Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze babi

 • Sąd powszechny nie jest władzą ustawodawczą
  Niedopuszczalne staje się ściganie z tytułu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wyłącznie w związku z jego czynnościami służbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynności. Sędzia nie może ustalać własnych norm prawnych, musi orzekać w oparciu o ustanowione prawo. Ma obowiązek podać podstawę prawną. Ci funkcjonariusze, którzy nie przestrzegają prawa i nadużywają władzy, w normalnym kraju siedzieliby w więzieniu, a nie krzywdzili niewinnych i decydowali o ich losie.
  Zawiadomienie o przestępstwie
 • ręka rękę myje
  Sędziowie jeleniogórscy to zbrodniarze, bo nie uznają prawa (SN III CZP 23/06), tylko jedenaście lat postępują jak gestapowcy (art. 1050 k.p.c.), w sytuacji gdy jest to niedopuszczalne (art. 1049 k.p.c.). Świadczenie niepieniężne tytułu wykonawczego I C 1062/08, jest czynnością zastępowalną i wnioski wierzyciela w postępowaniach egzekucyjnych I Co 3259/08, I Co 441/16 należało oddalić, ponieważ nie zasługiwały na uwzględnienie. Prokuratorzy to jeszcze więksi zbrodniarze, bo poplecznicy. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (art. 304 k.p.k.). Odpowiedzialności karnej pozbawienia wolności do lat 3, podlega ten, kto nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw (art. 240 k.k. w zw. z art. 156 i 189 k.k.).
  Skarga nadzwyczajna do MS Zbigniewa Ziobro
 • czynnik społeczny
  Bedą słono bulić za pozbawienie organizacji społecznej środka trwałego w postaci komputera, ograniczenie prawa do działalności społecznej, do możliwości działania na rzecz obywateli. I nie obronią się argumentem, że podejrzany im niewłaściwy komputer dał. Podejrzany/oskarżony ma prawo do milczenia i do kłamstwa w ramach obrony. Już wiedzą, że nie jest to dowód rzeczowy w sprawie i trwają w przywłaszczeniu mienia. Przyjdzie czas, że pomawiany dostarczy im właściwy "dowód" i za naprawienie szkody trzeba będzie zapłacić..
  Powołanie biegłych psychiatrów dla prokurator Anny Surowiak
 • Musi zachodzić łącznie, podczas czynności służbowych i w związku
  http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/3862-zniewazenie-funkcjonariusza-publicznego/
  Anna Surowiak - kim jest?
 • Badanie stanu psychicznego osoby nieubezwłasnowolnionej wymaga wyrażenia zgody
  Art. 19. Badanie stanu psychicznego na żądanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu
  Przewidziane w innych ustawach badanie stanu psychicznego osoby, przeprowadzane na żądanie sądu, prokuratora lub innego uprawnionego organu, powinno się odbywać w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. W razie potrzeby badanie to może być przeprowadzone w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, a wyjątkowo także w miejscu zamieszkania osoby badanej.
  Art. 20. Stosowanie wymogu zgody
  Przepisy ustawy przewidujące wymóg wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie stosuje się również do osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, jeżeli wynika to z postanowienia sądu opiekuńczego o ustanowieniu kuratora.
  Rozdział 3. Postępowanie lecznicze
  Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego
  Art. 21. Badanie psychiatrycznego bez zgody osoby
  1. Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody, a osoba małoletnia lub ubezwłasnowolniona całkowicie - także bez zgody jej przedstawiciela ustawowego. W tym przypadku art. 18 stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, ma zastosowanie.
  2. Konieczność przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1, stwierdza lekarz psychiatra, a w razie niemożności uzyskania pomocy lekarza psychiatry - inny lekarz. Przed przystąpieniem do badania uprzedza się osobę badaną lub jej przedstawiciela ustawowego o przyczynach przeprowadzenia badania bez jej zgody.
  3. W razie potrzeby lekarz przeprowadzający badanie zarządza bezzwłocznie przewiezienie badanego do szpitala. Przewiezienie takiej osoby z zastosowaniem przymusu bezpośredniego następuje w obecności lekarza, pielęgniarki lub zespołu ratownictwa medycznego.
  4. Lekarz, który przeprowadził badanie psychiatryczne określone w ust. 1, odnotowuje tę czynność w dokumentacji medycznej, wskazując na okoliczności uzasadniające podjęcie postępowania przymusowego. Przy ocenie zasadności poddania osoby badaniu bez jej zgody stosuje się odpowiednio art. 18 stosowanie przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, ust. 10.
  Pokaż mi człowieka a paragraf się znajdzie
 • Obowiązek poszanowania prywatności, nikt nie może naruszać czyjejś godności
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2018/05/22/prawda-ma-zwykle-dwie-strony-medalu/
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2018/05/10/psychiatryk-pomoc-czy-eksterminacja/
  Pokaż mi człowieka a paragraf się znajdzie
 • któremu terroryście kibicować?
  Ważna gwarancja niezawisłości jest zakaz przynależności sędziów do partii politycznych i zakaz prowadzenia przez nich działalności politycznej. Zakaz ten nie dotyczy jednak sędziów piastujących mandaty posłów lub senatorów.

  http://sciaga.pl/tekst/10499-11-status_sedziego
  Wzywam władze sądownicze do zaprzestania niszczenia ludzi
 • @andrzejw 08:13:03
  a z jaką armią Pan tą władzę odzyska? Toż to dopiero tracenie energii po próżnicy. Naród jest zanarkotyzowany. Władza to wykorzystuje...
  Ogłaszam protest głodowy przed Sądem Okręgowym
 • za jedną kartkę papieru 11 lat życia zabrać, ciekawa demokracja
  Zaspawany, antyludzki układ
  3598 dzień represjonowany
 • Karygodna obstrukcja
  Sprawa powinna być w dwa miesiące zakończona (vide SO Elbląg I Cz 94/13), a trwa jedenaście lat
  Niezawisłe gangsterstwo
 • @Jan Paweł 18:40:57
  sędziowie nie mają sumienia
  Nakazuję wszcząć śledztwo z urzędu, art. 303. 304 kpk
 • Jeżeli ktoś został uznany za osobę pokrzywdzoną, to ktoś winien za wykonaną krzywdę odpowiedzieć
  Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza
  Art. 270. Fałszerstwo dokumentu
  Art. 271. Poświadczenie nieprawdy
  Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy
  Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności
  Art. 239. Poplecznictwo
  Art. 286. Oszustwo
  Art. 190. Groźba karalna
  Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking
  Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia
  Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia
  Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze
  Art. 207. Znęcanie się
  Art. 118. Eksterminacja
  Art. 119. Dyskryminacja
  Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa
  Art. 156. Ciężki uszczerbek na zdrowiu
  Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu
  Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo
  Art. 162. Nieudzielenie pomocy
  Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności
  Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym
  Rozporządzenie
 • @puuuq 20:04:55
  PO ma 2%, a PiS 7%. Tylu mają członków. Trzeba liczyć głosy biernych wyborców, a nie procent biorących udział. PiS umrze śmiercią naturalną. Tam jest sodoma i gomora, zażrą się sami pseudo katolicy, a tak naprawdę bolszewicy - tak powiedziała prof. Jadwiga Staniszkis. Każda dyktatura źle kończy. Kupili niewolników marchewką, a zwrotów zero, dziura budżetowa i kredyty ich zeżrą... Naród nie pomoże, bo chory...
  Koniec PiSu jest bliski
 • Pospolite ruszenie
  Trybunał Narodowy powinien dojść do władzy i wprowadzić karę ciężkiego więzienia dla sędziów z premedytacją orzekających umyślne wyroki polityczne, bez przyczyny, bez faktu zdarzenia, za pieniądze i wbrew literze prawa oraz dożywotnio wykluczać oprawców z zawodu.
  Żądanie ostrzeżenie do Ministra Sprawiedliwości
 • ZARABIANIE NA WODZIE NA COS TAM NIBY CZYLI POD POZOREM
  http://pikio.pl/wszyscy-zaplacimy-wiecej-za-wode-nowa-ustawa-pis/
  Od Świętego Mikołaja dla Polaków
 • Sprawa Janusza K. 100 tys. zł łapówek i ryby w galarecie
  W kwietniu Janusz K., były przewodniczący Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Kościerzynie, został skazany prawomocnym wyrokiem na cztery lata więzienia. Sędzia był oskarżony o przyjmowanie łapówek, których łączna kwota wyniosła 100 tys. zł. W zamian za korzyści finansowe wydawał on odpowiednie orzeczenia, a oskarżeni mogli liczyć na to, że unikną więzienia.

  https://trojmiasto.onet.pl/poszukiwany-listem-gonczym-sedzia-stawil-sie-do-aresztu/7hspvfp
  Zbrodnie w majestacie prawa
 • Sędzia to zbyt często buc
  - Sędzia to zbyt często buc, który nie lubi ludzi i którego każdy ma się bać - stwierdza Zofia Romaszewska pytana, czy w sądownictwie dalej funkcjonuje "peerelowski stosunek do obywatela". W wywiadzie z Konradem Kołodziejskim dla tygodnika "Sieci" opisuje, jak według niej powinno zmienić się polskie sądownictwo.
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zofia-romaszewska-dla-sieci-sedzia-to-zbyt-czesto-buc-ktory-nie-lubi-ludzi/kp0ezw3
  Zlecenie dla adwokata
 • Sędzia to zbyt często buc
  - Sędzia to zbyt często buc, który nie lubi ludzi i którego każdy ma się bać - stwierdza Zofia Romaszewska pytana, czy w sądownictwie dalej funkcjonuje "peerelowski stosunek do obywatela". W wywiadzie z Konradem Kołodziejskim dla tygodnika "Sieci" opisuje, jak według niej powinno zmienić się polskie sądownictwo.
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zofia-romaszewska-dla-sieci-sedzia-to-zbyt-czesto-buc-ktory-nie-lubi-ludzi/kp0ezw3
  Do Waldemara Żurka
 • Sędzia to zbyt często buc
  - Sędzia to zbyt często buc, który nie lubi ludzi i którego każdy ma się bać - stwierdza Zofia Romaszewska pytana, czy w sądownictwie dalej funkcjonuje "peerelowski stosunek do obywatela". W wywiadzie z Konradem Kołodziejskim dla tygodnika "Sieci" opisuje, jak według niej powinno zmienić się polskie sądownictwo.
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/zofia-romaszewska-dla-sieci-sedzia-to-zbyt-czesto-buc-ktory-nie-lubi-ludzi/kp0ezw3
  Strategia Kalkstein-Kornhauser
 • W Jeleniej Górze stosują prawo kladuka a nie obowiązujące
  Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny postanowieniem w dniu 28 lutego 2013r., sygn. akt I Cz 94/13 oddalił zażalenie wierzyciela oczekujące przeprowadzenia bliźniaczej egzekucji na podstawie art. 1050 k.p.c. i tak powinien postąpić Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, a Sąd Okręgowy nie powinien mieć tu w ogóle nic do roboty.
  Kryzys komunikacyjny, kryzys legitymizacyjny