gospodarczych działalności opozycyjnej przez nieokreślone źródła finansowania, tak krajowe jak i zagraniczne.

  4. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z jakimikolwiek ośrodkami i grupami lobbystycznymi, których działanie byłoby szkodliwe dla Narodu i Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

  5. Są wolni od wszelkich uwikłań lub/oraz zobowiązań, które mogłyby wynikać z faktu pobierania stypendium od różnorakich sponsorów, fundacji tak krajowych jak i zagranicznych.

  W/w Ustawa jest priorytetowa względem lustracji, nie wstrzymuje lustracji, nie oznacza tzw. grubej kreski, natomiast zaakcentuje pozycję Polski jako suwerennego Państwa w negocjacjach na arenie międzynarodowej.

  Ustawa lustracyjna była i jest dziurawa, ponieważ nie zawiera pytania, między innymi, o współpracę z tajnymi służbami obcych państw.

  Treść Ustawy o lojalności i szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej), uprzednio proponowanej jako druga poprawka do Konstytucji RP (2000 – 2011), jest de facto rozwinięciem przemilczanej przez liderów AWS i w konsekwencji zaniechanej w 1997r. , korekty Karty AWS, tj. Rozdział IV, punkt 5 dotyczący zasad wyłaniania kandydatów z listy AWS do Parlamentu RP.

  W/w Korekta Karty AWS dotyczyła uzupełnienia oświadczenia, składanego przez kandydatów z listy AWS do Parlamentu RP, o treść: „ że nie byli i nie są współpracownikami lub pracownikami służb specjalnych obcego wywiadu w tym wywiadu gospodarczego” gdyż wersja pierwotna uwzględniła wyłącznie deklarację o czas przeszły i tylko o współpracę i działalność w służbach specjalnych PRL i WSI.
  Moje trzy grosze w referendum
 • Ustawa o szczególnej ochronie interesu narodowego RP potrzebna od zaraz
  Polską Racją Stanu, to pierwsze, wprowadzenie Ustawy o szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej).
  Ustawa o szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej), która zobowiąże wszystkie osoby piastujące lub obejmujące urzędy w strukturach władzy państwowej, począwszy od Prezydenta RP, ministrów, parlamentarzystów, euro-parlamentarzystów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i sądownictwa, prokuratury, NIK, IPN, policji, funkcjonariuszy samorządowych, do złożenia oświadczenia, na prawach przysięgi państwowej, pod rygorem skutków karnych oraz groźby utraty praw publicznych, obywatelskich i utraty praw honorowych, że:

  1. są wolni od wszelkich uwikłań i zobowiązań względem ośrodków i obcych służb, w tym wywiadu gospodarczego, włączając wywiad typu korporacyjnego.

  2. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z dawnymi służbami specjalnymi PRL, w tym WSI.

  3. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach, które mogłyby wynikać z ewentualnych zobowiązań pochodzących z okresu działalności opozycyjnej w PRL, w tym mogących wynikać z nieformalnego finansowania jak i zagranicznych, lub/oraz innych podmiotów tak politycznych jak i gospodarczych działalności opozycyjnej przez nieokreślone źródła finansowania, tak krajowe jak i zagraniczne.

  4. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z jakimikolwiek ośrodkami i grupami lobbystycznymi, których działanie byłoby szkodliwe dla Państwa Polskiego Narodu i jego obywateli.

  5. Są wolni od wszelkich uwikłań lub/oraz zobowiązań, które mogłyby wynikać z faktu pobierania stypendium od różnorakich sponsorów, fundacji tak krajowych jak i zagranicznych.
  KONTRWYWIAD POLSCE potrzebny od zaraz
 • Trafny dobór do pracy w rządzie zapewni Ustawa o szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej)
  Ustawa o szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej), która zobowiąże wszystkie osoby piastujące lub obejmujące urzędy w strukturach władzy państwowej, począwszy od Prezydenta RP, ministrów, parlamentarzystów, euro-parlamentarzystów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i sądownictwa, prokuratury, NIK, IPN, policji, funkcjonariuszy samorządowych, do złożenia oświadczenia, na prawach przysięgi państwowej, pod rygorem skutków karnych oraz groźby utraty praw publicznych, obywatelskich i utraty praw honorowych, że:

  1. są wolni od wszelkich uwikłań i zobowiązań względem ośrodków i obcych służb, w tym wywiadu gospodarczego, włączając wywiad typu korporacyjnego.

  2. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z dawnymi służbami specjalnymi PRL, w tym WSI.

  3. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach, które mogłyby wynikać z ewentualnych zobowiązań pochodzących z okresu działalności opozycyjnej w PRL, w tym mogących wynikać z nieformalnego finansowania jak i zagranicznych, lub/oraz innych podmiotów tak politycznych jak i gospodarczych działalności opozycyjnej przez nieokreślone źródła finansowania, tak krajowe jak i zagraniczne.

  4. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z jakimikolwiek ośrodkami i grupami lobbystycznymi, których działanie byłoby szkodliwe dla Państwa Polskiego Narodu i jego obywateli.

  5. Są wolni od wszelkich uwikłań lub/oraz zobowiązań, które mogłyby wynikać z faktu pobierania stypendium od różnorakich sponsorów, fundacji tak krajowych jak i zagranicznych.
  Mierni, bierni ale wierni
 • Kto udzwignie, kto uzna za konieczne wprowadzenie Ustawy o o szczególnej ochronie interesu narodowego RP
  Projekt ustawy o szczególnej ochronie interesu narodowego RP przypomina się antysystemowym kandydatom na prezydenta RP, celem zajęcia przez nich stanowiska i złożenia ewentualnego zobowiązania, że po wygraniu wyborów i zaprzysiężeniu na Urząd Prezydenta RP, prezydent RP natychmiast wprowadzi do laski marszałkowskiej niniejszy projekt Ustawy jako inicjatywę ustawodawczą, jednocześnie poddając treść zgłoszonej ustawy pod szeroka publiczną dyskusję.

  Ustawa o szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej), która zobowiąże wszystkie osoby piastujące lub obejmujące urzędy w strukturach władzy państwowej, począwszy od Prezydenta RP, ministrów, parlamentarzystów, euro-parlamentarzystów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i sądownictwa, prokuratury, NIK, IPN, policji, funkcjonariuszy samorządowych, do złożenia oświadczenia, na prawach przysięgi państwowej, pod rygorem skutków karnych oraz groźby utraty praw publicznych, obywatelskich i utraty praw honorowych, że:

  1. są wolni od wszelkich uwikłań i zobowiązań względem ośrodków i obcych służb, w tym wywiadu gospodarczego, włączając wywiad typu korporacyjnego.

  2. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z dawnymi służbami specjalnymi PRL, w tym WSI.

  3. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach, które mogłyby wynikać z ewentualnych zobowiązań pochodzących z okresu działalności opozycyjnej w PRL, w tym mogących wynikać z nieformalnego finansowania jak i zagranicznych, lub/oraz innych podmiotów tak politycznych jak i gospodarczych działalności opozycyjnej przez nieokreślone źródła finansowania, tak krajowe jak i zagraniczne.

  4. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z jakimikolwiek ośrodkami i grupami lobbystycznymi, których działanie byłoby szkodliwe dla Państwa Polskiego Narodu i jego obywateli.

  5. Są wolni od wszelkich uwikłań lub/oraz zobowiązań, które mogłyby wynikać z faktu pobierania stypendium od różnorakich sponsorów, fundacji tak krajowych jak i zagranicznych.
  A mieliśta to wtedy jakieś aspiracyje?
 • JOW-y nic nie zmienią bez, między innymi, Ustawy o szczególnej ochronie interesu narodowego RP.
  Internauta napisał: "Podzielam diagnozę, że polska klasa polityczna jest chora i wymaga sanacji. Nie jestem w stanie podzielić jednak optymizmu, że wprowadzenie JOW-ów może znacząco poprawić sytuację w tym względzie. (...) Okazało się, że większość „kandydatów niezależnych” wybrana w okręgach jednomandatowych, zaraz po zaprzysiężeniu w Kijowie, płynnie wkomponowała się w dominujący układ oligarchiczno-nomenklaturowy i niemal zawsze głosowała za partią władzy."

  Projekt ustawy o szczególnej ochronie interesu narodowego RP przypomina się antysystemowym kandydatom na prezydenta RP, celem zajęcia przez nich stanowiska i złożenia ewentualnego zobowiązania, że po wygraniu wyborów i zaprzysiężeniu na Urząd Prezydenta RP, prezydent RP natychmiast wprowadzi do laski marszałkowskiej niniejszy projekt Ustawy jako inicjatywę ustawodawczą, jednocześnie poddając treść zgłoszonej ustawy pod szeroka publiczną dyskusję.

  Ustawa o szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej), która zobowiąże wszystkie osoby piastujące lub obejmujące urzędy w strukturach władzy państwowej, począwszy od Prezydenta RP, ministrów, parlamentarzystów, euro-parlamentarzystów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i sądownictwa, prokuratury, NIK, IPN, policji, funkcjonariuszy samorządowych, do złożenia oświadczenia, na prawach przysięgi państwowej, pod rygorem skutków karnych oraz groźby utraty praw publicznych, obywatelskich i utraty praw honorowych, że:

  1. są wolni od wszelkich uwikłań i zobowiązań względem ośrodków i obcych służb, w tym wywiadu gospodarczego, włączając wywiad typu korporacyjnego.

  2. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z dawnymi służbami specjalnymi PRL, w tym WSI.

  3. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach, które mogłyby wynikać z ewentualnych zobowiązań pochodzących z okresu działalności opozycyjnej w PRL, w tym mogących wynikać z nieformalnego finansowania jak i zagranicznych, lub/oraz innych podmiotów tak politycznych jak i gospodarczych działalności opozycyjnej przez nieokreślone źródła finansowania, tak krajowe jak i zagraniczne.

  4. nie pozostają w żadnych uwikłaniach ani zobowiązujących związkach z jakimikolwiek ośrodkami i grupami lobbystycznymi, których działanie byłoby szkodliwe dla Państwa Polskiego Narodu i jego obywateli.

  5. Są wolni od wszelkich uwikłań lub/oraz zobowiązań, które mogłyby wynikać z faktu pobierania stypendium od różnorakich sponsorów, fundacji tak krajowych jak i zagranicznych.

  W związku z powyższym zobowiązują się do szerokiego propagowania, również w mediach treści proponowanej Ustawy o Szczególnej Ochronie Interesu Narodowego RP, w celu jej uchwalenia przez Parlament RP.

  Ponadto, proponowana Ustawa łata Ustawę lustracyjną, która była i jest dziurawa, ponieważ nie zawiera pytania, między innymi, o współpracę z tajnymi służbami obcych państw.

  W/w Ustawa nie stanowi żadnego problemu:
  1. Dla osób wolnych od jakichkolwiek uwikłań lub zobowiązań.
  2. Ustawa stwarza cywilizowane warunki do uwolnienia się od uwikłań poprzez złożenie oświadczenia zawartego w proponowanej ustawie.

  W/w Ustawa wyeliminuje agentów wpływu, doprowadzi do całkowitej przebudowy sceny politycznej w Polsce, przebudowy polegającej na usunięciu od wpływów wszystkich ludzi stanowiących różnorakie lobbies działające na szkodę interesu narodowego RP., czyli koniec psucia państwa.

  Polska może nawiązać partnerskie relacje na arenie międzynarodowej tylko jako państwo, w którym będzie obowiązywała w/w Ustawa.

  Przypomnieć należy, że w/w Ustawa, uprzednio proponowana jako II Poprawka do Konstytucji RP jest rozwinięciem proponowanej korekty Karty AWS (1996-1997), która ostatecznie została zaniechana przez AWS. W zamian, Klub Parlamentarny AWS, przedłożył Sejmowi RP w 2000 r. przewrotny projekt ustawy o abolicji dla szpiegów, który został odrzucony przez Sejm RP.

  Korekta Karty AWS dotyczyła treści Rozdziału IV, punkt 5 dotyczącego zasad wyłaniania kandydatów z listy AWS do Parlamentu RP), tj. uzupełnienia oświadczenia o treść: „ że nie byli i nie są współpracownikami lub pracownikami służb specjalnych obcego wywiadu w tym wywiadu gospodarczego” gdyż wersja pierwotna uwzględniła wyłącznie deklarację o czas przeszły i tylko o współpracę i działalność w służbach specjalnych PRL i WSI.

  Ponadto, z 2010 roku - Kornel Morawiecki, Bezpartyjny Obywatelski Kandydata na Prezydenta RP, poparł proponowane przez NOPWIO poprawki do Konstytucji RP, pisząc:
  Marian moje zdanie:
  "Opinia o poprawkach do Konstytucji RP proponowanych przez Narodowo-Obywatelską Płaszczyznę Wyborczą- Inicjatywa Ogólnopolska (NOPWIO). Obie proponowane poprawki do Konstytucji RP z pewnością usprawniłyby funkcjonowanie Państwa. Poprawkę dotyczącą oświadczenia lustracyjnego rozciągniętego na obecne związki z obcymi służbami specjalnymi oraz na związki z ośrodkami działającymi na szkodę Polski, uważam za ważną dla faktycznej niepodległości Polski."
  Kornel Morawiecki, Bezpartyjny Obywatelski Kandydat na Prezydenta RP, 27 kwietnia 2010 r.
  Debata antysystemowych kandydatów na Prezydenta RP
 • @maro 22:05:44 Ustawa o szczególnej ochronie interesu narodowego RP zahamuje degradację
  Ustawa o szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej), która zobowiąże osoby pełniące funkcje publiczne – poczynając od prezydenta RP - do złożenia oświadczenia na prawach przysięgi państwowej, pod rygorem utraty praw publicznych i obywatelskich, że są wolni od wszelkich uwikłań i zobowiązań wobec: dawnych tajnych służb PRL, obcych służb specjalnych, korporacyjnego wywiadu gospodarczego, jak również wobec grup lobbystycznych, tak krajowych jak i zagranicznych, których działanie byłoby szkodliwe dla RP.
  Czy pozostało nam już tylko szczekanie?
 • Autor Zaistnieje Polska Racja Stanu....
  Zaistnieje Polska Racja Stanu jak wprowadzona zostanie Ustawa o szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej), która zobowiąże osoby pełniące funkcje publiczne – poczynając od prezydenta RP - do złożenia oświadczenia na prawach przysięgi państwowej, pod rygorem utraty praw publicznych i obywatelskich, że są wolni od wszelkich uwikłań i zobowiązań wobec: dawnych tajnych służb PRL, obcych służb specjalnych, również ponadnarodowego korporacyjnego wywiadu gospodarczego (agenci wpływu) , jak również wobec grup lobbystycznych, tak krajowych jak i zagranicznych, których działanie byłoby szkodliwe dla RP.
  Ponadto, proponowana Ustawa łata Ustawę lustracyjną, która była i jest dziurawa, ponieważ nie zawiera pytania, między innymi, o współpracę z tajnymi służbami obcych państw.

  Zaistnieje polska Racja Stanu jak zostanie wprowadzona Ustawa o szczególnej ochronie interesu narodowego RP (uzupełnienie przysięgi państwowej), która zobowiąże osoby pełniące funkcje publiczne – poczynając od prezydenta RP - do złożenia oświadczenia na prawach przysięgi państwowej, pod rygorem utraty praw publicznych i obywatelskich, że są wolni od wszelkich uwikłań i zobowiązań wobec: dawnych tajnych służb PRL, obcych służb specjalnych, również ponadnarodowego korporacyjnego wywiadu gospodarczego (agenci wpływu) , jak również wobec grup lobbystycznych, tak krajowych jak i zagranicznych, których działanie byłoby szkodliwe dla RP.

  Ponadto, proponowana Ustawa łata Ustawę lustracyjną, która była i jest dziurawa, ponieważ nie zawiera pytania, między innymi, o współpracę z tajnymi służbami obcych państw.

  Wprowadzenie tej ustawy będzie zaporą dla szkodliwego oddziaływania na interes narodowy RP przez, między innymi, agentów wpływu, lobbystów oraz „pożytecznych idiotów”.
  Polska i Ukraina po negocjacjach w Mińsku
 • @krzysztofjaw 23:26:01 Włączyć sie do propagowania: 1. Projektu Ustawy o szczególnej ochronie interesu narodowego RP.....
  (uzupełnienie przysięgi państwowej), ustanawiającej prymat interesów RP ponad interesami partii politycznych lub interesami osobistymi oraz zobowiązującej osoby pełniące funkcje publiczne – poczynając od prezydenta RP - do złożenia oświadczenia na prawach przysięgi państwowej, pod rygorem utraty praw publicznych i obywatelskich, że są wolni od wszelkich uwikłań i zobowiązań wobec: obcych służb specjalnych, korporacyjnego wywiadu gospodarczego, lub/oraz grup lobbystycznych, tak krajowych jak i zagranicznych, których działanie byłoby szkodliwe dla RP.

  2.Projektu uzupełnienia oświadczenia lustracyjnego
  rozciągając je, również na związki z: 1. obcymi służbami specjalnymi; 2. z ośrodkami lobbystycznymi działającymi na szkodę Polski.

  Czyli, załatać dziurawą, od początku, ustawę lustracyjną.
  Jak to jest z polskim górnictwem?
 • Kandydat na prezydenta RP, to osoba wolna od wszelkich uwikłań, szybko i logicznie myśląca, uwzględniająca wieloaspektowe....
  uwarunkowania, w tym geopolityczne, wyciągająca logiczne wnioski z pożytkiem dla interesu narodowego RP, która poradzi sobie spacerkiem z niejedną "gwiazdą" mediów, o ile jakaś "gwiazda" mediów zdecyduje się na prowadzenie debaty dotyczącej rzeczywistych problemów, między innymi, jak w/w.

  Od 2000 roku żadna "gwiazda" lub "gwiazdor" mediów nie przejawił ochoty do dyskusji nad w/w programem.

  Szerokie wsparcie wyborców jest istotniejsze od medialnego. O ile aktywizacja wyborców stanie się faktem.
  Repolonizacja Polski