Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze babi

 • Bo nie lubię...
  Dzisiaj w parku dla psów pytam nauczycielkę, czy zadowolona jest z wyborów. Nie, bo nie lubię PiSu. A na kogo pani głosowała? Na Małgorzatę Sekułę-Szmajdzińską. Nawiasem mówiąc, Jerzy Szmajdziński zlikwidował WOSR.

  Wcześniej, jej koleżanka, której mąż jest od nagłośnienia widowisk, powiedziała, że Cimoszewicz to jest inteligentny człowiek. Nawiasem mówiąc, w tym parku, nie ma wiat, oświetlenia, a to jest czerwona dolina.
  Analiza wyborcza
 • Art. 231 § 2 kk
  Nastąpiło tu przestępstwo przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, generalnie nadużycia władzy

  Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego

  Dz.U.2018.0.1600 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

  § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

  § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  § 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228 łapownictwo pełniącego funkcję publiczną.
  Pozew przeciwko Prezesowi Sądu Rejonowego
 • Nareszcie
  Brawo Szlachetny Prezesie, proszę powołać Sędziów Pokoju, Ławników i Najwyższy Trybunał Narodowy. Proszę osądzić państwo w państwie, układowych sędziów i wydać surowe wyroki na przestępców w togach.
  Narodowy Sąd Obywatelski
 • Bytom
  Oto bowiem brzmienie owego art. 226 § 1 kk:

  Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

  Opublikowanie rzekomej zniewagi (w tym wypadku prawdy a nie żadnej zniewagi, ale to nie ma tu znaczenia) w internecie nie jest znieważeniem funkcjonariusza podczas wykonywania obowiązków służbowych. Ażeby można było wszczynać postępowanie w sprawie takiego przestępstwa, (co przecież jasno wynika z brzmienia tego przepisu), to musi być dokonane nie tylko w związku z wykonywaniem czynności służbowych ale i podczas wykonywania takich czynności. Znamię „podczas” oznacza zbieżność czasową i miejscową zachowania sprawcy i wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego.

  Nie wierzę w to, że prokurator nie wie o powyższym gdyż zapewne nieraz to przerabiał i wie o tym zapewne każdy student I roku prawa. Nawet osoba nie będąca prawnikiem, gdy przeczyta tenże przepis, to powinna dostrzec, że jest tam napisane „podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych” a nie „podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych”.

  Kiedyś chyba gdzieś w Lublinie jakiś sędzia też udawał, że nie rozumie brzmienia tego przepisu, gdyż doszło do tego, że Trybunał Konstytucyjny wydał dnia 11 października 2006 r. wyrok o sygn. akt P 3/06 a w nim pouczył (wszystkich prokuratorów i sędziów, co udają, że tego nie rozumieją), że Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.

  OK, czyli to już ustaliliśmy a teraz o tym, jak powinien zachować się prokurator który otrzymał od „funkcjonariusza publicznego” zawiadomienie o niepopełnieniu tego przestępstwa. Dodajmy, że „funkcjonariusz publiczny” przecież wie o tym (zwłaszcza jeżeli jest sędzią) że nie doszło do popełnienia tego przestępstwa, gdyż został „znieważony” co prawda w związku z tym jak skrzywdził mnie wykonując „obowiązki służbowe” ale nie podczas krzywdzenia…

  Otóż w takiej sytuacji prokurator winien od razu odmówić wszczęcia postępowania, bez zastanawiania się, bez przeprowadzania jakichkolwiek czynności sprawdzających – bez wzywania mnie na przesłuchanie. Mamy tu bowiem ewidentną i nieusuwalną przesłankę negatywną, gdyż podczas wykonywania „obowiązków służbowych” nic „funkcjonariuszowi publicznemu” nie zrobiłem, nic nie powiedziałem a tylko w związku z tym wykonaniem „obowiązków służbowych”.

  Nie mam wątpliwości co do tego, że prokurator wie o tym, iż postępuje bezprawnie.
  Zmowa prokuratorsko-sędziowska
 • Sąd powszechny nie jest władzą ustawodawczą
  Niedopuszczalne staje się ściganie z tytułu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wyłącznie w związku z jego czynnościami służbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynności. Sędzia nie może ustalać własnych norm prawnych, musi orzekać w oparciu o ustanowione prawo. Ma obowiązek podać podstawę prawną. Ci funkcjonariusze, którzy nie przestrzegają prawa i nadużywają władzy, w normalnym kraju siedzieliby w więzieniu, a nie krzywdzili niewinnych i decydowali o ich losie.
  Zawiadomienie o przestępstwie
 • ręka rękę myje
  Sędziowie jeleniogórscy to zbrodniarze, bo nie uznają prawa (SN III CZP 23/06), tylko jedenaście lat postępują jak gestapowcy (art. 1050 k.p.c.), w sytuacji gdy jest to niedopuszczalne (art. 1049 k.p.c.). Świadczenie niepieniężne tytułu wykonawczego I C 1062/08, jest czynnością zastępowalną i wnioski wierzyciela w postępowaniach egzekucyjnych I Co 3259/08, I Co 441/16 należało oddalić, ponieważ nie zasługiwały na uwzględnienie. Prokuratorzy to jeszcze więksi zbrodniarze, bo poplecznicy. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (art. 304 k.p.k.). Odpowiedzialności karnej pozbawienia wolności do lat 3, podlega ten, kto nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw (art. 240 k.k. w zw. z art. 156 i 189 k.k.).
  Skarga nadzwyczajna do MS Zbigniewa Ziobro
 • czynnik społeczny
  Bedą słono bulić za pozbawienie organizacji społecznej środka trwałego w postaci komputera, ograniczenie prawa do działalności społecznej, do możliwości działania na rzecz obywateli. I nie obronią się argumentem, że podejrzany im niewłaściwy komputer dał. Podejrzany/oskarżony ma prawo do milczenia i do kłamstwa w ramach obrony. Już wiedzą, że nie jest to dowód rzeczowy w sprawie i trwają w przywłaszczeniu mienia. Przyjdzie czas, że pomawiany dostarczy im właściwy "dowód" i za naprawienie szkody trzeba będzie zapłacić..
  Powołanie biegłych psychiatrów dla prokurator Anny Surowiak
 • Musi zachodzić łącznie, podczas czynności służbowych i w związku
  http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/3862-zniewazenie-funkcjonariusza-publicznego/
  Anna Surowiak - kim jest?
 • Badanie stanu psychicznego osoby nieubezwłasnowolnionej wymaga wyrażenia zgody
  Art. 19. Badanie stanu psychicznego na żądanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu
  Przewidziane w innych ustawach badanie stanu psychicznego osoby, przeprowadzane na żądanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu, powinno się odbywać w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W razie potrzeby badanie to może być przeprowadzone w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, a wyjątkowo także w miejscu zamieszkania osoby badanej.
  Art. 20. Stosowanie wymogu zgody
  Przepisy ustawy przewidujące wymóg wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie stosuje się również do osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, jeżeli wynika to z postanowienia sądu opiekuńczego o ustanowieniu kuratora.
  Rozdział 3. Postępowanie lecznicze
  Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego
  Art. 21. Badanie psychiatrycznego bez zgody osoby
  1. Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie - także bez zgody jej przedstawiciela ustawowego. W tym przypadku art. 18 stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, ma zastosowanie.
  2. Konieczność przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1, stwierdza lekarz psychiatra, a w razie niemożności uzyskania pomocy lekarza psychiatry - inny lekarz. Przed przystąpieniem do badania uprzedza się osobę badaną lub jej przedstawiciela ustawowego o przyczynach przeprowadzenia badania bez jej zgody.
  3. W razie potrzeby lekarz przeprowadzający badanie zarządza bezzwłocznie przewiezienie badanego do szpitala. Przewiezienie takiej osoby z zastosowaniem przymusu bezpośredniego następuje w obecności lekarza, pielęgniarki lub zespołu ratownictwa medycznego.
  4. Lekarz, który przeprowadził badanie psychiatryczne określone w ust. 1, odnotowuje tę czynność w dokumentacji medycznej, wskazując na okoliczności uzasadniające podjęcie postępowania przymusowego. Przy ocenie zasadności poddania osoby badaniu bez jej zgody stosuje się odpowiednio art. 18 stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, ust. 10.
  Pokaż mi człowieka a paragraf się znajdzie
 • Obowiązek poszanowania prywatności, nikt nie może naruszać czyjejś godności
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2018/05/22/prawda-ma-zwykle-dwie-strony-medalu/
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2018/05/10/psychiatryk-pomoc-czy-eksterminacja/
  Pokaż mi człowieka a paragraf się znajdzie
 • któremu terroryście kibicować?
  Ważna gwarancja niezawisłości jest zakaz przynależności sędziów do partii politycznych i zakaz prowadzenia przez nich działalności politycznej. Zakaz ten nie dotyczy jednak sędziów piastujących mandaty posłów lub senatorów.

  http://sciaga.pl/tekst/10499-11-status_sedziego
  Wzywam władze sądownicze do zaprzestania niszczenia ludzi
 • @andrzejw 08:13:03
  a z jaką armią Pan tą władzę odzyska? Toż to dopiero tracenie energii po próżnicy. Naród jest zanarkotyzowany. Władza to wykorzystuje...
  Ogłaszam protest głodowy przed Sądem Okręgowym
 • za jedną kartkę papieru 11 lat życia zabrać, ciekawa demokracja
  Zaspawany, antyludzki układ
  3598 dzień represjonowany
 • Karygodna obstrukcja
  Sprawa powinna być w dwa miesiące zakończona (vide SO Elbląg I Cz 94/13), a trwa jedenaście lat
  Niezawisłe gangsterstwo
 • @Jan Paweł 18:40:57
  sędziowie nie mają sumienia
  Nakazuję wszcząć śledztwo z urzędu, art. 303. 304 kpk
 • Jeżeli ktoś został uznany za osobę pokrzywdzoną, to ktoś winien za wykonaną krzywdę odpowiedzieć
  Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza
  Art. 270. Fałszerstwo dokumentu
  Art. 271. Poświadczenie nieprawdy
  Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy
  Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności
  Art. 239. Poplecznictwo
  Art. 286. Oszustwo
  Art. 190. Groźba karalna
  Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking
  Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia
  Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia
  Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze
  Art. 207. Znęcanie się
  Art. 118. Eksterminacja
  Art. 119. Dyskryminacja
  Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa
  Art. 156. Ciężki uszczerbek na zdrowiu
  Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu
  Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo
  Art. 162. Nieudzielenie pomocy
  Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności
  Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym
  Rozporządzenie
 • @puuuq 20:04:55
  PO ma 2%, a PiS 7%. Tylu mają członków. Trzeba liczyć głosy biernych wyborców, a nie procent biorących udział. PiS umrze śmiercią naturalną. Tam jest sodoma i gomora, zażrą się sami pseudo katolicy, a tak naprawdę bolszewicy - tak powiedziała prof. Jadwiga Staniszkis. Każda dyktatura źle kończy. Kupili niewolników marchewką, a zwrotów zero, dziura budżetowa i kredyty ich zeżrą... Naród nie pomoże, bo chory...
  Koniec PiSu jest bliski
 • Pospolite ruszenie
  Trybunał Narodowy powinien dojść do władzy i wprowadzić karę ciężkiego więzienia dla sędziów z premedytacją orzekających umyślne wyroki polityczne, bez przyczyny, bez faktu zdarzenia, za pieniądze i wbrew literze prawa oraz dożywotnio wykluczać oprawców z zawodu.
  Żądanie ostrzeżenie do Ministra Sprawiedliwości
 • ZARABIANIE NA WODZIE NA COS TAM NIBY CZYLI POD POZOREM
  http://pikio.pl/wszyscy-zaplacimy-wiecej-za-wode-nowa-ustawa-pis/
  Od Świętego Mikołaja dla Polaków
 • Sprawa Janusza K. 100 tys. zł łapówek i ryby w galarecie
  W kwietniu Janusz K., były przewodniczący Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Kościerzynie, został skazany prawomocnym wyrokiem na cztery lata więzienia. Sędzia był oskarżony o przyjmowanie łapówek, których łączna kwota wyniosła 100 tys. zł. W zamian za korzyści finansowe wydawał on odpowiednie orzeczenia, a oskarżeni mogli liczyć na to, że unikną więzienia.

  https://trojmiasto.onet.pl/poszukiwany-listem-gonczym-sedzia-stawil-sie-do-aresztu/7hspvfp
  Zbrodnie w majestacie prawa