Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze JurekE6

 • Uwaga – może nastąpić krach na złotym !
  http://img.interia.pl/biznes/nimg/0/r/Analitycy_Zloty_sie_euro_5611437.jpg

  http://analizy-rynkowe.pl/dostrzegam-powazne-ryzyko-znacznego-oslabienia-zlotego/
  Antysemityzm monetarny racz nam dać Panie
 • @Wrzodak Z. 23:28:15
  Panie Zygmuncie a może naszą ostatnią nadzieją pozostanie ta na którą nikt z ludzi prawie nie liczy a na którą zawsze liczy Ten, który czeka z otwartymi rękami na tą nazywaną najgorszą od najgorszych ?

  Celebrytka zapowiada, że „jeżeli Petru jej nie weźmie, to może pójść z każdym”.

  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/celebrytka-agnieszka-orzechowska-twarza-nowoczesnej/vy721d2

  -------------------------------------------------------------------

  św. Małgorzoto z Kortony wstawiaj się za nami !

  „Ty jesteś moją rośliną, która ożywia suche rośliny, albowiem z Ciebie wypływa woda, która nawadnia korzenie uschłych drzew. Ty jesteś bowiem moją córką, siostrą i towarzyszką, której mój Ojciec udzielił łaski, której nie utracisz”, powiedział Chrystus do Małgorzaty z Kortony

  Cho­ciaż po­ku­to­wa­ła tak cięż­ko, cho­ciaż tak bar­dzo po­ma­ga­ła in­nym, cho­ciaż by­ła mi­stycz­ką i mia­ła ob­ja­wie­nia, jed­nak po­przed­nie jej ży­cie za­wsze wra­ca­ło do niej plot­ką i oszczer­stwem. Źli lu­dzie do koń­ca nie dali jej za­po­mnieć, kim by­ła jako mło­da dziew­czy­na. Ona jed­nak za­wsze trak­to­wa­ła to jako jesz­cze je­den ele­ment po­ku­ty.

  Św. Mał­go­rza­ta z Kor­to­ny jest pa­tron­ką lu­dzi fał­szy­wie oskar­żo­nych, ro­bot­ni­ków se­zo­no­wych, lu­dzi bez­dom­nych, lu­dzi tra­cą­cych ro­dzi­ców, aku­sze­rek, skru­szo­nych ko­biet, lu­dzi wy­śmie­wa­nych dla ich po­boż­no­ści, na­wró­co­nych pro­sty­tu­tek, sa­mot­nych ko­biet świec­kich, ter­cja­rek, włó­czę­gów; wzy­wa­na jest dla obro­ny prze­ciw po­ku­som, w po­ku­sach sek­su­al­nych, w przy­pad­kach obłą­ka­nia, cho­rób umy­sło­wych i w pro­ble­mach men­tal­nych.

  http://biblia-swieci.pl/malgorzata.html

  -----------------

  Celebrytka oznajmiła, że chce pomagać ludziom. Wraz z innymi początkującymi politykami planuje zacząć od wizyty w jednym ze szpitali, gdzie zawiozą prezenty dla chorych dzieci.

  http://www.pomponik.pl/plotki/news-ale-kuriozum-orzechowska-zostanie-czlonkiem-nowoczesnej-zabr,nId,2395097

  pozdrawiam
  JurekE

  Może ratunek dla Polski przyjdzie z zupełnie innej strony, niż się z pozoru wydaje ?
  Donosił SB na najbliższego kolegę
 • Ostrzeżenie przed krachem giełdowym w USA
  Członek Rady Polityki Pieniężnej Eryk Łon (co prawda w nieco zakamuflowany sposób) ostrzega przed krachem na największych rynkach akcji !!!

  http://eryklon.pl/wp-content/themes/eryk-lon/images/eryk-lon-fotografia-zdjecie.jpg

  ,,Gdyby na giełdzie nowojorskiej, a w konsekwencji także na innych dojrzałych i wschodzących rynkach akcji doszło w 2016 roku do silnej bessy, wówczas mogłoby to przełożyć się na obniżenie prognoz wzrostu gospodarczego na rok 2017 na świecie, w tym także w Polsce. Obecnie szczególnie uważnie obserwuję więc m.in. sytuację na światowych rynkach akcji” (Eryk Łon)

  Członek RPP (Eryk Łon) pytany o główne ryzyka stojące przed polską gospodarką w najbliższym czasie zaznacza, że ryzkiem takim byłby ewentualny krach na giełdzie nowojorskiej (gdyby do niego doszło).”

  http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/finanse-publiczne/lon-przestrzen-do-obnizek-stop-nbp-nieznaczna-bez-znaczenia-dla-procesow-realnych/

  szczegóły analityczne…

  ,,Czyżby wracały obawy o ryzyko krachu na dojrzałych rynkach akcji ???”

  http://analizy-rynkowe.pl/czyzby-wracaly-obawy-o-ryzyko-krachu-na-dojrzalych-rynkach-akcji/
  Błyskotliwa niemiecka koncepcja
 • @Wrzodak Z. 10:30:16
  ciekawostka....

  Jan Łopuszański zaczął prowadzić własnego bloga

  http://twojradom.pl/bloger/start/2129
  DLACZEGO TAK SPOKOJNY JEST WŁADYMIR PUTIN
 • rozpad a nawet zanik UE
  ciekawe, że nawet niektórzy ludzie ze środowiska finansowego w Polsce dostrzegają możliwość rozpadu, czy wręcz zaniku UE

  oto fragment

  ,,hasło – od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” można interpretować także i w taki sposób, że tak jak dwunarodowa Unia Lubelska zanikła tak wielonarodowa Unia Europejska będąca czymś w rodzaju specyficznego państwa federalnego zniknie i to o wiele szybciej…Już dziś trzeba się do tego wstrząsu przygotować"

  http://analizy-rynkowe.pl/moje-refleksje-po-referendum-w-grecji-do-przemyslenia/
  Greckie TAK - rozpad UE, NIE - też ale później
 • poseł Gabriela Masłowska i Grupa Bilderberg
  ,,Jaką rolę pana zdaniem w kształtowaniu stosunków międzynarodowych pełni Grupa Bilderberg?" (poseł Gabriela Masłowska)

  http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=36&dzien=1&wyp=060

  -----------------------------------------------------------------------

  Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna

  ,,Grupa Bilderberg, nazywana również Konferencją Bilderberg, to założone w 1954 r. przez Józefa Retingera - polskiego literaturoznawcę, pisarza i polityka - forum wymiany poglądów, którego celem jest stymulowanie dialogu transatlantyckiego. Konferencje Bilderberg odbywają się corocznie, bierze w nich udział ok. 120-150 uczestników - polityków,
  ekspertów, naukowców oraz dziennikarzy. Z uwagi na fakt, że spotkania grupy nie mają określonego porządku obrad, nie przyjmuje się na nich żadnych rezolucji ani nie wydaje oświadczeń prasowych, ich wpływ na „kształtowanie" stosunków międzynarodowych może
  być jedynie pośredni (wynikający z wpływu przeprowadzonych dyskusji na ich uczestników) i przez to niemożliwy do obiektywnej weryfikacji"

  http://maslowska.pl/start/MSZ_odpowiedzi_28.01.15.pdf

  (str-3-4)

  ------------------------

  oraz fragment wpisu Gabrieli Masłowskiej

  ,,11 października 2012 roku zwróciłam się do wiceministra finansów Jacka Dominika z następującym pytaniem: ,,Czy prawdą jest, że Minister Finansów Jacek Rostowski brał udział w tym roku w posiedzeniu Grupy Bilderberg i jeżeli tak to czy podczas tego posiedzenia tejże Grupy omawiane były zagadnienia unii bankowej i przekazania EBC kompetencji w zakresie nadzoru nad bankami w strefie euro i czy posłowie na sejm Rzeczpospolitej Polskiej mogą otrzymać stenogram z tegorocznego posiedzenia Grupy Bilderberg”

  Wiceminister finansów Jacek Dominik odpowiedział: ,,Było pytanie Pani poseł Masłowskiej na temat udziału Pana ministra Rostowskiego w Grupie Bilderberga. Wiemy, że był tam natomiast co było omawiane nie wiem nie mam takiej informacji To musiało by być pytanie do Ministra co było przedmiotem dyskusji na spotkaniu tej Grupy”.

  Ówczesny przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Dariusz Rosati dodał: ,,Jeśli minister Rostowski brał udział w tym spotkaniu jako przedstawiciel Polski to rozumiem, że możemy oczekiwać, że taka informacja Komisji zostanie przedstawiona. Ale nie jest wykluczone, że to jest Grupa osób nieformalnych, nieformalne spotkanie. Osób, które nie występują wtedy w charakterze oficjalnych przedstawicieli. No właśnie..”

  Minister finansów Jacek Rostowski uczestniczył także w posiedzeniu Grupy Bilderberg, które odbyło się do 6 do 9 czerwca 2013 roku w Hertfordshire w Wielkiej Brytanii.

  Pełniący wtedy funkcję głównego ekonomisty grupy ING na region Europy Środkowej i Wschodniej Mateusz Szczurek komentując to wydarzenie powiedział: ,,im większy zakres informacji posiadanych przez naszych polityków, tym łatwiej kierować państwem”.

  11 grudnia 2013 roku podczas posiedzenia sejmu RP zapytałam obecnego ministra finansów Mateusza Szczurka: ,,Czy w przyszłości będzie pan chciał brać udział w posiedzeniach grupy Bilderberg i czy będzie pan tam brał udział prywatnie, czy też jako minister finansów ?”. Minister Mateusz Szczurek odpowiedział: ,,Aha, czy planuję należeć do klubów, różnego rodzaju stowarzyszeń - nie, nie ma tego w moich planach, nie mam na to czasu, przekonuję się o tym z każdą chwilą”.

  Przyznam, że to wszystko wygląda bardzo dziwnie, niejasno. Zastanawiam się czy przyjdzie kiedyś taki moment, w którym zostaną nam przedstawione stenogramy z posiedzeń Grupy Bilderberg w 2012 i 2013 roku z udziałem ministra Jacka Rostowskiego. Nurtuje mnie też odpowiedź na pytanie o to, czy przedstawione zostanie nam kiedyś szczegółowe sprawozdanie z działalności prezesa NBP Marka Belki w Komisji Trójstronnej."

  http://www.naszdziennik.pl/wpis/979,marek-belka-i-jacek-rostowski-oraz-komisja-trojstronna-i-grupa-bilderberg.html
  Estulin o Bilderbergu
 • 14 sierpnia
  papież Paweł VI o ojcu Maksymilianie Kolbe, Homilia Podczas Mszy Świętej Beatyfikacyjnej - fragmenty

  ,,Kto z nas nie pamięta niezrównanego faktu? "Jestem kapłanem katolickim" mówi ojciec Kolbe ofiarując siebie na śmierć i na jaką śmierć! dla ratowania życia skazanego w mściwym odwecie, nieznanego mu towarzysza niedoli.

  Był to wielki moment: ofiara została przyjęta. Zrodziła się ona z serca nawykłego do wyrzeczeń, jakby w naturalnym odruchu posługi kapłańskiej.

  (…) Do tego kapłańskiego motywu dołącza się drugi: ofiarna śmierć błogosławionego Maksymiliana tłumaczy się również przyjaźnią.

  Wszak był Polakiem!

  Jako Polak został skazany na obóz śmierci.

  Jako Polak zamienił swój los na los współrodaka, Franciszka Gajowniczka, przyjmując śmierć za niego. Jakież uczucia rodzą się w duszy na myśl o postawie ludzkiej, społecznej, narodowej Maksymiliana Kolbe, syna szlachetnej, katolickiej Polski, idącego na dobrowolną śmierć! Historyczne, męczeńskie przeznaczenie narodu polskiego znajduje wyraz w tym heroicznym akcie.

  We wspólnym cierpieniu Polska odnajduje świadomość swojej jedności i misji rycerskiej.

  Realizuje się ona poprzez ofiarę jej synów, gotowych poświęcić własne życie za innych, trzymających w ryzach wrodzoną porywczość w imię niezłomnego braterstwa, wiernych duchowi katolickiemu, który ich znaczy znamieniem żywych członków Kościoła Powszechnego oraz niezłomną ufnością w cudowną opiekę Matki Bożej.

  Oto tajemnica ich bujnego odrodzenia! Oto promienie świetliste, spływające z rąk nowego Męczennika, który odsłania prawdziwe oblicze polskiego narodu, moc jego wiary, miłość płomienną, wolę pojednania, pokoju i pomyślności. Kościół i świat cały czerpać będą z tych planów”

  http://www.maksymilian.bielsko.opoka.org.pl/maksymilian4_5.php
  Bł. Symforian Ducki – zamordowany za Krzyż
 • TVP (bis)
  Podczas tej dyskusji w TVP jedna z dyskutantek wyraziła (takie odniosłem wrażenie), że w szkole nauczyciele, którzy podpisali ,,Deklarację Wiary” nie będą uczyli o Oscarze Wildzie, gdyż był on homoseksualistą.

  Warto zauważyć, że Oscar Wilde się nawrócił !

  „Odnajduję teraz gdzieś w głębi swego jestestwa ukryte „coś”, mówiące mi, że nic na tym świecie nie jest pozbawione sensu, a już szczególnie cierpienie. To „coś”, schowane w głębi mej natury na podobieństwo zakopanego w polu skarbu – to pokora.

  Pokora jest tym, co mi pozostało. Jest tym, co najlepszego posiadam: dokonanym przeze mnie samego odkryciem o wadze ostatecznej, punktem wyjścia dla dalszego rozwoju. Wychynęła z głębi mnie samego, wiem więc, że przyszła we właściwym czasie. Nie mogła przyjść ani wcześniej, ani później. Gdyby ktokolwiek opowiedział mi o niej – odrzuciłbym ją. Gdyby mi ją przyniesiono – nie przyjąłbym. Ale gdy ją sam znalazłem – zatrzymam. Muszę zatrzymać. Jest jedyną rzeczą, zawierającą w sobie pierwiastki życia, nowego życia, jakiejś Vita Nova dla mnie. Najdziwniejsze jest to, że nie można jej odrzucić i że nikt nie może jej dać drugiemu. Nie można jej zdobyć w inny sposób, jak tylko oddając wszystko, co się posiada. Tylko wtedy, kiedy się wszystko utraci, wie się, że się ją zdobyło”.

  „W Boże Narodzenie udało mi się otrzymać Nowy Testament po grecku i co ranka, po tym, jak posprzątam celę i wyczyszczę naczynia, czytam sobie fragmenty Ewangelii, po kilkanaście przypadkowo wybranych wersetów. Jest to wspaniały początek dnia”.

  „Oczywiście, grzesznik musi się pokajać. Dlaczego? Po prostu dlatego, że inaczej nie pojąłby, co uczynił. Moment skruchy jest momentem inicjacji. Więcej – jest sposobem, w jaki człowiek zmienia swoją przeszłość. Grecy uważali to za niemożliwe. W swoich gnomicznych aforyzmach często powtarzają, że „nawet bogowie nie mogą zmienić przeszłości”. Chrystus pokazał, że może tego dokonać najpospolitszy grzesznik – że jest to jedyna rzecz, jaką może uczynić.”

  http://www.przewodnik-katolicki.pl/nr/spoleczenstwo_i_kultura/pokuta_oscara_wildea.html
  Deklaracja Wiary i Sumienia nauczycieli polskich
 • TVP
  Dyskusja o ,,Deklaracji Wiary"

  TVP

  ,,Pytanie na śniadanie", 12 sierpnia 2014 roku

  http://pytanienasniadanie.tvp.pl/16409956/deklaracja-wiary-nauczycieli
  Deklaracja Wiary i Sumienia nauczycieli polskich
 • Refleksja..
  Ten blog jest jednym z najbardziej wartościowych, jakie widziałem
  Św. Antoni pogromca lichwiarzy i heretyków!!!
 • Dekalog obowiązuje zawsze i wszędzie
  Prof. Magdalena Środa przygotowała niegdyś opracowanie ,,Etyka dla nauczycieli” (publikacja została sfinansowana ze środków Fundacji im. Friedricha Eberta, Przedstawicielstwo w Polsce)

  ,,Rzeczą niezwykle ważną jest odróżnienie życia prywatnego od życia publicznego. W życiu prywatnym i w życiu publicznym ważne są inne wartości, inne zasady, inne dobra, potrzeby, interesy i inne postawy”

  ,,Mylenie norm życia publicznego z normami życia prywatnego bywa szkodliwe i dla jednego, i dla drugiego”

  ,,Życie publiczne to system ról, powiązanych ze sobą wzajemnie, wzajemnie od siebie zależnych, wymagających przejrzystych reguł działania, profesjonalizmu, odpowiedzialności, uczciwości, świadomości, że ponad interesem prywatnym i grupowym (rodzinnym,
  zawodowym, lokalnym, partyjnym, związkowym) jest jakieś ważne dobro wspólne,,Dobro wszystkich aktualnych i potencjalnych uczestników życia publicznego, które istnieje i jest realizowane NIE dzięki „wyższym siłom” i modlitwie, lecz dzięki trosce i pracy każdego z nas"

  http://www.lodz.znp.edu.pl/dodatkowe/2010/etyka_rozwazania.pdf

  (np. str.13-14)

  -----------------------------------------------------------------------------------

  ,,Cywilizacja łacińska (prof. Maciej Giertych)
  Każda cywilizacja ma swój własny sposób na rozwój duchowy, materialny i intelektualny. W cywilizacji łacińskiej odbywa się on w oparciu o etykę Kościoła katolickiego. Dekalog obowiązuje zawsze i wszędzie, we wszystkich dziedzinach życia prywatnego i zbiorowego, również międzynarodowego (czyli po prostu: zawsze i wszędzie)”

  http://www.naszawitryna.pl/jedwabne_497.html

  --------------------------------------------------------------------------------

  Konsekwencja tej różnicy.....

  Prof. Środa o deklaracji sumienia nauczycieli: "Każdy, kto podpisze, powinien zostać zwolniony"

  http://natemat.pl/111455,prof-sroda-o-deklaracji-sumienia-nauczycieli-chce-mnie-pan-zapytac-gdzie-wyemigruje-z-polski-kazdy-kto-podpisze-musi-stracic-pra
  Deklaracja Wiary i Sumienia nauczycieli polskich
 • Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya
  W sytuacji zamętu szczególnie warto przypomnieć, że dziś przypada wspomnienie patrona proboszczów – św. Jana Marii Vianneya

  ,,Pierwsze trzy lata spędził jako wikariusz w Ecully. Na progu swego kapłaństwa natrafił na kapłana, męża pełnego cnoty i duszpasterskiej gorliwości. Po jego śmierci biskup wysłał Jana jako wikariusza-kapelana do Ars-en-Dembes. Młody kapłan zastał kościółek zaniedbany i opustoszały.

  Obojętność religijna była tak wielka, że na Mszy świętej niedzielnej było kilka osób. Wiernych było zaledwie 230; dlatego też nie otwierano parafii, gdyż żaden proboszcz by na niej nie wyżył.

  O wiernych Ars mówiono pogardliwie, że tylko chrzest różni ich od bydląt. Ks. Jan przybył tu jednak z dużą ochotą. Nie wiedział, że przyjdzie mu tu pozostać przez 41 lat (1818-1859).

  Całe godziny przebywał na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Sypiał zaledwie po parę godzin dziennie na gołych deskach (…) Z każdym rokiem wzrastała liczba przystępujących do sakramentów”

  (…) Ks. Jan spowiadał długimi godzinami. Miał różnych penitentów: od prostych wieśniaków po elitę Paryża. Bywało, że zmordowany jęczał w konfesjonale: "Grzesznicy zabiją grzesznika!" W dziesiątym roku pasterzowania przybyło do Ars ok. 20 000 ludzi. W ostatnim roku swojego życia miał przy konfesjonale ich ok. 80 000. Łącznie przez 41 lat jego pobytu w tym miejscu przez Ars przewinęło się około miliona ludzi”

  http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08-04a.php3

  ,,Przed przeszło 150 laty proboszcz a Ars św. Jan Vianney u schyłku swego życia schorowany, wycieńczony żarliwą pracą kapłańską, licznymi postami, nie miał już sił głosić kazań ale wkroczył na ambonę i pokazując ręką na tabernakulum mówił cichym głosem ,,On jest tu, Jezus jest tu” …te krótkie słowa, ale wypowiedziane z taką Wiarą nawracały wielu ludzi”

  (fragment kazania ks. Marcina Węcławskiego – proboszcza parafii pw. Maryi Królowej – wypowiedziane, Boże Ciało 2014 rok)

  https://soundcloud.com/kazania-na-niedziel/kazanie-na-uroczystosc-bozego-ciala

  od 19 sekundy do 1 minuty i 7 sekundy

  -------------------------------------------------------

  Od str. 616 do str. 653 myśli św. Jana Marii Vianneya

  np.

  http://jednoczmysie.pl/wp-content/uploads/2013/02/%C5%9AW.-JAN-MARIA-VIANNEY-KAP%C5%81AN-Z-ARS-ROK-KAP%C5%81A%C5%83SKI.pdf

  ,,Pierwszym sidłem, które diabeł zastawia na osobę, która zaczyna służyć Panu Bogu, jest obawa przed ludzką opinią" (str.618)

  ,,Zauważcie, jak nieraz ktoś mówi o sobie z pokorą i spuszcza głowę na dół. Ale jak tylko usłyszy coś cierpkiego na swój temat, zaraz się zżyma i gniewa, co jest wyraźnym dowodem pychy" (str.620)

  ,,Ach, drodzy bracia, dla ilu dzieci lepiej by było wpaść w łapy tygrysa czy lwa niż dostać się w towarzystwo wyuzdanych ludzi!" (str.625)

  ,,Skutki obmowy są wyjątkowo przykre, bo sieje ona niezgodę, podziały, niszczy więzy przyjaźni, utrudnia zgodę, podsyca waśni, skłóca rodziny.." (str.630)

  ,,Pokorny człowiek z łatwością ustąpi drugiemu, nikogo nie rozgniewa, ze wszystkiego będzie zadowolony i będzie się starał ukrywać swoją osobę przed wzrokiem świata" (str.639)

  ,,Są ludzie, którzy często mówią o sobie źle po to, żeby ich chwalono. To fałszywa pokora. Nie mówcie o sobie nic i miejcie to głębokie przeświadczenie, że jesteście nędzni, i że Bóg z litości tylko trzyma was na świecie." (str.639)

  .
  Deklaracja Wiary i Sumienia nauczycieli polskich
 • Prymas Stefan Wyszyński
  ,,Rodziny Wyszyńskich i Karpiów w czerwcu 2014 roku wystosowały list do JE ks. abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Zwróciły się w nim o rozpowszechnienie we wszystkich kościołach w Polsce odprawiania w dniu 28. każdego miesiąca Mszy św. lub modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego na wzór Eucharystii sprawowanych w archikatedrze św. Jana w Warszawie”

  http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/89193,sladem-prymasa-tysiaclecia.html
  Salon, układ, razwiedka i Szatan
 • Odnośnie Witolda Tomczaka
  Tymczasem…

  ,,8 maja 2013 roku
  Szanowny Pan
  Witold Tomczak

  Wielce Szanowny Panie Pośle!

  Gorąco dziękuję za list Szanownego Pana Posła wraz z załączonym „Komunikatem w sprawie znieważenia Ojca Świętego Jana Pawła II w Galerii Zachęta w 2000 r. i aktualnych konsekwencji prawnych tego wydarzenia”.

  W duchu wdzięczności za odważne działania i podejmowane inicjatywy, będące przejawem troski o poszanowanie najwyższych wartości, gorąco pozdrawiam Szanownego Pana Posła i życzę wytrwałości w realizacji przedsięwzięć mających na celu obronę wiary i porządku moralnego w naszej Ojczyźnie.

  Zapewniam o mojej modlitwie w intencji Szanownego Pana Posła i z serca błogosławię.

  Ks. abp Stanisław Gądecki
  Arcybiskup Metropolita Poznański”

  http://www.naszdziennik.pl/wp/31919,otrzymalismy.html

  ----------------------------

  ,,15 maja 2014 roku

  Koło

  (Witold Tomczak) wyjaśnił, że startuje z listy Solidarnej Polski*, bo PiS zamyka się na dobrych Polaków.

  *jak kandydat bezpartyjny”

  Źródło:

  http://koninskagazetainternetowa.pl/2014/05/15/wybory-do-parlamentu-europejskiego-2014-kolo-witold-tomczak-o-ateizacji-europy/
  Kluzik-Rostkowska nie zgadza się z Górzyńskim
 • Stanowcze oświadczenie przewodniczącego Episkopatu Polski
  http://www.archpoznan.pl/content/view/3273/109/

  --------------------------------

  Katechizm Kościoła Katolickiego

  2242 Obywatel jest zobowiązany w sumieniu do nieprzestrzegania zarządzeń władz cywilnych, gdy przepisy te są sprzeczne z wymaganiami ładu moralnego, z podstawowymi prawami osób i ze wskazaniami Ewangelii. Odmowa posłuszeństwa władzom cywilnym, gdy ich wymagania są sprzeczne z wymaganiami prawego sumienia, znajduje swoje uzasadnienie w rozróżnieniu między 450 służbą Bogu a służbą wspólnocie politycznej. "Oddajcie... Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga" (Mt 22, 21). "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi" (Dz 5, 29).

  Tam... gdzie władza państwowa, przekraczając swoje uprawnienia, uciska obywateli, niech ci nie odmawiają jej świadczeń, których obiektywnie domaga się dobro wspólne. Niech zaś wolno im będzie bronić praw swoich i współobywateli przed nadużyciami władzy w granicach nakreślonych przez prawo naturalne i ewangeliczne 25 .

  http://www.katechizm.opoka.org.pl/rkkkIII-2-2.htm
  Deklaracja Wiary i Sumienia nauczycieli polskich
 • PiS....i Witold Tomczak..itd..
  Wywiad z Witoldem Tomczakiem

  W Polsce wiele osób publicznych, w tym parlamentarzystów deklaruje katolicyzm i oficjalnie okazuje szacunek dla nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Czy z ich strony otrzymuje Pan jakieś wsparcie w związku z trwającym procesem?

  Nie widać także zainteresowania i zdecydowanych działań tych osób. Jeden z ważnych polityków tzw. prawicy miał się w tej sprawie wyrazić: "...obrona Tomczaka nie wpisuje się w naszą linię polityczną...", a pewna pani poseł, radykalna w deklaracjach, proszona przez wyborców o pomoc nękanemu Tomczakowi odrzekła: "Co ja mogę zrobić? Każdy musi dźwigać swój krzyż...". Inny poseł proszony o przekazanie listu otwartego do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nie dotrzymał danego słowa, bo po prostu "zapomniał"... Na mój list z prośbą o wsparcie wysłany do wielu katolickich parlamentarzystów, zareagowało tylko troje. Za to członkowie wspólnoty dla intronizacji Serca Pana Jezusa poprzez swoją aktywną przedstawicielkę w sejmie poseł Ewę Malik zwrócili się do parlamentarnego zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski, który poza wystosowaniem pisma do Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, nie wykazał jednak większego zaangażowania. Swoją opinię i oburzenie wobec oskarżania mnie wyrazili w pisemnych oświadczeniach byli parlamentarzyści: Jan Łopuszański, Halina Nowina-Konopka, Mariusz Grabowski, Dariusz Grabowski, Prof. Włodzimierz Bojarski, Jadwiga Stokarska, Waldemar Sikora. Zdecydowane stanowisko zajęło też Stowarzyszenie Rodzina Polska, kierowane przez Prof. Piotra Jaroszyńskiego.

  Kuriozalnym ewenementem jest NIE wyrażenie zgody przez posłów PiS-u (członków zespołu ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski) na mój udział w Kongresie Katolików – Stop Ateizacji na Jasnej Górze w czerwcu 2013 roku, mimo próśb i nalegań Ks. Infułata Ireneusza Skubisia - redaktora naczelnego Tygodnika Niedziela, współorganizatora kongresu.

  http://www.prawy.pl/z-kraju/6273-wedlug-prokuratury-obronca-godnosci-jana-pawla-ii-jest-wandalem
  Kluzik-Rostkowska nie zgadza się z Górzyńskim
 • @Rebeliantka 21:13:31
  ,,PiS nie jest właścicielem społeczeństwa polskiego, tylko jest, a przynajmniej powinien być, na "jego służbie".

  Całkowicie się zgadzam.
  Kluzik-Rostkowska nie zgadza się z Górzyńskim
 • @Rebeliantka 18:54:33
  Przewiduję, że prezes Jarosław Kaczyński idei Deklaracji Wiary nauczycieli polskich nie poprze (nie sądzę po prostu, aby był skłonny promować portal neon24 oraz autora propozycji Deklaracji).

  Świadczy o tym wypowiedź posła Jaworskiego

  http://www.fronda.pl/a/andrzej-jaworski-dla-frondapl-zaden-minister-nie-ma-prawa-wchodzic-z-butami-w-nasze-sumienie,40085.html

  Andrzej Jaworski, KP PiS

  ,,Moim zdaniem, całe to zamieszanie z propozycją deklaracji wiary nauczycieli jest wywołane sztucznie przez TVN i minister edukacji Joannę Kluzik-Rostkowską. Sam projekt deklaracji wiary został przecież zamieszczony na jakiejś mało znanej stronie internetowej i szybko podchwycony przez środowiska nieprzychylne Kościołowi

  (…) Jeśli mowa o deklaracji wiary lekarzy, to była to przemyślana akcja, która cieszyła się poparciem różnych środowisk, nie tylko osób wierzących świeckich, ale także przedstawicieli Kościoła. Ta akcja była jak najbardziej potrzebna i słuszna. Tutaj mamy do czynienia z pewnym wykreowanym medialnie przekazem, który – jak wynika z moich informacji – nie został w żaden sposób omówiony przez środowiska nauczycieli katolickich”

  Szczególnie ważne są słowa…
  ,,na jakiejś mało znanej stronie internetowej”. .,,Tutaj mamy do czynienia z pewnym wykreowanym medialnie przekazem, który – jak wynika z moich informacji – nie został w żaden sposób omówiony przez środowiska nauczycieli katolickich”

  Natomiast o tej Deklaracji dowiedziało się wiele osób i to jest bardzo cenne !
  Kluzik-Rostkowska nie zgadza się z Górzyńskim
 • Szatan szaleje !!!
  ,,Wyobraźmy sobie, że deklarację wiary ogłaszają nauczyciele, policjanci... To grozi destrukcją ładu społecznego - mówił o lekarskiej "Deklaracji wiary" Tomasz Wołek w "Poranku Radia TOK FM

  ,,To inwazja dewocjonalnego klechistanu - ostro oceniał Tomasz Lis, redaktor naczelny "Newsweeka".

  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,16061497,Lis___Deklaracja_wiary__to_inwazja_dewocjonalnego.html

  Jaką znowu destrukcją ???

  Jeżeli już to destrukcją zła !
  Deklaracja Wiary i Sumienia nauczycieli polskich
 • Ze strony Gościa Niedzielnego (dyskusja o ,,Deklaracji”)
  Wpis z 30 lipca 2014 roku, godz. 11.28

  --------------------

  ,,Deklaracja Wiary” jako zobowiązanie do bardziej gorliwej pracy nad cnotami chrześcijańskimi

  ,,Deklaracja wiary” jest tylko pewną propozycją. Osobiście przyznam, że bardzo cenne jest na przykład zdanie zawarte w tej ,,Deklaracji”, które brzmi: ,Zobowiązuję się (…) uczyć i wychowywać własną postawą i przykładem – pielęgnując cnoty chrześcijańskie”

  http://janusz.neon24.pl/post/111318,deklaracja-wiary-i-sumienia-nauczycieli-polskich

  Pamiętam, że w 2005 roku na łamach ,,Gościa Niedzielnego” ukazał się cykl artykułów poświęconych cnotom chrześcijańskim. Bardzo cenny materiał ! Warty przemyślenia i wdrożenia w życia.

  https://liturgia.wiara.pl/doc/419833.Cnotliwy-Adwent-z-Wiara-pl-2005

  Tydzień Adwentu

  Niedziela - Roztropność
  Poniedziałek - Pokora
  Wtorek - Krewne...
  Środa - Łagodność
  Czwart - Wyrozumiałość
  Piątek - Wstrzemięźliwość
  Sobota - Czystość

  II Tydzień Adwentu

  Niedziela - Umiarkowanie
  Poniedziałek - Pietyzm
  Wtorek - Szacunek
  Środa - Posłuszeństwo
  Czwartek - Wdzięczność
  Piątek - Hojność
  Sobota - Prawdomówność

  III Tydzień Adwentu

  Niedz - Sprawiedliwość
  Poniedziałek - Szczerość
  Wtorek - Uprzejmość
  Środa - Wielkoduszność
  Czw - Wspaniałomyślność
  Ptk - Wytrwałość i stałość
  Sob - Cierpliwość i...

  IV Tydzień Adwentu

  Niedziela - Męstwo
  Poniedziałek - Skromność
  Wtorek - Życzliwość
  Środa - Religijność
  Czwartek - Wiara
  Piątek - Nadzieja
  Sobota – Miłość

  Myślę, że jeżeli tego typu ,,Deklaracje” skłaniały będą do bardziej gorliwego dokonywania rachunku sumienia (oczywiście swojego) a owocem tego rachunku byłaby bardziej gorliwa praca nad sobą, która prowadziłaby do tego, żebym był lepszym polskim nauczycielem, lekarzem, kierowcą, motorniczym, bankowcem, politykiem, dziennikarzem, naukowcem itd. to będzie bardzo dobrze (,,lepszym” w znaczeniu bardziej gorliwie praktykującym cnoty chrześcijańskie w swej pracy).

  Prymas Stefan Wyszyński napisał kiedyś ,,ABC Społecznej Krucjaty Miłości”

  http://adonai.pl/abc/?id=1

  To też była ,,Deklaracja”. Bardzo dobra ,,Deklaracja”

  A czym że były Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego ?

  http://www.wyszynski.psur.pl/sluby.php

  To też była ,,Deklaracja”. Bardzo dobra ,,Deklaracja”

  Nie bójmy się tych ,,Deklaracji” – one mają nam tylko pomoc, tylko pomóc…

  Przy okazji podzielę się pewną refleksją.

  Zauważyłem, że teraz bardzo dużo mówi się o kompetencjach: kompetencjach miękkich, społecznych i obywatelskich (pojęcia te są propagowane np. przez Unię Europejską)

  Zastanawiam się czy wśród owych kompetencji są też cnoty chrześcijańskie ? Czy to nie jest tak, że (to będzie pewna hipoteza) przesiąknięta duchem ateizmu Unia Europejska zmierza do tego, by zbudować ,,nowego człowieka” bez Pana Boga, bez chrześcijaństwa, bez cnót chrześcijańskich i proponuje nam życie wedle zasady ,,kompetencje zamiast cnót ?”

  Pisał o tym Dariusz Zalewski

  http://www.edukacja-klasyczna.pl/kompetencje-zamiast-cnot

  Sławomir Kłusek, Poznań”

  -----------

  Źródło:

  http://gosc.pl/komentarze/pokaz/531565
  Deklaracja Wiary i Sumienia nauczycieli polskich