Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze obiekt

 • Hans Frank
  Ziobro (Generalna Gubernia) usprawni działania Sonderdienst
  Nakazuję wszcząć śledztwo z urzędu, art. 303. 304 kpk
 • Holokaust
  Każdy ma jedno życie, nikt nie ma prawa go niszczyć.

  art. 3 europejskiej konwencji praw człowieka, który stanowi, że "nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu".
  Wymiar sprawiedliwości to polskie obozy śmierci
 • USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r o referendum
  Art. 13.
  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządza poddanie Konstytucji pod referendum
  w trybie określonym w art. 9 ustawy konstytucyjnej, o której
  mowa w art. 11.
  2. Przyjęcie w referendum Konstytucji następuje wówczas, gdy opowiedziała
  się za nią większość biorących udział w głosowaniu.
  Wnioski do Sejmu i Senatu o udostępnienie informacji
 • Demontaż całościowy
  Nie ma sędziów sprawiedliwych i prokuratorów uczciwych. Milczenie jest zgodą, jest współudziałem w holokauście, jak to określił Darek Komorowski. Ci ludzie biorą ogromne pieniądze, za odwrotne spełnianie roli. Za bolszewizm. Sędzia, który ślubował sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie, w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości, a dręczy i wykańcza, to najgorszy zbrodniarz. Prokurator zaś, który jest powołany do ścigania przestępstw, a tuszuje zbrodnie kolegów prawników, odmawiając wszczęcia śledztwa lub umarzając dochodzenie, to taki sam zbrodniarz. Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny o tym wie i nic nie robi. Trzyma tych oprawców dla swoich gier. Powinni być pozbawieni zawodu dożywotnio i prawa do emerytury z tej "pracy".
  Rozporządzenie
 • Szanowny Panie Grzegorzu,
  popieram Trybunał Narodowy a nawet jestem jego członkiem bo popieram każde środowisko czy ugrupowanie, które ma w swoim programie rozbicie (wreszcie) układu magdalenkowego i postmagdalenkowego. Obecna władza, mimo że robi wiele dla społeczeństwa i dla Państwa, tak naprawdę działa w ramach tego, co ustalono w Magdalence, tj. "my nie ruszamy waszych a wy naszych". Gdzie są obiecywane rozliczenia aferzystów i licznych afer. Dlaczego do tej pory nie ujawniono Raportu WSI i nie pociągnięto do odpowiedzialności niejakiego Komorowskiego za m.in. aferę AON? Dlaczego nie pociągnięto do odpowiedzialności "bohaterów" Afery taśmowej, którzy sami się podłożyli do grillowania? I jeszcze sto innych "dlaczego". Odpowiadam: dzieje się tak dlatego, że w tych samych aferach są umoczeni po równo zarówno członkowie PO jak i PiS. W takiej sytuacji żadna ze stron nie jest zainteresowana ujawnianiem mechanizmów afer a tym bardziej ich rozliczeniem, tj. odebraniem profitów pozyskanych w nieuczciwy sposób. Z tego samego powodu PiS nie jest zainteresowane nawiązaniem współpracy i koalicji z oddolnym ruchem jakim jest Marsz Niepodległości. Sami dokładają do ognia rozdmuchując wydumane argumenty o rzekomych zachowaniach faszystowskich.
  Podsumowując - czekam na realne działania dla dobra Polski. TN obiecuje takie działania ale na razie przedstawił program li tylko dla Jeleniej Góry.
  Pytam, jak ja mam się znaleźć w tym programie?
  Pozdrawiam serdecznie
  Bogusław H.
  Żądanie ostrzeżenie do Ministra Sprawiedliwości
 • Zbrodniarze gorsi od Stalina
  Zbigniew Ziobro jest zbrodniarzem i stanie kiedyś przed odpowiednikiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze za kierującym zorganizowaną grupą przestępczą. Państwa w państwie, które nie orzeka w oparciu o dowody, o fakty, prawdę materialną i ustanowione nawet przez siebie prawo. Nie uznaje zasady In dubio pro reo i domniemania niewinności, ani żadnych zasad zwykłej przyzwoitości, ludzkiej komunikacji społecznej, tylko represjonuje ludzi rękoma stalinowskich funkcjonariuszy, pokroju Bożena Górecka.
  Od Świętego Mikołaja dla Polaków
 • Umyślna obraza przepisów prawa procesowego art., 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.
  Art. 2. Cele postępowania karnego
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.1904 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
  § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby:
  1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności;
  2) przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego;
  3) zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności;
  4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.
  § 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.
  https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/33wozniewski.pdf

  Art. 1. Warunki odpowiedzialności karnej
  ________________________________________
  Dz.U.2016.0.1137 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
  § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
  § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.
  § 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.
  http://www.infor.pl/prawo/kodeks-karny/odpowiedzialnosc-karna/686316,Elementy-struktury-przestepstwa-art-1.html

  NARUSZENIE PR. MATERIALNEGO PRZEZ JEGO BŁĘDNE ZASTOSOWANIE

  Błąd subsumcji = zastosowaniu niewłaściwego przepisu bądź na niewłaściwe określenie zakresu skutków prawnych wynikających z danego przepisu w konkretnym wypadku jak również na zaprzeczeniu związku, jaki zachodzi między faktem ustalonym w procesie a normą prawną.
  http://pozew.blogspot.com/2009/10/naruszenie-pr-materialnego-przez-jego.html
  Zbigniew Ziobro – capo di tutti capi
 • Jest gorzej jak za Stalina
  Jest bezsens odwołań, bo sądy nie istnieją. Zwyrodnialcy orzekają egzekucje stalinowskie, a mafia terroryzm uprawomocnia.
  Strategia Kalkstein-Kornhauser
 • Polska dla Polaków
  http://karolinaklekowicka.pl/polska-dla-polakow-polak-dla-polski
  Tworzymy partię suwerena
 • @Rzeczpospolita 12:40:05
  Proszę dać przykład i samemu zrobić pierwszy krok, fundament jest:

  http://trybunal-narodowy.pl/odwaz-sie-byc-madrym/
  I Światowy Kongres Polaków
 • @Oscar 12:45:09
  z Ziobro to nie mafia? Dobra zmiana, czy nocna zmiana? Ziobro i Jaki taki wiedzą wiele, ale milczą, robią tylko ruchy polityczne. Wymiana bossów.
  Do Waldemara Żurka
 • Dobra zmiana
  Gdzie są organy ścigania?
  Zbrodnie w majestacie prawa
 • Art. 282 k.k.
  Te istoty, które sprawując funkcję sędziów, umyślnie uporczywie nękają ludzi, stosują świadomie tortury i obstrukcję, nie orzekają na podstawie faktów i prawdy materialnej, postępują niegodnie, niezgodnie z przepisami prawa, to antyludzkie, to zwyrodnialcy, którzy powinni siedzieć dożywotnio w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie, a nie orzekać jako funkcjonariusz publiczny wymiaru sprawiedliwości.
  Wyłączenie sędziów z powodu mataczenia
 • Prawo kaduka
  Jeżeli przeczyta to Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, to będzie musiał posprzątać w Jeleniej Górze...
  Do Departamentu Postępowania Sądowego
 • Art. 1049 KPC
  Sędzia, który nie rozumie znaczenia i odniesienia się słów zawartych w punkcie drugim uchwały SN III CZP 23/06 powinien puszki zbierać, a nie decydować o losach ludzkich.

  W świetle obowiązujących przepisów podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 kodeksu postępowania cywilnego).

  Wskazany przez wierzyciela sposób egzekucji musi być właściwy dla danego rodzaju egzekucji.

  Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do wykonania czynności. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Powyższej reguły nie stosuje się do czynności polegających na świadczeniu rzeczy oznaczonych co do tożsamości.

  http://www.komornikbialystok.com.pl/przepisy_prawne

  https://www.komornik.eu/pytania_o_egzekucji/4,wszczecie_postepowania_egzekucyjnego,wymogi_formalne/12,wniosek_o_wszczecie_egzekucji_wymogi_formalne

  http://adwokat-radca-prawny.pl/egzekucja-czynnosci-zastepowalnych-niezastepowalnych-komornik-poznan-lodz
  Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia
 • Cyniczna korupcja
  Sędziwie to zbrodniarze, którzy nie uznają faktów i ustanowionego prawa, tylko stosują własne prawo. Udają analfabetów i jednoznacznie określone orzecznictwo skupiające się na trybie zastępowalnym rozszerzają o zakres, którego tam nie ma, a w zasadzie jest tylko wzmianka, że przepis art. 1050 k.p.c. jest niedopuszczalny dla egzekucji praw niemajątkowych. Jeżeli dla czynności sądowych przeprosin obowiązuje tylko jeden tryb art. 1049 k.p.c., to nie można fałszować uchwały i podważać przewodniego punktu czymś, czego tam nie ma, co nie jest tam zapisane, co jest niedopuszczalne, co nie było przedmiotem zagadnienia. Uchwała SN III CZP 23/06 analizowała konkretne zagadnienie, właściwy tryb egzekucyjny dla czynności facare, art. 1049 k.p.c. Wciskanie przez sędziów jeleniogórskich reliktowego przepisu, przewidzianego tylko w szczególnych przypadkach dla czynności niezastępowalnych, jest zaprzeczeniem sensu uchwały, że obowiązuje tylko i wyłącznie, niepodważalnie art. 1049 k.p.c. Argumentacja sędziów jest nielogiczna i złośliwa, chora. Jest przestępcza. Sędziny te powinny siedzieć w więzieniu lub faktycznie się leczyć. Sąd Rejonowy w Ostródzie właściwie odczytał uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., oddalając wniosek wierzyciela jasno i precyzyjnie skonstruowany na podstawie art. 1050 k.p.c. Sędziowie jeleniogórscy powinni iść na aplikację do Ostródy lub Elbląga, które utrzymał w mocy orzeczenie sądu niższej instancji, właściwie rozumując żelazność art. 1049 k.p.c. i niezasadność stosowania przepisu art. 1050 k.p.c. Żaden sąd nie jest związany niewłaściwym przepisem, tylko związani dotyczy wyłącznie zakresu wniosku. Jeżeli właściwy, do przodu, jeżeli niewłaściwy, wadliwy – oddalić.
  Zbrodniarze w togach stróżow prawa
 • Bolek bis
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2017/09/25/bolek-bis/
  SKARGA na przewlekłość przewlekłości
 • Pozwać ich
  Art. 363. Sposoby naprawienia szkody
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  § 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.
  § 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

  Art. 415. Odpowiedzialność ex delicto - zasada winy
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

  Art. 416. Odpowiedzialność osób prawnych
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  Osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.

  Art. 417. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  § 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.
  § 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.
  Zawiadomienie o przestępstwie
 • Przykłady
  http://3obieg.pl/podmioty-walczace-z-bezprawiem-w-prawie
  List otwarty do sędziów
 • Jak sie daje to sie kraje
  Głupi naród trzydzieści lat akceptuje wojenki bandy czworga, zamiast odsunąć oszustów, złodziei, faryzeuszy i wziąć sprawy w swoje ręce.
  Siedmiu wspaniałych