Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze obiekt

 • @adam54 15:50:23
  Art. 363. Sposoby naprawienia szkody
  Dz.U.2019.0.1145 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  § 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.
  § 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.
  Będę więźniem politycznym
 • @adam54 15:50:23
  Art. 415. Odpowiedzialność ex delicto - zasada winy
  Dz.U.2019.0.1145 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
  Będę więźniem politycznym
 • Ściąga dla Sądu Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze
  Sygn. akt I Co 441/16

  POSTANOWIENIE

  Dnia…
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny w składzie:
  Przewodniczący: SSR…
  Po rozpoznaniu w dniu… na posiedzeniu niejawnym
  Sprawy z wniosku wierzyciela…
  przeciwko dłużnikowi…
  o egzekucję świadczenia niepieniężnego
  postanawia:

  oddalić wniosek wierzyciela od przeprowadzenia egzekucji w trybie art. 1050 kpc


  UZASADNIENIE

  Wierzyciel złożył wniosek o przeprowadzenie na podstawie art. 1050 kpc egzekucji świadczenia niepieniężnego wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 roku w sprawie I C 1062/08 poprzez zobowiązanie dłużnika do publikacji na stronie internetowej http://www.jelonka,com /…/ oraz w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com” oświadczenia w ciągu dwóch tygodni pod rygorem ukarania grzywną a w razie niewykonania tej czynności do zastosowania wobec dłużnika grzywny z równoczesnym zakreśleniem terminu do wykonania czynności.

  Sąd ustalił i zważył, co następuje:

  Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 roku w sprawie I C 1062/08, dłużnik – Grzegorz Niedźwiecki został zobowiązany do opublikowania na stronie internetowej http://www.jelonka,comw terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku oraz w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com” w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku przeprosin o następującej treści „Przepraszam FM „Ligęza” Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze za to, że w umieszczonej na stronach serwisu internetowego http://www.jelonka.com oraz na prowadzonym przez pozwanego blogu internetowym http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl z dnia 23 lutego 2007r w notatce zatytułowanej „Nie kupujcie auta u Ligęzy” zawarłem całkowicie nieprawdziwe informacje, które w rzeczywistości nie miały pokrycia ze stanem faktycznym w sprawie i nie były potwierdzone jakimikolwiek dokumentami”.

  Wniosek wierzyciela został oddalony, ponieważ w ocenie Sądu świadczenie, którego dotyczy wniosek nie podlega egzekucji w trybie przewidzianym w art. 1050 kpc, lecz powinno być wykonane w trybie przewidzianym w art. 1049 kpc jako czynność, którą może wykonać za dłużnika inna osoba. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze przy rozstrzygnięciu sprawy kierował się poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie III CZP 23/06 (OSNC 2007/1/11), zgodnie z którym obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c., ponadto sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.

  Sąd w tytule wykonawczym, na podstawie którego wierzyciel wniósł o wszczęcie egzekucji nie przewidział obowiązku osobistego działania dłużnika. Jakakolwiek zatem osoba (nie tylko dłużnik) może zamieścić we wskazanych mediach oświadczenie o treści wskazanej w sentencji wyroku aby świadczenie zostało wykonane. Podstawowym bowiem celem prawnym wiązanym z aktem publicznego przeproszenia (ubolewania), na co wskazał Sąd Najwyższy w zatytułowanym powyżej orzeczeniu, jest zniweczenie skutków dokonanego naruszenia dóbr osobistych, a nie uzyskanie satysfakcji, co w drodze przymusu sądowego lub egzekucyjnego i tak przeważnie nie jest możliwe. Sąd nakazał publikację przeprosin w prasie lokalnej i internetowej w celu skorygowania obrazu powoda dotkniętego naruszeniem dobra osobistego w oczach opinii publicznej lub innych osób. Do osiągnięcia takiego skutku nie jest konieczne osobiste działanie dłużnika. Jak wskazano już powyżej, ogłoszenie zgodne z sentencją wyroku w tygodnikach i prasie internetowej mogłaby zamieścić każda osoba, nawet bez wiedzy dłużnika aby wierzyciel uznał, że wyrok został wykonany. Wynika stąd, że wykonanie orzeczenia winno nastąpić w trybie przewidzianym w art. 1049 kpc. Wierzyciel może żądać wezwania dłużnika do wykonania czynności w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzielenia wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Może także żądać przyznania mu sumy potrzebnej do wykonania czynności. Nie ma natomiast podstaw do zagrożenia dłużnikowi grzywną. W tym stanie rzeczy wniosek nie mógł być uwzględniony.

  W powołanej wyżej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził również, że sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji, nie może z urzędu zastosować innego środka, ponieważ granice działania organu egzekucyjnego wyznaczone są treścią tytułu wykonawczego oraz wybranym przez wierzyciela sposobem egzekucji. Sąd nie mógł zatem wbrew woli wierzyciela na podstawie złożonego przez niego wniosku oraz tytułu wykonawczego upoważniającego do wszczęcia egzekucji na podstawie art. 1050 kpc, zastosować innego sposobu egzekucji, dlatego też wniosek oddalił.
  Wniosek o skierowanie sędziów do psychiatry
 • PO-PiS
  Polska powinna się rozpaść jak Czechosłowacja. Powinny powstać dwa oddzielne państwa - Eurolin i Polin.
  Analiza wyborcza
 • Nastąpiło tu naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów
  Art. 233. Zasada swobodnej oceny dowodów przez sąd

  Dz.U.2018.0.1360 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
  § 1. Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.
  § 2. Sąd oceni na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu.

  http://kancelariakupczynski.pl/intro.php?display=blog_caly_wpis&blog_id=148
  Pozew przeciwko Prezesowi Sądu Rejonowego
 • @Repsol 22:30:18
  Państwo w państwie - "Oświęcim przy nich to była igraszka"
  Kazimierz Chłopecki - sędzia do dymisji
 • @andrzejw 20:08:00
  Art. 105. Wyłączenie instytucji przedawnienia
  Dz.U.2018.0.1600 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
  § 1. Przepisów art. 101 przedawnienie karalności-103 nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych.
  § 2. Przepisów art. 101 przedawnienie karalności-103 nie stosuje się również do umyślnego przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.
  Zmowa prokuratorsko-sędziowska
 • c.d.
  Sąd kasacyjny pragnie zwrócić uwagę na to, że zachowało aktualność orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 1934 r. (3 K. 469/33 - Zbiór Orzeczeń Izby Karnej Nr 185/1934) wydane na tle art. 255 kk z 1932 r., według którego nie stanowią przestępstwa zniesławienia różnego rodzaju wypowiedzi dokonywane w ramach przysługujących jednostce uprawnień, między innymi oświadczenia składane w uzasadnieniu lub w obronie praw (np. skargi sądowe, odpowiedzi na zarzuty procesowe, zażalenia, odniesienia pokrzywdzonych o przestępstwie). Słuszny jest pogląd, iż "Nie stanowią bezprawnego zniesławienia zarzuty stawiane w obronie własnych praw, kierowane do władz (zawarte w pismach procesowych, doniesieniach pokrzywdzonych o popełnionym przestępstwie, pozwach rozwodowych). Legalność takich zarzutów uzależniona jest jednak od potrzeb wynikających z zagrożenia własnego prawa i konieczności wykazania niebezpieczeństwa dla własnych praw ze strony postępowania lub własności innej osoby, lub podmiotu zbiorowego". (A. Zoll w. G. Bogdon, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kordas, P. Kordas, J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll. Kodeks Karny. Część szczególna. Komentarz. Zakamycze 1999, t. II, s. 660).
  Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
  Skarga
 • @Zawisza Niebieski 12:27:58
  Nie trzeba zmieniać konstytucji, żeby postawić przed sądem przestępców w togach, zwłaszcza prokuratorów. Można zmienić konstytucję, trzeba tylko chcieć. Włączyć się w to dzieło...
  Tworzymy partię Narodu
 • Stanowisko, zarzuty
  Pisma procesowe do niedopuszczalnych śledztw z oskarżenia publicznego: PR 3 Ds. 359.2017.D, PR 3 Ds. 183.2018 i kreowania stalinowskich procesów. Zawiadomienie o przestępstwach SSO Wojciecha Damaszko i SSR Pawła Siwek nadużycia władzy, niedopełnienia obowiązków i fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 2 (art. 238 k.k.).
  Sędziowie jeleniogórscy represjonujący Grzegorza Niedźwieckiego jedenaście lat błędną kwalifikacją prawną nieważnej z mocy prawa egzekucji czynności zastępowalnej (w trybie art. 1050 k.p.c.), upokarzający grzywnami i groźbą aresztu, a także bezpodstawnie oddalający skargi na umyślną przewlekłość postępowania, odwrotnie spełniający swoją rolę, imputują terroryzowanemu jak Tomasza Komendę przestępstwa, których sami się dopuszczają. O ile Grzegorzowi Niedźwieckiemu, z racji choćby wykształcenia, nie można przypisać naruszenia art. 238 k.k., o tyle sędziom po aplikacji i z bogatym doświadczeniem służbowym, trudno będzie uznać nieznajomość prawa.
  Żadnej sprawy (o ile do nich dojdzie) nie będzie można załatwić, dopóki nie rozstrzygnie się przyczyn tego zastoju i niekończącego się nękania. Powodów do bierności nie ma (patrz ściąga).

  Jelenia Góra, dnia 16 listopada 2018 r.
  Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
  11 lat zniewolenia
 • Podpisz petycję
  https://secure.avaaz.org/pl/petition/Mateusz_Morawiecki_Prezes_Rady_Ministrow_Wniosek_o_odwolanie_Zbigniewa_Ziobro_z_funkcji_Ministra_Sprawiedliwosci/?rc=fb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-591558-Mateusz_Morawiecki_Prezes_Rady_Ministrow_Wniosek_o_odwolanie_Zbigniewa_Ziobro_z_funkcji_Ministra_Sprawiedliwosci&utm_term=CiyTjb%2Bpl&fbclid=IwAR0t6FR2L41ZKFqr2YrNikS9nt8RzdeTMXJZgtDyBhHOuTu6axK5yqizGlw
  11 lat zniewolenia
 • Kwestię już rozstrzygniętą przez TK i SN nie może rozstrzygać podległy sąd
  1. W Y R O K w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej,Warszawa, dnia 11 października 2006 r.,Trybunał Konstytucyjny, P 3/06:
  1. Art. 226 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie lub dokonane publicznie, lecz nie podczas pełnienia czynności służbowych, jest niezgodny z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  Niedopuszczalne staje się ściganie z tytułu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wyłącznie w związku z jego czynnościami służbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynności(uzasadnienie wyroku).
  Stwierdzenie „niedopuszczalne”, oznacza bezwzględny zakaz prowadzenia z urzędu postępowania w sprawie znieważenia funkcjonariusza nie podczas pełnienia obowiązków (czynności) służbowych.

  Rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że od momentu wejścia w życie wyroku niedopuszczalne staje się ściganie z tytułu zniewagi funkcjonariusza publicznego dokonanej, czy to publicznie, czy niepublicznie, wyłącznie w związku z jego czynnościami służbowymi, a nie podczas wykonywania tych czynności.

  https://prawo.money.pl/orzecznictwo/trybunal-konstytucyjny/wyrok;z;dnia;2006-10-11,p,3,06,3090,orzeczenie.html

  Czyn z art. 226 § 1 k.k. może być popełniony tylko wówczas, gdy łącznie zostaną spełnione dwie przesłanki: do znieważenia musi dojść podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Znamię modalne „podczas pełnienia obowiązków służbowych” oznacza „zbieżność czasową i miejscową zachowania sprawcy i wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego” (videpostanowienie SN z dnia 7 maja 2008 r., sygn. akt III KK 234/07;Internet a prawnokarna ochrona godności osobistej funkcjonariusza publicznego).

  Uchwała SN (7) z 20.6.2012 r., I KZP 8/12:
  Uzasadnione jest natomiast pozostawienie poza zakresem ochrony art. 226 § 1 KK tych wszystkich wydarzeń, które mają miejsce poza czasem wykonywania obowiązków i bez związku z nimi. W takich sytuacjach funkcjonariusz - w razie znieważenia go - ma takie same możliwości prawne, jak każdy inny obywatel, może zatem wnieśćprywatny akt oskarżenia o przestępstwo z art. 216 KK (uzasadnienie uchwały).
  Zawiadomienie o przestępstwie
 • Prawo kargula
  Ciekawe, czy Sąd Okręgowy zwrócił też pisma procesowe Sądowi Rejonowemu w Jeleniej Górze, który udzielił 25 lipca odpowiedzi uczestnika postępowania na skargę? Skoro wydał postanowienie 19 lipca oddalające skargę na przewlekłość postępowania, to odpowiedź strony pozwanej nie miała znaczenia. Pytanie jest w pełni zasadne, czym kierują się sędziowie, skoro nie potrzebne im stanowiska stron?
  Skarga nadzwyczajna do MS Zbigniewa Ziobro
 • JJ
  https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/opinie/zbigniew-ziobro-miał-zniszczyć-opozycję-ale-zadania-nie-wykonał/ar-BBLijY4?ocid=spartanntp

  Zbigniew Ziobro miał przy pomocy wiernych prokuratorów i posłusznych sędziów zniszczyć opozycję, ale zadania nie wykonał. Kaczyński, Brudziński i Morawiecki zastanawiają się teraz, jak go usunąć.

  Piątek 20 lipca 2018 r. był dniem pyrrusowego zwycięstwa Zbigniewa Ziobry. Wraz z tym, jak Sejm przyjął kolejne nowelizacje ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i prokuraturze, kończył się proces niszczenia w Polsce niezawisłych sądów, któremu patronował. Jednak tego samego dnia sekretarz generalny PO Stanisław Gawłowski, zamiast siedzieć w „areszcie wydobywczym” – co minister sprawiedliwości Kaczyńskiemu obiecał – pojawił się na sejmowej mównicy. – Byłem w miejscu, do którego wielu z was niedługo trafi. Czekają tam na was. Nie będzie wam łatwo – zwrócił się do posłów partii rządzącej.

  Zniszczyć Platformę!

  W czasie wystąpienia Gawłowskiego Ziobro siedział w ostatniej z rządowych ław, ukryty za plecami Beaty Szydło. Miał taką minę, jakby miał zaraz zemdleć ze strachu.

  Ziobro faktycznie ma powody, aby się bać, a funkcjonariusze PiS mają powody do rozczarowania „szeryfem prawicy”. Uczyniono go prokuratorem generalnym, dostarczono ustaw łamiących konstytucję i niszczących niezawisłe sądy. PiS zapłaciło za to masowymi protestami, sondażowymi nurkowaniami, wreszcie totalną marginalizacją w Europie. A Ziobro, za pomocą dostarczonych mu narzędzi, miał zniszczyć opozycję parlamentarną.

  Dla Kaczyńskiego jest to kwestia kluczowa. Jego kolejne nowelizacje prawa wyborczego budują układ premiujący najsilniejsze partie. Ma on gwarantować jedność obozu prawicy po jego odejściu, zarazem jednak grozi utworzeniem dwubiegunowego systemu politycznego, w którym wokół PO powstanie koalicja zdolna do odsunięcia od władzy PiS. Dlatego kluczowe – z punktu widzenia prezesa – jest zniszczenie Platformy. To pozwoli zbudować system polityczny znany z putinowskiej Rosji, gdzie opozycja została zniszczona przez podporządkowane władzy służby, prokuraturę i sądy.

  Centralny rejestr haków

  Za realizację tego właśnie scenariusza odpowiadał Zbigniew Ziobro. Problem w tym, że zadania nie wykonał. Jak powtarzają sobie na sejmowych korytarzach posłowie i posłanki PiS: „CBA zatrzymuje, ale Ziobro jakoś nie skazuje”. Jeszcze bardziej złowieszczo brzmią słowa rzucone do znajomego z opozycji przez jednego z posłów PiS: „Daliśmy regularnemu psychopacie dostęp do wszystkich materiałów ze śledztw, które można wykorzystać przeciwko naszym działaczom i radnym”. Chodzi tu o słynny „centralny rejestr”, dzięki któremu Ministerstwo Sprawiedliwości uzyskało dostęp do materiałów z prowadzonych postępowań sądowych. Dziś „centralnym rejestrem haków” nazywają go już nie tylko krytyczni wobec Ziobry sędziowie, ale także działacze PiS.

  Ziobro nie zdołał swoich ogromnych uprawnień wykorzystać do zniszczenia opozycji. Wykorzystał je za to do zgromadzenia informacji pozwalających szantażować PiS. Wyszło to na jaw przy okazji starcia z Mateuszem Morawieckim, który próbował się Ziobry pozbyć podczas rekonstrukcji rządu. Okazało się jednak, że ten dysponuje materiałami z „rozwojowego śledztwa” w sprawie udzielania kredytów walutowych przez bank BZ WBK w czasach, gdy Morawiecki był jego prezesem.

  Minister sprawiedliwości ma zastępy wiernych prokuratorów, których awansował i wyposażył w przywileje oraz pensje równe wielokrotności pensji posłów i ministrów. Ma też mianowanych przez siebie prezesów, wiceprezesów i naczelników wydziałów ponad jednej trzeciej sądów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, a wkrótce także dublerów sędziów Sądu Najwyższego. No i legiony ludzi w spółkach skarbu państwa.

  W ten sposób człowiek, którego prośby o powtórne przyjęcie do PiS są przez Kaczyńskiego i Brudzińskiego konsekwentnie odrzucane i który ma zaledwie ośmiu posłów i dwóch senatorów, stał się niebezpiecznym graczem. Jego polityczna likwidacja może się okazać nieporównanie bardziej ryzykowna niż usunięcie z MON Antoniego Macierewicza.
  Czy sędziowie jeleniogórscy są analfabetami?
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:49:30
  a mnie się nie podoba punkt siedzenia bandy czworga, która robi ruchy polityczne, aby przejąć bastion i po swojemu zarządzać niewolnikami...

  Wart pac pałaca...
  List otwarty do Pierwszego Prezesa SN Małgorzaty Gersdorf
 • :-(
  nawet białych rękawiczek nie zakładają
  Prokurator na zlecenie - dobra zmiana
 • Anarchia
  W sądownictwie i w prokuraturze panuje niespotykana korupcja i anarchia, samowola i bolszewizm...
  Powołanie biegłych psychiatrów dla prokurator Anny Surowiak
 • prokuratorem na zlecenie
  http://www.aferyprawa.eu/Prokuratura/Jelenia-gora-tylko-niekompetencja-asesor-Anny-Surowiak-Zazalenie-pokrzywdzonego-na-postanowienie-prokuratora-w-sprawie-umorzeniu-sledztwa-dot-bledu-lekarskiego
  Anna Surowiak - kim jest?
 • Hitler też miał prawomocne wyroki
  Stosowanie przymusu do egzekucji czynności zastępowalnej jest bezprawne. Sąd ma obowiązek pokazać wykładnię prawa, która uprawniała i uprawnia ich do stosowania w przedmiotowej egzekucji trybu art. 1050 k.p.c.

  Na nieważność bezwzględną a z taką mamy tu do czynienia powołać się może każdy, kto ma w tym interes prawny.

  Art. 58. § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
  Skarga
 • Nie wolno bezpodstawnie imputować niepoczytalności
  http://rebeliantka.neon24.pl/post/131518,sadom-nie-wolno-bezpodstawnie-imputowac-niepoczytalnosci
  Pokaż mi człowieka a paragraf się znajdzie