Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze obiekt

 • Niezawisłość
  Art. 178. Niezawisłość sędziowska
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz USTAWOM.

  Podrzędny to nie nadrzędny. Pod, to znaczy niżej, musi wykonywać dyrektywy.
  3598 dzień represjonowany
 • państwo w państwie
  Na razie kradną komputer, potem przejmą dom, jak prokurator od przestępczości zorganizowanej Krzysztof Domagała.
  3598 dzień represjonowany
 • @goodness 20:18:07
  Art. 58. Bezwzględna nieważność czynności prawnej
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
  § 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
  § 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

  Art. 5. Nadużycie prawa podmiotowego
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

  Art. 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

  Art. 7. Zasady działania organów państwa
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

  Art. 8. Konstytucja jako ustawa najwyższa
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

  Art. 9. Przestrzeganie prawa międzynarodowego
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

  Art. 30. Zasada ochrony godności człowieka
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

  Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

  Art. 40. Zasada zakazu tortur
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

  Art. 42. Zasada odpowiedzialności za czyn karalny
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.
  2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.
  3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

  Art. 45. Prawo do sprawiedliwego procesu
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
  2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.

  Art. 61. Prawo uzyskiwania informacji o działalności organów
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
  2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
  3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
  4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

  Art. 77. Prawo do wynagrodzenia szkody
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
  2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

  Art. 83. Obowiązek przestrzegania prawa
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Stosowanie_prawa

  Artykuł 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka:
  Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

  Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Art.66. Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według następującej roty:
  „Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi dopomóż Bóg”.

  ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW
  Statut Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”
  WIELKA KARTA SĘDZIÓW (Zasady podstawowe)
  Europejska Karta o Statusie Sędziów
  Ustawa o prokuraturze
  ZBIÓR ZASAD ETYCZNYCH PROKURATORA
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
  Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
  MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH
  KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI
  KONWENCJA w SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA TORTUR ORAZ INNEGO OKRUTNEGO, NIELUDZKIEGO LUB PONIŻAJĄCEGO TRAKTOWANIA ALBO KARANIA
  Wprowadzenie prawa w szkołach jest niezbędne…
  Dowód sabotowania Ministra Ziobro przez powołanego prezesa
 • Szok
  Sędziowie obu instancji przez jedenaście lat ze względu na roztargnienie nie mogą rozstrzygnąć zagadnienia prawnego lub ustosunkować się do istniejącej wykładni...
  Niezawisłe gangsterstwo
 • Hans Frank
  Ziobro (Generalna Gubernia) usprawni działania Sonderdienst
  Nakazuję wszcząć śledztwo z urzędu, art. 303. 304 kpk
 • Holokaust
  Każdy ma jedno życie, nikt nie ma prawa go niszczyć.

  art. 3 europejskiej konwencji praw człowieka, który stanowi, że "nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu".
  Wymiar sprawiedliwości to polskie obozy śmierci
 • USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r o referendum
  Art. 13.
  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządza poddanie Konstytucji pod referendum
  w trybie określonym w art. 9 ustawy konstytucyjnej, o której
  mowa w art. 11.
  2. Przyjęcie w referendum Konstytucji następuje wówczas, gdy opowiedziała
  się za nią większość biorących udział w głosowaniu.
  Wnioski do Sejmu i Senatu o udostępnienie informacji
 • Demontaż całościowy
  Nie ma sędziów sprawiedliwych i prokuratorów uczciwych. Milczenie jest zgodą, jest współudziałem w holokauście, jak to określił Darek Komorowski. Ci ludzie biorą ogromne pieniądze, za odwrotne spełnianie roli. Za bolszewizm. Sędzia, który ślubował sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie, w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości, a dręczy i wykańcza, to najgorszy zbrodniarz. Prokurator zaś, który jest powołany do ścigania przestępstw, a tuszuje zbrodnie kolegów prawników, odmawiając wszczęcia śledztwa lub umarzając dochodzenie, to taki sam zbrodniarz. Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny o tym wie i nic nie robi. Trzyma tych oprawców dla swoich gier. Powinni być pozbawieni zawodu dożywotnio i prawa do emerytury z tej "pracy".
  Rozporządzenie
 • Szanowny Panie Grzegorzu,
  popieram Trybunał Narodowy a nawet jestem jego członkiem bo popieram każde środowisko czy ugrupowanie, które ma w swoim programie rozbicie (wreszcie) układu magdalenkowego i postmagdalenkowego. Obecna władza, mimo że robi wiele dla społeczeństwa i dla Państwa, tak naprawdę działa w ramach tego, co ustalono w Magdalence, tj. "my nie ruszamy waszych a wy naszych". Gdzie są obiecywane rozliczenia aferzystów i licznych afer. Dlaczego do tej pory nie ujawniono Raportu WSI i nie pociągnięto do odpowiedzialności niejakiego Komorowskiego za m.in. aferę AON? Dlaczego nie pociągnięto do odpowiedzialności "bohaterów" Afery taśmowej, którzy sami się podłożyli do grillowania? I jeszcze sto innych "dlaczego". Odpowiadam: dzieje się tak dlatego, że w tych samych aferach są umoczeni po równo zarówno członkowie PO jak i PiS. W takiej sytuacji żadna ze stron nie jest zainteresowana ujawnianiem mechanizmów afer a tym bardziej ich rozliczeniem, tj. odebraniem profitów pozyskanych w nieuczciwy sposób. Z tego samego powodu PiS nie jest zainteresowane nawiązaniem współpracy i koalicji z oddolnym ruchem jakim jest Marsz Niepodległości. Sami dokładają do ognia rozdmuchując wydumane argumenty o rzekomych zachowaniach faszystowskich.
  Podsumowując - czekam na realne działania dla dobra Polski. TN obiecuje takie działania ale na razie przedstawił program li tylko dla Jeleniej Góry.
  Pytam, jak ja mam się znaleźć w tym programie?
  Pozdrawiam serdecznie
  Bogusław H.
  Żądanie ostrzeżenie do Ministra Sprawiedliwości
 • Zbrodniarze gorsi od Stalina
  Zbigniew Ziobro jest zbrodniarzem i stanie kiedyś przed odpowiednikiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze za kierującym zorganizowaną grupą przestępczą. Państwa w państwie, które nie orzeka w oparciu o dowody, o fakty, prawdę materialną i ustanowione nawet przez siebie prawo. Nie uznaje zasady In dubio pro reo i domniemania niewinności, ani żadnych zasad zwykłej przyzwoitości, ludzkiej komunikacji społecznej, tylko represjonuje ludzi rękoma stalinowskich funkcjonariuszy, pokroju Bożena Górecka.
  Od Świętego Mikołaja dla Polaków
 • Umyślna obraza przepisów prawa procesowego art., 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.
  Art. 2. Cele postępowania karnego
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.1904 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
  § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby:
  1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności;
  2) przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego;
  3) zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności;
  4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.
  § 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.
  https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/33wozniewski.pdf

  Art. 1. Warunki odpowiedzialności karnej
  ________________________________________
  Dz.U.2016.0.1137 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
  § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
  § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.
  § 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.
  http://www.infor.pl/prawo/kodeks-karny/odpowiedzialnosc-karna/686316,Elementy-struktury-przestepstwa-art-1.html

  NARUSZENIE PR. MATERIALNEGO PRZEZ JEGO BŁĘDNE ZASTOSOWANIE

  Błąd subsumcji = zastosowaniu niewłaściwego przepisu bądź na niewłaściwe określenie zakresu skutków prawnych wynikających z danego przepisu w konkretnym wypadku jak również na zaprzeczeniu związku, jaki zachodzi między faktem ustalonym w procesie a normą prawną.
  http://pozew.blogspot.com/2009/10/naruszenie-pr-materialnego-przez-jego.html
  Zbigniew Ziobro – capo di tutti capi
 • Jest gorzej jak za Stalina
  Jest bezsens odwołań, bo sądy nie istnieją. Zwyrodnialcy orzekają egzekucje stalinowskie, a mafia terroryzm uprawomocnia.
  Strategia Kalkstein-Kornhauser
 • Polska dla Polaków
  http://karolinaklekowicka.pl/polska-dla-polakow-polak-dla-polski
  Tworzymy partię suwerena
 • @Rzeczpospolita 12:40:05
  Proszę dać przykład i samemu zrobić pierwszy krok, fundament jest:

  http://trybunal-narodowy.pl/odwaz-sie-byc-madrym/
  I Światowy Kongres Polaków
 • @Oscar 12:45:09
  z Ziobro to nie mafia? Dobra zmiana, czy nocna zmiana? Ziobro i Jaki taki wiedzą wiele, ale milczą, robią tylko ruchy polityczne. Wymiana bossów.
  Do Waldemara Żurka
 • Dobra zmiana
  Gdzie są organy ścigania?
  Zbrodnie w majestacie prawa
 • Art. 282 k.k.
  Te istoty, które sprawując funkcję sędziów, umyślnie uporczywie nękają ludzi, stosują świadomie tortury i obstrukcję, nie orzekają na podstawie faktów i prawdy materialnej, postępują niegodnie, niezgodnie z przepisami prawa, to antyludzkie, to zwyrodnialcy, którzy powinni siedzieć dożywotnio w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie, a nie orzekać jako funkcjonariusz publiczny wymiaru sprawiedliwości.
  Wyłączenie sędziów z powodu mataczenia
 • Prawo kaduka
  Jeżeli przeczyta to Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, to będzie musiał posprzątać w Jeleniej Górze...
  Do Departamentu Postępowania Sądowego
 • Art. 1049 KPC
  Sędzia, który nie rozumie znaczenia i odniesienia się słów zawartych w punkcie drugim uchwały SN III CZP 23/06 powinien puszki zbierać, a nie decydować o losach ludzkich.

  W świetle obowiązujących przepisów podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 kodeksu postępowania cywilnego).

  Wskazany przez wierzyciela sposób egzekucji musi być właściwy dla danego rodzaju egzekucji.

  Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do wykonania czynności. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Powyższej reguły nie stosuje się do czynności polegających na świadczeniu rzeczy oznaczonych co do tożsamości.

  http://www.komornikbialystok.com.pl/przepisy_prawne

  https://www.komornik.eu/pytania_o_egzekucji/4,wszczecie_postepowania_egzekucyjnego,wymogi_formalne/12,wniosek_o_wszczecie_egzekucji_wymogi_formalne

  http://adwokat-radca-prawny.pl/egzekucja-czynnosci-zastepowalnych-niezastepowalnych-komornik-poznan-lodz
  Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia
 • Cyniczna korupcja
  Sędziwie to zbrodniarze, którzy nie uznają faktów i ustanowionego prawa, tylko stosują własne prawo. Udają analfabetów i jednoznacznie określone orzecznictwo skupiające się na trybie zastępowalnym rozszerzają o zakres, którego tam nie ma, a w zasadzie jest tylko wzmianka, że przepis art. 1050 k.p.c. jest niedopuszczalny dla egzekucji praw niemajątkowych. Jeżeli dla czynności sądowych przeprosin obowiązuje tylko jeden tryb art. 1049 k.p.c., to nie można fałszować uchwały i podważać przewodniego punktu czymś, czego tam nie ma, co nie jest tam zapisane, co jest niedopuszczalne, co nie było przedmiotem zagadnienia. Uchwała SN III CZP 23/06 analizowała konkretne zagadnienie, właściwy tryb egzekucyjny dla czynności facare, art. 1049 k.p.c. Wciskanie przez sędziów jeleniogórskich reliktowego przepisu, przewidzianego tylko w szczególnych przypadkach dla czynności niezastępowalnych, jest zaprzeczeniem sensu uchwały, że obowiązuje tylko i wyłącznie, niepodważalnie art. 1049 k.p.c. Argumentacja sędziów jest nielogiczna i złośliwa, chora. Jest przestępcza. Sędziny te powinny siedzieć w więzieniu lub faktycznie się leczyć. Sąd Rejonowy w Ostródzie właściwie odczytał uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., oddalając wniosek wierzyciela jasno i precyzyjnie skonstruowany na podstawie art. 1050 k.p.c. Sędziowie jeleniogórscy powinni iść na aplikację do Ostródy lub Elbląga, które utrzymał w mocy orzeczenie sądu niższej instancji, właściwie rozumując żelazność art. 1049 k.p.c. i niezasadność stosowania przepisu art. 1050 k.p.c. Żaden sąd nie jest związany niewłaściwym przepisem, tylko związani dotyczy wyłącznie zakresu wniosku. Jeżeli właściwy, do przodu, jeżeli niewłaściwy, wadliwy – oddalić.
  Zbrodniarze w togach stróżow prawa