Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze obiekt

 • Zawiadomienie
  Prokurator Generalny
  Krajowa Rada Prokuratorów
  Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
  I inni

  Dotyczy:
  • RP IV WO 702.57.2018
  • RP IV WO 702.72.2018
  • RP IV WO 702.31.2020

  Zawiadomienie

  Pani Krystyna Zarzecka nie jest Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego, tylko przestępcą, tuszującym oczywiste przestępstwa ludzi, którzy hańbią zawód prokuratora, w tym art. 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze.
  Pan Grzegorz Chojnacki i Anna Surowiak są dyspozycyjnymi prokuratorami Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, którzy sfingowali na zlecenie organu egzekucyjnego, czyli sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, którzy prowadzą przez dwanaście lat egzekucję czynności zastępowalnej I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16 – I Co 154/20) w niedopuszczalnym trybie (vide uchwała SN III CZP 23/06) śledztwo PR 3 Ds. 359/17 z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary i naruszając dobra osobiste Grzegorza Niedźwieckiego oraz materialne związku stowarzyszeń Trybunał Narodowy złożyli akt oskarżenia finalnie do Sądu Rejonowego w Legnicy (II K 38/19) bez faktu czynu zabronionego.
  Wyrok TK P 3/06:
  Rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie oznacza, że od momentu wejścia w życie wyroku niedopuszczalne staje się ściganie zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej – publicznie lub niepublicznie – wyłącznie „w związku” z jego czynnościami służbowymi, a nie „podczas” wykonywania tych czynności. Utrzymany w mocy zakres kwestionowanego przepisu umożliwia więc ściganie zniewagi dokonanej jedynie „podczas” wykonywania czynności służbowych. Niezbędne będzie podjęcie inicjatywy ustawodawczej, która umożliwi uzgodnienie brzmienia art. 226 § 1 k.k. z treścią sentencji niniejszego wyroku.
  Uchwała SN I KZP 8/12:
  Uzasadnione będzie natomiast pozostawienie poza zakresem ochrony art. 226 § 1 kk tych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce poza czasem wykonywania obowiązków i bez związku z nimi (uchwała SN z 20 czerwca 2012 r.). Wówczas funkcjonariusz ma te same możliwości prawne w razie znieważenia go, jak każdy inny obywatel, może, zatem wnieść prywatny akt oskarżenia o przestępstwo z art. 216 kk (znieważenie człowieka).

  Pani Grażyna Tygielska-Białek jest dyspozycyjnym prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie, która przekraczając uprawnienia sfingowała na zlecenie kolegów z Jeleniej Góry śledztwo PR 1 Ds. 535/19 o ściganie pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego o… przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, tj. o czyn z art. 212 § 2 k.k., działając na rzecz prokurator Anny Surowiak. Prokurator nie będąc stroną pokrzywdzoną i naruszając art. 17 § 1 pkt 1 i 9 k.p.k. złożyła nielegalny akt oskarżenia finalnie do… Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (II K 900/19).
  Określone w art. 212 k.k. przestępstwo zniesławienia jest jednym z czterech czynów zabronionych ściganych z oskarżenia prywatnego. Wynika z tego, że – poza wyjątkową możliwością objęcia ścigania czynu oskarżeniem publicznym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego – jego ściganie zastrzeżone jest jako wyłączna domena pokrzywdzonego, który nabywa prawo do wniesienia swojego aktu oskarżenia ex lege w chwili popełnienia czynu zabronionego. Na pokrzywdzonym ciąży zatem ciężar udowodnienia popełnienia przestępstwa, ale też decyzja o tym, czy dany sprawca danego czynu w ogóle zostanie postawiony przed sądem. Oznacza to, że ustawodawca uznaje tego typu zachowania za szkodliwe społecznie w takim stopniu, iż kwalifikuje je jako przestępstwa, z drugiej zaś strony nie widzi potrzeby ich ścigania przez oskarżyciela publicznego.
  V KK 85/17, Brak skargi uprawnionego oskarżyciela w ... - Lex

  Władza PiS akceptuje stalinowskie zbrodnie w majestacie prawa.

  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
  http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/
  http://trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/

  Grzegorz Niedźwiecki - 4879 dni co stanowi 13 lat, 4 miesiące i 8 dni represjonowany
  Wezwanie do naprawienia szkody
 • @Laznik 23:24:40
  jest wskazany link autora
  Polska to dojna krowa
 • Psychopata w togach = pedofil
  Pedofile, jako metodę zastraszenia wykorzystanych nastolatek do milczenia, wykorzystują szantaż ujawnienia zdjęć z nielegalnego seksu.

  Psychopaci w togach, jako metodę zastraszenia pokrzywdzonych do zaniechania naprawienia szkody, wykorzystują zastraszanie psychuszką, sfingowanymi procesami i nielegalnymi wyrokami.
  Kotlina Świń
 • Jeden sędzia sprawiedliwy
  „W pierwszej kolejności, zdaniem Sądu orzekającego, wniosek skierowany przeciwko dłużnikowi o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie przepisu art. 1050 k.p.c. przewidzianego dla czynności tzw. niezastępowalnych przez zawodowego pełnomocnika był niemożliwy do podzielenia. W ocenie Sądu meriti bowiem, świadczenie zasądzone na rzecz wierzyciela, tj. opublikowanie oświadczenia zawierającego tekst przeprosin za zachowanie naruszające dobra osobiste, ma charakter czynności zastępowalnej, a co za tym idzie podlega egzekucji na podstawie przepisu art. 1049 k.p.c., nie zaś przepisu art. 1050 k.p.c.

  Dokonując oceny w powyższym zakresie Sąd miał na względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone między innymi w uchwale z 28 czerwca 2006 r. (III CZP 23/06, Legalis Numer 74973), po myśli którego obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. Co więcej, jak zaznaczył tenże Sąd, sąd rozpatrujący taki wniosek jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.”

  SSR Anna Romańczyk – Symonowicz

  Nawiasem mówiąc, modyfikacja wadliwej dyspozycji nie zasługuje na uwzględnienie (vide SR Elbląg I Cz 94/13 w zw. z pkt 2. uchwały SN III CZP 23/06). Pani Anna Romańczyk – Symonowicz postanowieniem I Co 154/20 podważyła nie tyle działania radców prawnych wierzyciela, co kolegów po fachu Lucyny Domagała i Pawła Siwka (I Co 3259/08) oraz Pawła Woźniaka I Co 441/16). Przemilczę w tym miejscu koterię sędziów sądu odwoławczego (II Cz 233/17, II Cz 675/17).

  Kto pełni rolę organu egzekucyjnego w myśl k.p.c.?
  Zgodnie z literą kodeksu postępowania cywilnego, organami egzekucyjnymi są:
  • sądy rejonowe oraz
  • komornicy, działający zawsze przy określonym sądzie rejonowym.

  Kto jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego według k.p.c.?
  Jak stanowi Kodeks postępowania cywilnego, uczestnikami postępowania egzekucyjnego są wierzyciel oraz dłużnik. Zatem wbrew pierwszym skojarzeniom, które się dość często pojawiają - wierzyciel nie jest organem egzekucyjnym, tylko uczestnikiem postępowania. Ma więc on dokładnie taki sam status formalny w postępowaniu jak dłużnik.

  https://vindicat.pl/baza-wiedzy/na-czym-polega-postepowanie-egzekucyjne/

  2020-05-18
  Poszkodowany – Grzegorz Niedźwiecki
  Wezwanie do Sądu Najwyższego naprawienia szkody
 • Banda dwojga
  Dałem czerwoną kartkę PO
  Teraz dam czerwoną kartkę PiS
  Instrukcja obsługi
 • antidotum
  Świat nie radzi sobie z własnym burdelem to stworzył koronawirusa na uśmierzenie, ze skutkiem jeszcze gorszym…
  Socjolog
  Divide et impera
 • Wierchuszka patrzy i milczy...
  W normalnym kraju te istoty siedziałyby w więzieniu, a nie osądzały ludzi.
  Wniosek do Izby Dyscyplinarnej
 • @panna ewcia 16:39:49
  Polscy, czy żydowscy oprawcy mają dobrych nauczycieli. Anglicy chronili Fajgę Mindla Danielak, a Szwedzi chronią Stefana Michnika.
  Żeby słowo stało się ciałem
 • @Oracz 21:09:44
  PLATONA PAŃSTWO*

  „…Sokrates marzy łagodnie, jak to pięknie kiedyś ci ludzie idealni, nawykli do kontaktu z rzeczywistością samą, a nie z jej pozorami zmysłowymi, przystąpią do stwarzania państwa idealnego, jak malarze przystępują do tworzenia obrazu. I tu jest moment trochę straszny w swej oschłości, a wygląda niewinnie. Oni, powiada, naprzód oczyszcza podłoże. A cóż tu będzie podłożem? Żywi ludzie dotychczasowi. Dziś znamy zbyt dobrze to oczyszczanie podłoża i wiemy, że reformatorzy ustrojów nie używają do tego celu pumeksu, tylko gilotyny, lub jeszcze bardziej nowoczesnych mechanizmów. To wkreślanie i wymazywanie pewnych rysów w charaktery ludzkie – rysów, które się reformatorom wydawały idealne – też nie odbywało się tylko z pomocą szkół, gazet i radia. Pomagały bardzo więzienia i obozy koncentracyjne i odludne wyspy; terrorem maluje się takie obrazy najszybciej, choć nie zawsze najtrwalej. Widzieliśmy, jak się sam Platon chce obchodzić z arcyludzkimi rysami serca ludzkiego: z miłością i współczuciem mężczyzny i kobiety, i z uczuciami rodzinnymi, aby matkom macierzyństwo ułatwić, a państwu zapewnić najlepszą piechotę i konnicę.

  Te właśnie niewinne, piękne porównania z dziedziny techniki malarskiej, to traktowanie żywych czujących ludzi jako materiału martwego, kiedy się mówi o reformach od fundamentów, które oczywiście wymagają gwałtu i nie dadzą się inaczej pomyśleć, świadczy znowu i schizotymicznej oschłości reformatora tam, gdzie w grze jest życie psychiczne cudze, które mu się wydaje nie takie, jakie być powinno.”

  * SPÓŁDZIELNIE WYDAWNICZA „WIEDZA” – WARSZAWA 1948
  Życzę wam śmierci
 • @adam54 15:50:23
  Art. 363. Sposoby naprawienia szkody
  Dz.U.2019.0.1145 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  § 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.
  § 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.
  Będę więźniem politycznym
 • @adam54 15:50:23
  Art. 415. Odpowiedzialność ex delicto - zasada winy
  Dz.U.2019.0.1145 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
  Będę więźniem politycznym
 • Ściąga dla Sądu Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze
  Sygn. akt I Co 441/16

  POSTANOWIENIE

  Dnia…
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny w składzie:
  Przewodniczący: SSR…
  Po rozpoznaniu w dniu… na posiedzeniu niejawnym
  Sprawy z wniosku wierzyciela…
  przeciwko dłużnikowi…
  o egzekucję świadczenia niepieniężnego
  postanawia:

  oddalić wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 kpc


  UZASADNIENIE

  Wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie na podstawie art. 1050 kpc egzekucji świadczenia niepieniężnego wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 roku w sprawie I C 1062/08 poprzez zobowiązanie dłużnika do publikacji na stronie internetowej http://www.jelonka,com /…/ oraz w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com” oświadczenia w ciągu dwóch tygodni pod rygorem ukarania grzywną a w razie niewykonania tej czynności do zastosowania wobec dłużnika grzywny z równoczesnym zakreśleniem terminu do wykonania czynności.

  Sąd ustalił i zważył, co następuje:

  Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 roku w sprawie I C 1062/08, dłużnik – Grzegorz Niedźwiecki został zobowiązany do opublikowania na stronie internetowej http://www.jelonka,comw terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku oraz w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com” w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku przeprosin o następującej treści „Przepraszam FM „Ligęza” Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze za to, że w umieszczonej na stronach serwisu internetowego http://www.jelonka.com oraz na prowadzonym przez pozwanego blogu internetowym http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl z dnia 23 lutego 2007r w notatce zatytułowanej „Nie kupujcie auta u Ligęzy” zawarłem całkowicie nieprawdziwe informacje, które w rzeczywistości nie miały pokrycia ze stanem faktycznym w sprawie i nie były potwierdzone jakimikolwiek dokumentami”.

  Wniosek wierzyciela został oddalony, ponieważ w ocenie Sądu świadczenie, którego dotyczy wniosek nie podlega egzekucji w trybie przewidzianym w art. 1050 kpc, lecz powinno być wykonane w trybie przewidzianym w art. 1049 kpc jako czynność, którą może wykonać za dłużnika inna osoba. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze przy rozstrzygnięciu sprawy kierował się poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie III CZP 23/06 (OSNC 2007/1/11), zgodnie z którym obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c., ponadto sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.

  Sąd w tytule wykonawczym, na podstawie którego wierzyciel wniósł o wszczęcie egzekucji nie przewidział obowiązku osobistego działania dłużnika. Jakakolwiek zatem osoba (nie tylko dłużnik) może zamieścić we wskazanych mediach oświadczenie o treści wskazanej w sentencji wyroku aby świadczenie zostało wykonane. Podstawowym bowiem celem prawnym wiązanym z aktem publicznego przeproszenia (ubolewania), na co wskazał Sąd Najwyższy w zatytułowanym powyżej orzeczeniu, jest zniweczenie skutków dokonanego naruszenia dóbr osobistych, a nie uzyskanie satysfakcji, co w drodze przymusu sądowego lub egzekucyjnego i tak przeważnie nie jest możliwe. Sąd nakazał publikację przeprosin w prasie lokalnej i internetowej w celu skorygowania obrazu powoda dotkniętego naruszeniem dobra osobistego w oczach opinii publicznej lub innych osób. Do osiągnięcia takiego skutku nie jest konieczne osobiste działanie dłużnika. Jak wskazano już powyżej, ogłoszenie zgodne z sentencją wyroku w tygodnikach i prasie internetowej mogłaby zamieścić każda osoba, nawet bez wiedzy dłużnika aby wierzyciel uznał, że wyrok został wykonany. Wynika stąd, że wykonanie orzeczenia winno nastąpić w trybie przewidzianym w art. 1049 kpc. Wierzyciel może żądać wezwania dłużnika do wykonania czynności w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzielenia wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Może także żądać przyznania mu sumy potrzebnej do wykonania czynności. Nie ma natomiast podstaw do zagrożenia dłużnikowi grzywną. W tym stanie rzeczy wniosek nie mógł być uwzględniony.

  W powołanej wyżej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził również, że sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji, nie może z urzędu zastosować innego środka, ponieważ granice działania organu egzekucyjnego wyznaczone są treścią tytułu wykonawczego oraz wybranym przez wierzyciela sposobem egzekucji. Sąd nie mógł zatem wbrew woli wierzyciela na podstawie złożonego przez niego wniosku oraz tytułu wykonawczego upoważniającego do wszczęcia egzekucji na podstawie art. 1050 kpc, zastosować innego sposobu egzekucji, dlatego też wniosek oddalił.
  Wniosek o skierowanie sędziów do psychiatry
 • PO-PiS
  Polska powinna się rozpaść jak Czechosłowacja. Powinny powstać dwa oddzielne państwa - Eurolin i Polin.
  Analiza wyborcza
 • Nastąpiło tu naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów
  Art. 233. Zasada swobodnej oceny dowodów przez sąd

  Dz.U.2018.0.1360 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
  § 1. Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.
  § 2. Sąd oceni na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu.

  http://kancelariakupczynski.pl/intro.php?display=blog_caly_wpis&blog_id=148
  Pozew przeciwko Prezesowi Sądu Rejonowego
 • @Repsol 22:30:18
  Państwo w państwie - "Oświęcim przy nich to była igraszka"
  Kazimierz Chłopecki - sędzia do dymisji
 • @andrzejw 20:08:00
  Art. 105. Wyłączenie instytucji przedawnienia
  Dz.U.2018.0.1600 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
  § 1. Przepisów art. 101 przedawnienie karalności-103 nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych.
  § 2. Przepisów art. 101 przedawnienie karalności-103 nie stosuje się również do umyślnego przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.
  Zmowa prokuratorsko-sędziowska
 • c.d.
  Sąd kasacyjny pragnie zwrócić uwagę na to, że zachowało aktualność orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 1934 r. (3 K. 469/33 - Zbiór Orzeczeń Izby Karnej Nr 185/1934) wydane na tle art. 255 kk z 1932 r., według którego nie stanowią przestępstwa zniesławienia różnego rodzaju wypowiedzi dokonywane w ramach przysługujących jednostce uprawnień, między innymi oświadczenia składane w uzasadnieniu lub w obronie praw (np. skargi sądowe, odpowiedzi na zarzuty procesowe, zażalenia, odniesienia pokrzywdzonych o przestępstwie). Słuszny jest pogląd, iż "Nie stanowią bezprawnego zniesławienia zarzuty stawiane w obronie własnych praw, kierowane do władz (zawarte w pismach procesowych, doniesieniach pokrzywdzonych o popełnionym przestępstwie, pozwach rozwodowych). Legalność takich zarzutów uzależniona jest jednak od potrzeb wynikających z zagrożenia własnego prawa i konieczności wykazania niebezpieczeństwa dla własnych praw ze strony postępowania lub własności innej osoby, lub podmiotu zbiorowego". (A. Zoll w. G. Bogdon, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kordas, P. Kordas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Kodeks Karny. Część szczególna. Komentarz. Zakamycze 1999, t. II, s. 660).
  Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
  Skarga
 • @Zawisza Niebieski 12:27:58
  Nie trzeba zmieniać konstytucji, żeby postawić przed sądem przestępców w togach, zwłaszcza prokuratorów. Można zmienić konstytucję, trzeba tylko chcieć. Włączyć się w to dzieło...
  Tworzymy partię Narodu
 • Stanowisko, zarzuty
  Pisma procesowe do niedopuszczalnych śledztw z oskarżenia publicznego: PR 3 Ds. 359.2017.D, PR 3 Ds. 183.2018 i kreowania stalinowskich procesów. Zawiadomienie o przestępstwach SSO Wojciecha Damaszko i SSR Pawła Siwek nadużycia władzy, niedopełnienia obowiązków i fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 2 (art. 238 k.k.).
  Sędziowie jeleniogórscy represjonujący Grzegorza Niedźwieckiego jedenaście lat błędną kwalifikacją prawną nieważnej z mocy prawa egzekucji czynności zastępowalnej (w trybie art. 1050 k.p.c.), upokarzający grzywnami i groźbą aresztu, a także bezpodstawnie oddalający skargi na umyślną przewlekłość postępowania, odwrotnie spełniający swoją rolę, imputują terroryzowanemu jak Tomasza Komendę przestępstwa, których sami się dopuszczają. O ile Grzegorzowi Niedźwieckiemu, z racji choćby wykształcenia, nie można przypisać naruszenia art. 238 k.k., o tyle sędziom po aplikacji i z bogatym doświadczeniem służbowym, trudno będzie uznać nieznajomość prawa.
  Żadnej sprawy (o ile do nich dojdzie) nie będzie można załatwić, dopóki nie rozstrzygnie się przyczyn tego zastoju i niekończącego się nękania. Powodów do bierności nie ma (patrz ściąga).

  Jelenia Góra, dnia 16 listopada 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
  11 lat zniewolenia
 • Podpisz petycję
  https://secure.avaaz.org/pl/petition/Mateusz_Morawiecki_Prezes_Rady_Ministrow_Wniosek_o_odwolanie_Zbigniewa_Ziobro_z_funkcji_Ministra_Sprawiedliwosci/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-591558-Mateusz_Morawiecki_Prezes_Rady_Ministrow_Wniosek_o_odwolanie_Zbigniewa_Ziobro_z_funkcji_Ministra_Sprawiedliwosci&utm_term=CiyTjb%2Bpl&fbclid=IwAR0t6FR2L41ZKFqr2YrNikS9nt8RzdeTMXJZgtDyBhHOuTu6axK5yqizGlw
  11 lat zniewolenia