Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze Janisław

 • Z naszej obecnie beznadziejnej sytuacji może uratować tylko Bóg!
  Złóż najważniejszy podpis życia. To duchowy ratunek Polski.  PETYCJA

  w s. wystąpienia Episkopatu do władz państwowych Rzeczpospolitej Polskiej o koronację Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski.


  https://www.petycjeonline.com/zo_najwaniejszy_podpis_ycia_to_duchowy_ratunek_polski

  (…)

  - Czeka was ucisk, gdy nie obierzecie Mnie Królem Polski.
  I ucisk będzie taki aż to zrobicie.
  Jeśli tego nie zrobicie – zginiecie.
  Może was zostać nawet mniej niż dziesięć procent.
  - Czyli tyle co teraz Ukraińców w Polsce?
  - Nawet mniej dziecko!

  http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/10/22-24-x-2019-upomnienia-pouczenia-czeka.html
  Monteskiuszowski Trójpodział władzy do lamusa!
 • W Polsce priorytetową sprawą jest odbydowa polskiej elity!
  Mamy obecnie obcoplemienne elity!

  I to jest najważniejszy problem do rozwiązania!

  Bez polskich elit nic nie osiągniemy!

  Nad tym szanowni inetrnauci deliberujcie: co robić aby nasze elity były polskie. Jak będą to Polacy, to my zwykli obywatele nie będziemy musieli zajmować sie co rusz nowymi kłopotami...

  Juz oni to zrobią właściwie dla naszego dobra! My mamy obowiazek pomóc im sie zorganizować, wspierać ich i zapewnić bezpieczeństwo!
  Monteskiuszowski Trójpodział władzy do lamusa!
 • W teorii mamy 6 rodzajów władz!!!
  Władać, tzn. kierować, sprawiać, że podmiot wykona nasze polecenie – będzie nam posłuszny. Wykona to dobrowolnie lub pod przymusem. Najlepiej, gdy wykona dobrowolnie, utożsamiając się z naszymi ideałami i celami.
  W praktyce nie ma niezależnych rodzajów władzy!!!
  To jest fikcja dla naiwnych! Wystarczy tajne obsadzenie swoimi ludźmi różnych urzędów w tzw. niezależnych rodzajach władzy i już mamy jeden centralny ośrodek kierowniczy…I tak jest w realnym świecie. Ważniejszym od tego wszystkiego jest jedność ideowa elity!!!
  W teorii mamy 6 rodzajów władz:
  • Duchowa (religie, ideologie, systemy filozoficzne, ośrodki myśli politycznej)
  • Informacyjna (wywiad, media, internet, telekomunikacja)
  • Ekonomiczna (system bankowy, wielkie korporacje przemysłowe, prawo gospodarcze – system gospodarczy)
  • Ustawodawcza (tworzenie prawa)
  • Sądownicza
  • Wykonawcza (tajne służby, policja, administracja)

  W państwie narodowym wszystkie władze działają zgodnie w interesie narodu. Żadna z nich nie może kierować się ideą inną, niż idea polskości, bo to oznaczałoby podległość obcym wpływom i doprowadziłoby do rozstroju organizmu państwowego.
  Z całą bezwzględnością, jako najwyższa racja stanu, będą ścigane wszelkie organizacje jawne i tajne ideowo wrogie polskości. Przymykanie oczu na ich istnienie, oznacza dobrowolne stopniowe oddawanie władzy we wrogie ręce.


  Obie władze: duchowa i świecka uznają nad sobą supremację władzy Jezusa Chrystusa Króla ( tzw. przymierze tronu i ołtarza).
  Ma miejsce autonomia władzy świeckiej od religii, przy jednoczesnej współpracy obu władz w służbie Bogu i narodowi, harmonijna współpraca dla dobra społeczeństwa. Państwo broni i wspiera Kościół katolicki i odwrotnie: Kościół wspiera autorytet i podnosi powagę władzy państwowej. Państwo i Kościół wzajemnie się uzupełniają.
  „ Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.” (R. Dmowski – Kościół, naród i państwo).
  Jako państwo katolickie będziemy wierni Stolicy Apostolskiej w sferze wiary, zaś politycznie na tyle, na ile nie sprzeciwia się to interesom Narodu Polskiego.
  Katolicyzm Polaków jest powierzchowny. Katolicy polscy nie są zorganizowani, są politycznie naiwni. Te wady musimy wykorzenić.
  Monteskiuszowski Trójpodział władzy do lamusa!
 • Mr Wawel, podjął pan kwestię etniczności, ale nie podał jej kryteriów. Pozwoli pan, że to uzupełnię...
  Kto jest Polakiem?!
  Polskość, specyfika ducha polskiego, kryteria polskości


  Polskość
  Polskość to idea przewodnia, jaką Naród Polski się kieruje w swojej egzystencji doczesnej. Ten Naród, twórczym wysiłkiem rozumu i ducha, pracą i walką, i w wyniku doświadczeń historycznych – wytworzył IDEĘ POLSKOŚCI, stał się w pełni świadomym podmiotem Historii. Dzięki niej rozumie siebie i zna swoje powołanie w dziejach świata.
  Polskość jest formą kształtującą Polaków w sferze indywidualnej i społecznej. Nadaje Narodowi Polskiemu niepowtarzalny charakter, spaja go cywilizacyjnie, określa sens jego istnienia i wskazuje cele strategiczne: doczesne i wieczne.
  • Polskość, to wzór kultury prawdziwie ludzkiej, dogłębnie katolickiej.
  • Polskość, to forma cywilizacyjna dla ludzi chcących stać się osobami szlachetnymi, czyli Polakami, gdyż naród polski ma charakter szlachecki!
  • Polskość, to katolicyzm praktyczny na przykładzie konkretnego narodu i w konkretnych warunkach historycznych i geopolitycznych.

  Polskość, w przeciwieństwie do większości nacjonalizmów, nie jest opresyjnym programem politycznym przeciwko osobie ludzkiej, ani też programem zaborczym przeciwko innym narodom! Istotą polskości jest dobro każdej osoby, poszanowanie i braterska koegzystencja z innymi narodami!
  Wszechstronny rozwój osoby ludzkiej w jej wymiarze materialnym i duchowym, dążenie do prawdy, pragnienie sprawiedliwości i miłości braterskiej między wszystkimi ludźmi wg nauki Ewangelii – oto KWINTESENCJA POLSKOŚCI!!!
  Polskość jest wieczna. Po zmaganiach na ziemi o wprowadzenie praw Boskich i naturalnych w życie społeczności ludzkich, oraz po walce w obronie polskich interesów narodowych, po śmierci – Polak dołączy do wielkiej rzeszy rodaków w Niebie – do Polskiej Wspólnoty Narodowej (określenie, jakiego używał Pan Jezus w objawieniach udzielonych Annie z Warszawy, mówiąc o narodzie polskim) , by wraz z nimi cieszyć się szczęściem wiecznym – nagrodą za trudy i ofiary poniesione dla Narodu Polskiego i ludzkości – jako wypełnienie przykazania miłości bliźniego.

  Wg słów Pana Jezusa (orędzia Anny z Warszawy):
  Spośród wszystkich znanych systemów społecznych, polskość jest najbliżej ideału ewangelicznego.
  (…)
  Ze Mną są ci, którzy starali się usilnie wprowadzać w świat ludzki moje prawa: sprawiedliwość, wolność wyboru, szacunek dla godności człowieka, miłosierdzie i czynne współczucie, pomoc skrzywdzonym, słabym, bezbronnym i zniewolonym. I za te dobra i wiele innych – aby je zdobyć dla wielu, a nie tylko dla waszego narodu – gotowi byli oddać trud całego życia, przyjąć cierpienia, więzienie i śmierć. I tak żyli, a bardzo wielu zginęło. (Anna – Boże wychowanie,t.III, str.21)

  Polacy „– naród starożytny i jak ci mówiłem zawsze mnie miły, nawet wtedy, gdy tkwił jeszcze w pogaństwie. To rasa, w której nie ma zła i zepsucia. Oczywiście wszyscy jesteście skażeni grzechem pierworodnym, ale są rasy bardziej i mniej czyste. I jasno mówię, że chodzi tu o ducha i cechy moralne.” ( cyprianpolakwiara.pl, orędzie Pana Jezusa z 3.02.2017 r. )

  Aby Idea Polskości mogła przełożyć się na realne życie narodu, musi dysponować narzędziem wykonawczym, w przeciwnym razie pozostałaby tylko w sferze ideałów. Tym narzędziem jest:
  Katolicki nacjonalizm polski.
  Jest on racjonalną doktryną Narodu Polskiego, czyli programem polityki długofalowej ukazują-cym cele i sposoby ich osiągnięcia w konkretnych warunkach geo-polityczno-historycznych, wraz ze stosowną strukturą organizacyjną. Działając w myśl tej doktryny, Polacy przejmą władzę w państwie i zaczną realizować swoje interesy narodowe wewnątrz i na zewnątrz Polski.

  Jak rozpoznać Polaka. Specyfika ducha polskiego.

  – Polak jest przywiązany do wiary i okazuje szczególną cześć Najświętszej Maryi Pannie – Królo-wej Polski, jest obrońcą i misjonarzem chrześcijaństwa.
  – W mentalności polskiej głęboko zakorzeniony jest prymat osoby ludzkiej ponad wszystko inne.
  – Wyróżnia nas postawa posłannicza przeciwko jakiemukolwiek prześladowaniu ludzi. U nas nigdy nie było prześladowań z powodów wiary, nigdy nie było wojen religijnych.
  Walka z Kościołem w okresie komunistycznym, to była żydowska wojna z chrześcijaństwem pod parawanem polskości, albowiem państwem polskim zawładnęli Żydzi udający Polaków.
  – Polak nie ma w sobie pychy i pogardy do innych narodów, dąży do pokojowego współżycia z wszystkimi narodami, budowania, a nie burzenia. Obca jest mu zaborczość i chęć panowania nad innymi.
  – Polaka odróżnia od innych lekkość, polot i fantazja.
  – Polak wyróżnia się łagodnością i wyrozumiałością. Brak u nas mściwości, fanatyzmu, podstępu w polityce i relacjach międzyosobowych.
  – Polak, to osoba honorowa. Nigdy nie złamaliśmy umów międzypaństwowych, nigdy nie podpisaliśmy oszukańczych paktów.
  – W naszym narodzie dominuje idea chwały na płaszczyźnie moralnej, zarówno chwały osobistej jak i chwały Ojczyzny. Polak dąży do wielkości, posiada energię dążenia wzwyż, wyróżnienia się szlachetnymi czynami.
  – Polak miłuje pokój i nie pragnie agresji, ani wojny.
  – Dla Polaka prawo moralne i Boskie zawsze jest ważniejsze od prawa stanowionego przez ludzi. U nas nie jest możliwym, aby nakaz państwowy był święty i nie podlegał zakwestionowaniu, gdyby wyraźnie łamał prawo moralne. Dla nas państwo nigdy nie było i nie będzie bogiem! – w przeciwieństwie do Niemców, Rosjan, Czechów czy Anglosasów.

  – Zemsta „ Nie leży w naszym charakterze (narodowym). Honor Polski wzdraga się przed
  bezmyślnym okrucieństwem, my z wrogiem rozprawiamy się w otwartej walce, ale nie prowadzimy
  wojny z kobietami i dziećmi, nie pastwimy się nad ludnością cywilną. Nawet z barbarzyńskim wrogiem
  walczymy po rycersku. Te powszechnie uznane wysokie wartości moralne i prawość polskiego
  narodu – to nasza siła. One nam zjednały przyjaźń i sympatię całego cywilizowanego świata.’’

  Ignacy Paderewski w orędziu do Polaków wygłoszonym w radiu szwajcarskim po upadku
  Warszawy 27 września 1939 roku.

  Obserwując współczesnych Polaków, rzadko znajdujemy w nich wymienione cechy. Jednak polskość w nich istnieje, tyle że uśpiona. Wzorcową polskość mamy utrwaloną w naszej literaturze, w historycznych czynach wybitnych Polaków i całych warstw narodu; odzwierciedla ją przede wszystkim kultura polska.
  Obecny marny stan narodu, to skutek niszczycielskich działań naszych wrogów, głównie tych wewnętrznych – zakamuflowanych Żydów, Ukraińców i Niemców. Mamy oto sytuację: elity polskie zastąpiono nam elitami obcoplemiennymi, jadowicie wrogimi Narodowi, a Naród nie jest tego świadom! Np. biskupi w Polsce w 60% są Żydami!
  Każdy naród w swojej historii miewa trudne okresy. Z tej zapaści możemy i musimy się wydostać. Aby zwyciężyć, to najpierw musimy być świadomi naszej sytuacji oraz mieć przed oczyma ideały, które chcemy osiągnąć. Dlatego ten opis jest potrzebny, nie jest marzycielstwem.

  Kryteria polskości

  Nie każdy, kto mieszka w Polsce, mówi czysto po polsku, i nosi polskie nazwisko – jest Polakiem! Co więcej, nawet nie każdy, kto ma rodziców Polaków…
  Świadomość narodowa jest wyższym poziomem egzystencji człowieczej – nie otrzymuje się jej z tytułu urodzenia, czy zamieszkania, ale trzeba ją zdobyć! – dojść do niej własnym wysiłkiem, w ramach rozwoju osobowego – rozwoju człowieczeństwa.
  Urodzenie się w rodzinie polskiej, jest z woli Bożej, zaledwie powołaniem, by stać się Polakiem.

  Polakiem jest tylko ten, kto spełnia kryteria polskości, a są one następujące:

  1. Etnika polska – zrodzenie z rodziców Polaków.
  Etnika, wbrew współczesnym teoriom ”naukowym”, ma zasadnicze znaczenie, gdyż tą drogą przekazywane są cechy fizyczne, psychiczne i duchowe!
  Rasizm odrzucamy, ale historia poucza nas, iż Żydzi, Ukraińcy, Niemcy, Rosjanie…, są podstępni i przebiegli – podszywają się pod Polaków, aby nas opanować od wewnątrz, stąd też owo kryterium musimy stosować rygorystycznie! W przeciwnym wypadku nastąpiłaby podmiana elity polskiej przez obcoplemieńców.
  Rosjanie posługują się metodą „matrioszka”.
  Żydzi wżeniają się w polskie rodziny, ukrywając się pod czysto polskimi nazwiskami i herbami.
  Niemcy w ramach akcji Werwolf II, pozostawili po sobie tysiące agentów wpływu…Mieli dostęp do polskich archiwów, a tajne służby potrafią to wykorzystać.
  Ukraińcy zabierali pomordowanym przez siebie Polakom dokumenty i stawali się „Polakami”.
  2. Wiara katolicka – serce polskości. To światło, spoiwo i moc nasza! To oręż polskości!
  Chodzi o katolicyzm prawowierny, przedsoborowy, wierny Tradycji. Katolicyzm, to najsilniejszy element, który kształtuje i łączy ludzi polskiego pochodzenia. Życie udowodniło, że tylko tam, gdzie Polacy zachowują wiarę – tam zachowują polskość. Polskość najpełniej może się rozwinąć tylko w ramach katolicyzmu!
  Nic tak nie spaja narodu, nie zapewnia zdrowego wychowania młodego pokolenia oraz przetrwa-nia narodu, jak religia. Wiara jest formą samokontroli i punktem odniesienia dla systemu warto-ści. I najważniejsze: katolik walczący o urzeczywistnienie ideałów ewangelicznych ma pomoc
  Bożą – jest niezwyciężony!

  3. Duch polski – uosobiony/obecny w kulturze polskiej. To system wartości, tradycje, dążenia, ideały, charakter osobowy.
  – Polak, to osoba świadoma swej przynależności do polskiej wspólnoty narodowej, utożsamiająca się z narodem polskim przez poglądy, postawy i czyny – ¬¬ świadczące o wspieraniu wiary katolickiej, kultury polskiej i realizacji polskich interesów narodowych.
  Kultura polska ma charakter szlachetny, dlatego też polskość podobna jest do świętości w religii katolickiej, tzn. w polskości należy wzrastać, stawać się człowiekiem coraz bardziej szlachetnym.
  – Polak, to ten, kto zna wyznaczoną Narodowi Polskiemu przez Opatrzność misję dziejową i świa-domie działa dla jej urzeczywistnienia.
  Misją dziejową Polski jest stworzenie nowego systemu polityczno-gospodarczego w oparciu o Prawo Boże oraz przewodzenie Słowianom i całemu światu! Tak! Polacy mają przewodzić światu i być wzorem dla świata!
  Te wymogi są tym wyższe, im wyższą pozycję zajmuje dana osoba w hierarchii społecznej. Od ludzi wykształconych (szerokie elity) wymaga się aktywności na tych polach. Bierność albo postawa obronna jest oznaką wypierania się polskości!
  Przynależność do Narodu nakłada na mnie obowiązki, aby w dalszej kolejności korzystać z praw mi przysługujących! Jednak najpierw muszę dać od siebie, aby żądać!

  W skrócie:
  Polak, to osoba posiadająca polską etnikę i polskiego ducha.
  Nie sama etnika, ani sam duch, ale obydwa elementy razem!

  Wykluczeni z polskości
  Kto nie spełnia kryteriów polskości, jest obywatelem II kategorii, pozbawionym praw politycz-nych. Pol-ak/ka, która ma za współmałżonka Żyda lub Ukraińca, przechodzi do obywateli II kate-gorii, z zakazem zajmowania jakichkolwiek stanowisk kierowniczych, a członkowie takiej rodziny mają zakaz dostępu do żywotnych sfer egzystencji narodu (uniwersytety, seminaria duchowne, bankowość, media, wojsko, policja, itp.)!
  Masoni – członkowie Kościoła Szatana, dla których lojalność względem loży ważniejszą jest od lojalności wobec państwa w którym żyją, a także szabesgoje (osoby wysługujące się Żydom) są renegatami, i w pierwszej kolejności wykluczonymi z polskiej wspólnoty narodowej.
  Z łona narodu polskiego wykluczeni są również ci wszyscy, którzy walczą z katolicyzmem, np. poprzez szerzenie demoralizacji, wprowadzanie antykultury, upowszechniają wrogie polskości idee, np.: socjalizm, liberalizm, globalizm, lub też pomagają wrogom narodu polskiego.
  Człowiek wywodzący się z rodziny, której członkowie działali na szkodę Narodu Polskiego, nigdy nie będzie utożsamiał się z polskością! Takie osoby również pozbawimy praw politycznych i ograniczymy w innych prawach.
  Oświęcim i Jerozolima
 • Przestańcie tylko narzekać! Trzeba działać konstruktywnie!
  Elementarne kryteria, jakie musi spełnić kandydat ubiegający się o
  Urząd Prezydenta Państwa Polskiego

  1. Prezydentem Polski może być tylko mężczyzna w wieku powyżej 40 lat.
  U kobiet uczucia górują nad rozumem – taka osobowość nie nadaje się na kierownicze
  stanowiska państwowe!

  2. Polak z metryki i z ducha.
  Udokumentowane pochodzenie polskie do 5 pokolenia wstecz. Jeśli żonaty, żona również musi być Polką z udokumentowaną polskością do 5 pokolenia wstecz.
  Dumny z bycia Polakiem, ma siłę moralną by realizować polskie interesy narodowe wewnątrz i na zewnątrz.

  3. Katolik.
  Naród Polski jest katolicki, i tylko katolik może mu przewodzić! Nie godzi się inaczej!
  Postawą życiową potwierdził zasady wyznawanej wiary.

  4. Odbył służbę wojskową, jako oficer w jednostkach liniowych Wojska Polskiego.
  Prezydent Polski jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Nie godzi się, aby maminsynek, czy lawirant wydawał rozkazy ludziom honoru! To jest dyshonor dla oficerów i żołnierzy! To niszczy dobre obyczaje w państwie.

  5. Osoba o dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym.
  – Osobowość zrównoważona, o silnym charakterze i wyższych aspiracjach.
  – Roztropna w działaniu, nie naiwna ani łatwowierna.
  – Posiada predyspozycje przywódcze.
  – Nie może to być człowieczek żądny sławy i pieniędzy.

  6. Jest osobą niezależną, reprezentuje sobą wysoki poziom moralno-intelektualny.
  – Osoba niezależna materialnie.
  – Dobrze wykształcona i samodzielnie myśląca.
  – Nie splamiła się antypolskimi wypowiedziami i działaniami.
  – Zna się na polityce, zorientowana w polityki światowej.
  – Ma klarowną wizję polityki i funkcjonowania państwa.
  – Nie jest człowiekiem obecnego systemu władzy!

  7. Rodzina kandydata. Prześwietlenie rodziny.
  Mówić to można wszystko, obraz kandydata można spreparować.
  Wiarygodnych danych dostarczy nam obraz rodziny: czy walczyli o Polskę, ich powiązania i działania, itp.


  Pytania kontrolne do kandydata.
  – Czy potępia dzieciobójstwo i LGBT?
  – Stosunek do systemu bankowego i kreacji pieniądza. Jeśli ujemny, to co proponuje?
  – Stosunek do mniejszości narodowych w Polsce i wizja rozwiązania tego problemu.
  – Stanowisko w kwestii pobytu obcych wojsk na polskim terytorium.
  – Ocena Unii Europejskiej.  Sankcje Boże ciążące na wyborcach


  – Każdy ludzki wybór pociąga za sobą konsekwencje – jestem odpowiedzialny za swoje wybory.
  – Nie można głosować na obcoplemieńców, ludzi niemoralnych i złych. Jest to grzech ciężki.
  – My Polacy jesteśmy łatwowierni. Mam obowiązek i mamy prawo poznać istotne dane dot. kandydata. Tu nie ma łaski! Od mojej decyzji wyborczej zależy jakość życia mojego i moich dzieci, wnuków.
  – Dla katolika nie ma „mniejszego zła”! Albo popieram dobro, albo zło!
  Jeśli nie byłoby godnego kandydata, to nie wolno brać udział w głosowaniu. W tym systemie liczy się przede wszystkim udział w wyborach, tzn. legitymizacja systemu. O to ludziom obecnego reżimu chodzi!
  Kol. Bosaka plusy dodatnie i ujemne.
 • Wnieś wkład modlitwy i ofiary do ratowania swojej Ojczyzny!
  https://www.youtube.com/watch?v=dXa0iry1vBw
  PRL-owskie zasadnicze szkoły zawodowe
 • Intronizacja Jezusa Chrystusa ratunkiem dla Polaków!
  Złóż najważniejszy podpis życia. To duchowy ratunek Polski.


  PETYCJA

  w s. wystąpienia Episkopatu do władz państwowych Rzeczpospolitej Polskiej o koronację Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski.


  https://www.petycjeonline.com/zo_najwaniejszy_podpis_ycia_to_duchowy_ratunek_polski


  (…)

  - Czeka was ucisk, gdy nie obierzecie Mnie Królem Polski.
  I ucisk będzie taki aż to zrobicie.
  Jeśli tego nie zrobicie – zginiecie.
  Może was zostać nawet mniej niż dziesięć procent.
  - Czyli tyle co teraz Ukraińców w Polsce?
  - Nawet mniej dziecko!

  http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/10/22-24-x-2019-upomnienia-pouczenia-czeka.html
  PRL-owskie zasadnicze szkoły zawodowe
 • Niebo o świeckich szafarzach Komunii Św.
  ze strony: żywy płomień wita serdecznie


  Duch Święty:
  Zakończcie działalność świeckich szafarzy, oni bardzo znieważają Najświętszy Sakrament. Pragnę, abyście dopuścili tych ludzi do święceń wieczystego diakonatu. Dopiero ta minimalna konsekracja rąk umożliwi fakt błogosławienia tym ludziom. Uprzedzam was, każdy biskup odpowie na Sądzie Bożym za to nadużycie i wcielanie tego, co niszczy Kościół, a także działa destrukcyjnie na duszę świeckiego szafarza. 743/2017

  Bóg Ojciec:
  Już od pewnego czasu zmusili bardzo wielu wiernych do przyjmowania Komunii Świętej niegodnie, na stojąco, do ręki, a często z przeklętych rąk świeckich szafarzy. Wzywam was o kochani po raz kolejny do modlitw i ofiar oraz postów w intencji waszych biskupów, oni tak bardzo tego potrzebują. 839/2018

  Jezus Chrystus:
  Każdy, kto jest świeckim szafarzem Komunii Świętej niesie sobie, rodzinie i parafii pełne Boże przekleństwo. 842/2019

  Bóg Ojciec: Pragnę, aby znaleźli się ludzie, którzy pomogą nawrócić się świeckim szafarzom Komunii Świętej, by zaprzestali swojego przeklętego przeze Mnie działa-nia. Osoby te ściągają na siebie, rodzinę i parafię Boże przekleństwo. Do nawró-cenia ich potrzeba postów i modlitw około 1000 ludzi na osobę. Jest już wielu szafarzy świeckich, którzy się potępili na wieki przez posługę nie dla nich przeznaczoną.
  Dlaczego się potępili? Posługując w ten sposób, zamiast Bożego Błogosławień-stwa, otrzymywali Boże Przekleństwo. Potępili się, bo otrzymując Boże Przekleń-stwo popadali w inne, ciężkie grzechy. 843/2019

  Jezus Chrystus:
  Za wszelką cenę unikaj świeckich szafarzy Komunii Świętej, zwłaszcza ich posługi, by nie obciążać swojego serca Bożym przekleństwem. 849/2019
  Szafarze świeccy – przekleństwo rzucone Polsce i światu.
 • Prawdziwe oblicze Brauna
  http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/01/9-i-dokonczenie-10-11-i-2018.html

  (...)


  - Dlaczego, Panie Jezu, tylko jeden publicznie mówi o Smoleńsku?
  - Cały czas nie mówi, dziecko. Ty cały czas mówisz. Są na ten temat Moje Słowa i Twoje własne uwagi poza przekazem. G. Braun nie proponuje tu nic konkretnego jak jest przez Ciebie przekazana Moja Wola utworzenia Stowarzyszenia i Centrum Smoleńskiego.

  Nie, dziecko, nie został przeze Mnie namaszczony ni na Króla Polski ( jest przecież monarchistą), ni na prezydenta. Powiedziałem: niechaj robi to co robi. Co nie znaczy, że jest człowiekiem szczerym. Niezależnie od tego będzie mu policzone, że mówi prawdę tam gdzie ją mówi, w tym o Smoleńsku. Jednakże gdyby to robił Polak, zostałby zniszczony. Powiedziałem, że nikogo nie zabiją za wygłoszenie pogadanki smoleńskiej i to prawda. Jednak gdyby zyskał popularność jak G. Braun i takich spotkań byłoby wiele, zostałby zniszczony.
  To tyle, dziecko, o nim.
  - Chwała Tobie Chryste.
  - A czy profesor Dakowski jest człowiekiem, któremu można ufać?
  - Nie dziecko, nie można. To, że ktoś mówi prawdę w jakiejś sytuacji, czy na jakiś temat, a nawet na wiele tematów, nie znaczy jeszcze, że można mu ufać.
  - Dlatego też, Panie, chciałeś, proponowałeś by niezależni ludzie wygłaszali pogadanki o inscenizacji smoleńskiej?
  - Po części dlatego lecz nie tylko.
  - A czy ten człowiek, Panie Jezu, który chciał kandydować na prezydenta lecz wycofał się, nie zebrał podpisów i miał I część nazwiska „Korab” byłby odpowiedni jak mi odpowiadał?
  - Jezus nie wybiera kandydata na prezydenta, ale tak, to jest człowiek, któremu można zaufać. Jest niepozorny, ale byłby skuteczny. Jest czysty.
  - Wiem, Panie Jezu, że bez Intronizacji to wszystko nie ma znaczenia.
  - Tak dziecko. Gdyby nawet udało się wybrać na prezydenta niezależnego człowieka to o ile będzie tak chciał postępować - zostanie zabity. I to tak jak Kennedy.
  - Nie będzie, Panie Jezu Intronizacji dopóki na Polaków nie spadnie ucisk.
  - Nie będzie, dziecko.
  Chciało by się mieć na kogo głosować!!!
 • Każdy polityk musi okazać swoje drzewo genealogiczne!!!
  https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/05/22-27-v-2019-roszczenia-zydowskie-po_67.html  22 - 27 V 2019

  (…)

  - Czy roszczenia żydowskie po wyborach będą zrealizowane?
  - Będą dziecko.
  - Niestety, Panie Jezu?
  - Czyż nie ma na was przyjść ucisk.
  - Ale im, Panie, Jezu, nie chodzi przede wszystkim o pieniądze ale o przejęcie własności w Polsce (?)
  - Tak, przede wszystkim dziecko. Dlatego kwota ta urosła tak aby Polska nie mogła jej dać waszym wrogom i wrogom Kościoła – synagodze szatana. Jak mówiłem synagoga szatana dotyczy przede wszystkim żydowskich elit i to tych, które mówią o sobie, że są żydami lecz nimi nie są lecz kłamią.
  - I nie wywoła to, Panie, protestów Polaków?
  - Wywoła dziecko lecz jeszcze nie w tym roku, to znaczy protestom przeciw którym wysyła się policję i wojsko. Jeśli robią to we Francji to myślicie, że nie zrobią tego u was?
  Gdyby to ugrupowanie (Konfederacja) oddało Polskę Chrystusowi i szło zawsze z moim sztandarem Chrystusa Króla byłoby inaczej. I musiałoby to być zapisane w ich statutach. Nie być tylko prywatną sprawę niektórych jej członków.
  Zresztą na jej czele stoją kryptożydzi a przecież to nie może przynieść nic dobrego.

  - Ty, Panie Jezu, mówiłeś, że potomkowie żydów nasłanych przez carat nie mają prawa do mieszkania w Polsce. Czy dobre zrozumiałem, że nie mają też prawa do reprezentowania Polski jako posłowie? Ale to przecież oczywiste.
  - Tak, to oczywiste. Braun, Liroy, Korwin – Mikke, Winnicki nie mają prawa do mieszkania w Polsce.
  - To mocne Słowa Panie Jezu.
  - Moje słowa zawsze wydawały się mocne, także apostołom i uczniom. Jakże surowe były prawa dla Izraela ( nie mówię o naleciałościach poprzez faryzeuszy i uczonych w Piśmie), zwłaszcza na tle dzisiejszych czasów. Podobnie surowe prawa musi mieć Polska.
  - Podobne ustawodawstwo jak w Izraelu?
  - Można tak rzec moje dziecko.
  - Czyli nawet jakby Konfederacja podwoiła wynik wyborów w jesieni 2019 a nawet potroiła to i tak Polska zostanie sprzedana gdy idzie o ucisk żydów na Polskę?
  - Tak dziecko, nawet gdyby miała – 20, –25 procent głosów. Inaczej byłoby tylko w sytuacji gdyby mogła samodzielnie stworzyć rząd.
  - No tak, tak to Panie Jezu też wychodzi gdy idzie o rozum.
  - Jak, Panie Jezu, opublikuję Twoje Słowa, że Korwin, Braun, Liroy, Winnicki nie mają prawa do mieszkania w Polsce wyjdzie, że jestem przeciw Konfederacji a i sympatyzujący jej będą może odrzucać te Orędzia.
  - Czy Ja jestem ważniejszy, czy ludzie?
  Polacy pozwalają ciągle by na ich czele stawali ich przedstawiciele ukrywający swoje pochodzenie, często będący agenturą i masonerią. Tak nie może być.
  -Tak Panie Jezu.
  Chciało by się mieć na kogo głosować!!!
 • Prawdziwe oblicze Macierewicza
  https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2017/02/oredzie-jezusa-chrystusa-smolensk.html

  przepełniło „czarę goryczy” jaką wylałeś na tego lubieżnika, wzorem wielu satanistycznych Żydów realizującego podsuwane przez szatana lubieżności na swojej płci, zwłaszcza młodzieńczej.

  Tfu! Tak synu, to prawda. To jest ohydą zawsze w oczach Boga. Pamiętaj o tym. Przez to można być potępionym, a ściślej samemu się potępić, gdy w tej chwili śmierci nie okaże z tego powodu skruchy. A o to jest trudno.

  Brak ojca sprzyja homoseksualizmowi, lub niewłaściwe z nim stosunki. A Żydzi stracili Ojca, dostali zaś za ojca Lucyfera. I jak sami sataniści mówią: związek mężczyzn to nasz ślub, ślub szatana.

  Lepiej byłoby pozbawić się męskości niż w ten sposób grzeszyć. Wtedy wprawdzie nie miałoby się zasługi walki o czystość, lecz nie byłoby się potępionym.

  - Myślałem, Panie, że za inicjatywą zamachu będą stały „nieokreślone” masońskie siły, illuminati, a nie mściwy Antoni.

  - :) A jednak dziecko. Zawsze w grę wchodzą urażone ludzkie ambicje. Zaś Żydzi są i byli szczególnie mściwi. Czyż ta mściwość nie wyraziła się najpełniej we mnie?

  Podobnie mściwy jest Putin też pragnący tej samej płci i to nie młodzieńczej jak Macierewicz, ale chłopięcej wprost. Oto mężowie stanu!

  - A Jarosław Kaczyński. Też Panie, powiedziałeś, że jest rosyjskim agentem- FSB.

  - Nie, dziecko, on w tej sprawie nie wykonywał żadnych działań. W Twojej sprawie. Za Smoleńskiem stoi, jak mówiłem GRU, Ty zaś „nadepnąłeś na odcisk” człowiekowi tej satanistycznej organizacji.

  - Ale ty Panie mnie uratujesz?

  - Obiecałem Ci to i to bez względu jaki będziesz i co będziesz robił. Ale gdy jesteś na mojej drodze jest to szczególnie pewne. Gdy przyjdzie czas powiem Ci co robić.

  - Czyli słucha on rozkazów rezydenta GRU w Polsce?

  - Oczywiście moje dziecko.

  Pytaj jeszcze dziecko.

  - O cóż Panie?

  - Wiem, dziecko, że już te sprawy, agentura, jak teraz pomyślałeś „nieco bokiem wychodzi”, ale taka jest Twoja rzeczywistość. Ja sam nie uczyniłem jej inną, a utwierdziłem ją podając Ci moje orędzie.

  - Panie ten człowiek od dawna nie wzbudzał mego szacunku.

  - Kiedyś jednak wzbudzał. Nie bądź zbyt dumny moje dziecko. Jest w strukturach „oficjalnej władzy” od początku „przemian” a przecież jeszcze wcześniej. Nie jest dla Ciebie „niegodnym” przeciwnikiem.

  Skoro już tu Twa myśl biegnie to dopowiem iż rezydent GRU w Polsce nie macza w tym palców.

  Nie szanuje przecież zbyt ministra Macierewicza. Nie będzie też jednak mu przeszkadzał.

  - Czyli kimś kto chce mnie zabić jest oficjalny gorący katolik.

  - Ironia losu, moje dziecko, jak mówicie?

  Właśnie fałszywi, gorący katolicy będą was biczować i wydawać w synagogach. On jako mason zaś przyjmuje Komunię świętokradczo.

  Zapisz dziecko

  - Cóż zapisać Panie?

  - Nie przywiązuj jednak do tego wagi. Kim jest i jaki jest. Zdradzam to, i potwierdzam też kim jest.

  Chciałem abyś wiedział, że nie nieznane, nieokreślone siły na ciebie uderzą tylko konkretny człowiek. Zawsze jest to konkretny człowiek. Tak jak król bogaczy Rotszyld, który zgromadził wielka część majątku świata.
  Upadek Ikara, albo rozklejone skrzydła Macierewicza
 • Złóż najważniejszy podpis życia. To duchowy ratunek Polski.
  PETYCJA

  w s. wystąpienia Episkopatu do władz państwowych Rzeczpospolitej Polskiej o koronację Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski.


  https://www.petycjeonline.com/zo_najwaniejszy_podpis_ycia_to_duchowy_ratunek_polski

  (…)

  - Czeka was ucisk, gdy nie obierzecie Mnie Królem Polski.
  I ucisk będzie taki aż to zrobicie.
  Jeśli tego nie zrobicie – zginiecie.
  Może was zostać nawet mniej niż dziesięć procent.
  - Czyli tyle co teraz Ukraińców w Polsce?
  - Nawet mniej dziecko!

  http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/10/22-24-x-2019-upomnienia-pouczenia-czeka.html
  [447] AMBASADOR IZRAELA o MIENIU BEZSPADKOWYM [Cz.3]
 • Złóż najważniejszy podpis życia. To duchowy ratunek Polski.
  PETYCJA

  w s. wystąpienia Episkopatu do władz państwowych Rzeczpospolitej Polskiej o koronację Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski.


  https://www.petycjeonline.com/zo_najwaniejszy_podpis_ycia_to_duchowy_ratunek_polski

  (…)

  - Czeka was ucisk, gdy nie obierzecie Mnie Królem Polski.
  I ucisk będzie taki aż to zrobicie.
  Jeśli tego nie zrobicie – zginiecie.
  Może was zostać nawet mniej niż dziesięć procent.
  - Czyli tyle co teraz Ukraińców w Polsce?
  - Nawet mniej dziecko!

  http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/10/22-24-x-2019-upomnienia-pouczenia-czeka.html
  Tajemnice władzy Putina
 • Co mają robić Polacy?
  Złóż najważniejszy podpis życia. To duchowy ratunek Polski.  PETYCJA

  w s. wystąpienia Episkopatu do władz państwowych Rzeczpospolitej Polskiej o koronację Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski.


  https://www.petycjeonline.com/zo_najwaniejszy_podpis_ycia_to_duchowy_ratunek_polski

  (…)

  - Czeka was ucisk, gdy nie obierzecie Mnie Królem Polski.
  I ucisk będzie taki aż to zrobicie.
  Jeśli tego nie zrobicie – zginiecie.
  Może was zostać nawet mniej niż dziesięć procent.
  - Czyli tyle co teraz Ukraińców w Polsce?
  - Nawet mniej dziecko!

  http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/10/22-24-x-2019-upomnienia-pouczenia-czeka.html
  Rosja rozpoczyna wojnę z Polską o prawdę historyczną
 • Jedyny ratunek dla Polski
  Złóż najważniejszy podpis życia. To duchowy ratunek Polski.  PETYCJA

  w s. wystąpienia Episkopatu do władz państwowych Rzeczpospolitej Polskiej o koronację Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski.


  https://www.petycjeonline.com/zo_najwaniejszy_podpis_ycia_to_duchowy_ratunek_polski

  (…)

  - Czeka was ucisk, gdy nie obierzecie Mnie Królem Polski.
  I ucisk będzie taki aż to zrobicie.
  Jeśli tego nie zrobicie – zginiecie.
  Może was zostać nawet mniej niż dziesięć procent.
  - Czyli tyle co teraz Ukraińców w Polsce?
  - Nawet mniej dziecko!

  http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/10/22-24-x-2019-upomnienia-pouczenia-czeka.html
  Quo vadis Vox populi (26), Wojna o nasze dusze
 • Kryteria polskości
  Nie każdy, kto mieszka w Polsce, mówi czysto po polsku, i nosi polskie nazwisko – jest Polakiem! Co więcej, nawet nie każdy, kto ma rodziców Polaków…
  Świadomość narodowa jest wyższym poziomem egzystencji człowieczej – nie otrzymuje się jej z tytułu urodzenia, czy zamieszkania, ale trzeba ją zdobyć! – dojść do niej własnym wysiłkiem.
  Urodzenie się w rodzinie polskiej, jest z woli Bożej, zaledwie powołaniem, by stać się Polakiem.
  Polakiem jest tylko ten, kto spełnia kryteria polskości, a są one następujące:
  1. Etnika polska – zrodzenie z rodziców Polaków.
  Rasizm odrzucamy, ale historia uczy nas, iż Żydzi, Ukraińcy, Niemcy…, są podstępni i przebiegli – podszywają się pod Polaków, aby nas opanować od wewnątrz, stąd też owo kryterium musimy stosować rygorystycznie! W przeciwnym wypadku mogłyby wytworzyć się elity polskojęzyczne, a Polacy, byliby dyskryminowani we własnym państwie!
  2. Wiara katolicka – serce polskości. To światło, spoiwo i moc nasza!
  Mamy na myśli katolicyzm prawowierny, przedsoborowy, wierny Tradycji. Katolicyzm, to najsilniejszy element, który kreuje i spaja ludzi polskiego pochodzenia. Życie udowodniło, że tylko tam, gdzie Polacy zachowują wiarę – tam zachowują polskość. Polskość może się rozwinąć tylko na bazie katolicyzmu!
  Nic tak nie spaja narodu, nie zapewnia zdrowego wychowania młodego pokolenia oraz przetrwania narodu, jak religia. Wiara jest formą samokontroli i punktem odniesienia dla systemu wartości.
  3. Duch polskości – uosobiony w kulturze polskiej. To system wartości, tradycje, dążenia, ideały, charakter osobowy.
  – Polak, to osoba świadoma swej przynależności do polskiej wspólnoty narodowej, utożsamiająca się z narodem polskim przez poglądy, postawy i czyny – ¬¬ świadczące o wspieraniu wiary katolickiej, kultury polskiej i realizacji polskich interesów narodowych.
  Kultura polska ma charakter szlachetny, dlatego też polskość podobna jest do świętości w religii katolickiej, tzn. w polskości należy wzrastać, stawać się człowiekiem coraz bardziej szlachetnym.
  – Polak, to ten, kto zna wyznaczoną Narodowi Polskiemu przez Opatrzność misję dziejową i świadomie działa dla jej urzeczywistnienia.
  Misją dziejową Polski jest stworzenie nowego systemu polityczno-gospodarczego w oparciu o Prawo Boże oraz przewodzenie Słowianom.
  Te wymogi są tym wyższe, im wyższą pozycję zajmuje dana osoba w hierarchii społecznej. Od ludzi wykształconych (szerokie elity) wymaga się aktywności na tych polach. Bierność albo postawa obronna jest oznaką wypierania się polskości!
  W skrócie można powiedzieć:
  Polskość definiuje metryka i duch polskości.
  Kto powyższych kryteriów nie spełnia, jest obywatelem II kategorii, pozbawionym praw politycznych. Pol-ak/ka, która za współmałżonka ma Żyda, przechodzi do obywateli II kategorii, z zakazem zajmowania jakichkolwiek stanowisk kierowniczych, a członkowie takiej rodziny mają zakaz dostępu do żywotnych sfer egzystencji narodu (uniwersytety, seminaria duchowne, bankowość, media, wojsko, policja, itp.)!
  Masoni (członkowie Kościoła Szatana – dla nich lojalność względem loży ważniejsza jest od lojalności wobec państwa w którym żyją) i szabesgoje (osoby wysługujące się Żydom) są renegatami, i w pierwszej kolejności wykluczonymi z polskiej wspólnoty narodowej.
  Przynależność do Narodu nakłada na mnie obowiązki, aby w dalszej kolejności korzystać z praw mi przysługujących! Jednak najpierw muszę dać, aby żądać!
  Z łona narodu polskiego wykluczeni są również ci wszyscy, którzy walczą z katolicyzmem (np. poprzez szerzenie demoralizacji, wprowadzanie antykultury), upowszechniają wrogie polskości idee (jak np. socjalizm, liberalizm, globalizm) lub pomagają wrogom narodu polskiego.
  Kto może być Polakiem?
 • A jeśli wybory są na niby?
  A jeśli cała scena polityczna jest teatrem dla naiwnych, to co wtedy?
  Ci co biorą w tym udział działają na szkodę swojego narodu, nieprawdaż?

  A na dodatek, jeśli politycy, których znamy są obcoplemieńcami? To co wtedy? Chę? Głosujesz na nich - to popierasz swoich wrogów!

  Czy jako wyborca stawiasz elementarne wymaganie (poziom przedszkola politycznego), aby każdy polityk przedstawił udokumentowane (metryki) polskie pochodzenie?! Jeśli tego nie wymagasz, to jesteś naiwnym głupcem!
  Kto może być Polakiem?
 • Ratunkiem dla nas Polaków tylko Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski
  http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2018/12/17-xii-2018-synagoga-szatana-czy.html

  17 XII 2018 Synagoga szatana

  (…)

  - Widziałeś teraz na peronie przedstawiciela synagogi szatana, który dodatkowo założył jarmułkę. Pętla się zacieśnia. Rządzić będą wami Żydzi i to nie przede wszystkim ci, którzy choćby urodzili się w Polsce lecz przyjezdni tak jak ten.
  - Dlaczego on, Panie Jezu, nie poszedł do pierwszej klasy tylko do drugiej.
  - Może chce mieć większy kontakt z ludźmi mój synu.

  - Co, Panie, zrobić aby nie rządzili nami żydzi.
  - Nie chcecie Mnie za Pana i Króla to będą wami rządzili przedstawiciele Synagogi Szatana.
  Panie Jezu, ale w Warszawie dużo żydów siedzi i będzie zwłaszcza. I bombę rzucą na Warszawę i zginie tylu żydów?
  - Dziecko, podobnie jak w WTC będą wiedzieć o tym. Poza nielicznymi nie będą w tym czasie w Warszawie.  http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/10/22-24-x-2019-upomnienia-pouczenia-czeka.html

  (…)

  - Czeka was ucisk gdy nie obierzecie Mnie Królem Polski.
  I ucisk będzie taki aż to zrobicie. Jeśli tego nie zrobicie – zginiecie.
  Może was zostać nawet mniej niż dziesięć procent.
  - Czyli tyle co teraz Ukraińców w Polsce?
  - Nawet mniej dziecko!

  Ważne jest serce, które Mi Polacy okażą na błoniach krakowskich, ci co przyjdą.
  Ty masz blisko:)
  - Tak Panie Jezu.
  - Przyjdziesz z biało – czerwoną flagą.
  - Tak Panie Jezu.  http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2019/12/12-15-xii-2019-abp-marek-jedraszewski.html

  12 - 15 XII 2019
  (…)

  Wolna Elekcja złagodziła wasz los (miała miejsce 24.11.2019 na Błoniach Krakowskich), czego byście nie zrobili lub co zaniechali.
  Jak jednak mówiłem jeśli nie będzie Intronizacji w pełnym tego słowa znaczeniu grozi wam zagłada.
  Im później będzie tym bardziej Polska ucierpi i więcej Polaków zginie.
  MOCNY GŁOS FORUM ŻYDÓW POLSKICH W SPRAWIE USTAWY 447
 • Monstrualne kławstwa o kosmosie
  http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2018/11/20-xi-2018-dlaczego-swiato-w-sprawie.html

  20 XI 2018
  (…)
  Wszystko co dobre daję człowiekowi. Także i samoloty. Można rzec, że to jest szczególne dobro, które pozwala bardzo szybko się przemieszczać. Dlatego też chciałem i chcę abyś Ty od kiedy jesteś na mojej drodze dużo latał. ( W tym roku trzeci raz:) A może jeszcze gdzieś polecisz (w tym roku). I chwalił Mnie z pełną świadomością, także tą, że żyjecie w kuli, a nad wami mieszka Bóg. I to ledwie trzy tysiące kilometrów.
  - Dlatego, Panie, Ci co byli w „kosmosie” to znaczy przebili linię Karmana mówili często o obecności Boga, choć przedtem nie byli religijni, lub mało religijni. Nawet może wychowani jako ateiści, jak Gagarin, który miał mówić o Bogu i za to go zabili w katastrofie samolotu, choć może to nieprawda iż ten był powód, albo, że tylko ten.
  - Kto mówi o Bogu, zaczyna mówić o Bogu, może chcieć mówić prawdę i w innych sprawach. Gagarin stał się więc i niewygodny, ale i niebezpieczny dla systemu. Jednego, kłamliwego, światowego systemu.
  - Dlaczego, Panie Jezu, nie dawałeś światła swoim sługom w sprawie niebocentryzmu i to świętym i mocno pokutującym czy żyjącym dość surowo i wstrzemięźliwie.
  - Jak wiesz, dziecko, sprawa tego kłamstwa została przypieczętowana od czasu kłamstwa lotu na Księżyc a wcześniej na „orbitę” ziemską. Jest to zatem od dość niedawna.
  Trzeba też było aby był Internet w swej rozwiniętej fazie abyś Ty mógł na ten temat pozyskiwać wiadomości i to jeszcze przed przekazami a potem dokładniej i więcej i aby mogli inni.
  Gdyby nie było Internetu, który dałem, jak mówiłem, na Czasy Ostatnie, nie byłoby to możliwe.
  - Chwała Tobie Chryste. Bądź Pochwalony słodki Jezu.


  Więcej na ten temat:


  http://cyprianpolakwiara.blogspot.se/2017/11/24-xi-2017-agartha-ziemia-jest-kula-ale.html

  https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2017/12/12-xii-2017-sprawy-egzystencji.html

  http://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2018/06/1112-13-czerwca-2018-o-niebocentryzmie.html
  Wybacz Wernher von Braun, my wszystko przefukali.
 • Prawda o Kaczyńskim
  http://cyprianpolakwiara.blogspot.se/2017/02/oredzie-jezusa-chrystusa-smolensk.html


  24 X 2016

  (…)

  Niech Cię nie zwiedzie antyrosyjskość Kaczyńskiego czy Macierewicza. Oni są głęboko zakamuflowanymi rosyjskimi agentami. Macierewicz podlega masońskiemu GRU, sam będąc masonem, Jarosław Kaczyński FSB, czyli dawnej KGB, NKWD.
  http://cyprianpolakwiara.blogspot.se/2017/04/9-iv-2017-upomnienia-duszy-otrzymujacej.html

  Niedziela Palmowa 9 IV 2017,

  Mówiłem niedawno poprzez te przekazy o tym, że winienem ocalić dziesiątą część Polaków. I tak się stanie jeśli nie będziecie chcieli odmienić serc.
  W ogóle po co do was mówię, mógłbym powtórzyć. „Nie widzicie problemu” mówiąc waszym językiem.
  Nie chcecie zmian. Chcecie trwania i dążenia ku zagładzie.
  Słowa: Wy jesteście światłością świata dotyczą także drugiego narodu wybranego: Taką światłością świata ma być Polska. Jednakże jeśli nie sprosta próbie, a nie będzie chciała nawet walczyć zostanie zmieciona jak inne narody, bo nie poznała chwili swego nawiedzenia.
  Pisz dziecko.
  Wolna Polska to Polska Chrystusa. Nie ma bez Chrystusa Polski Wolnej i silnej. Nawet gdybyście mieli broń atomową, rządzili się u siebie, nawet gdyby bali się was sąsiedzi, bez Chrystusa to będzie krótko żyjący kolos na glinianych nogach. Upadnie nim dożyje dni swej świetności.
  Nie pomogą ni dawne kulty, ni nowe, ni „energie” ni rzekome wolności. Bez Chrystusa jesteście martwi. Jesteście martwym krajem. Moglibyście jedynie oddać się szatanowi, ale on was nienawidzi za wybraństwo i tylko skorzysta z okazji by was zniszczyć.
  Jestem waszym Królem, jestem waszym Panem.
  Jak powiedziałem, w przekazie do mojego syna, Macierewicz jest rosyjskim agentem, zwerbowany przez wywiad wojskowy GRU, zaś Kaczyński reprezentuje drugi wywiad, dzisiaj nazywany FSB.
  Dlatego nie możecie im ufać. Nie możecie ich popierać.
  Powiecie co w takim razie mamy robić?
  Modlić się. Modlić o prawdę. I o zmianę tej sytuacji. Najpierw modlitwa i światło, potem działania.
  Trzeba być posłusznym Bogu i Jego Świętej Woli. Ona jest najlepsza i najbardziej dbająca o was.
  Nie szukajcie poza nią dobra. W Świętej Woli Ojca jest wasze zbawienie, wasze szczęście.
  To, że Polską rządzą, czy współrządzą choć, ludzie reprezentujący agenturę obcych krajów jest dopustem dla Polski i skutkiem waszych grzechów.
  Ale wy się przerażacie.
  Oto siódma rocznica i Macierewicz i Jarosław Kaczyński znani jako Ci najbardziej „gardłujący” przeciw Rosji są jej agentami. Jeśli tak to tym bardziej schowacie głowę w piasek.
  Prawda musi być głoszona publicznie.
  Przede wszystkim prawda dotycząca Boga i sprawa Bożych.
  Także prawda dotycząca spraw narodu, zwłaszcza gdy jest to naród wybrany. Na tym zakończ moje dziecko ten przekaz.
  Obóz płomienych dzierżawców monopolu na patriotyzm.