Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze obiekt

 • Art. 282 k.k.
  Te istoty, które sprawując funkcję sędziów, umyślnie uporczywie nękają ludzi, stosują świadomie tortury i obstrukcję, nie orzekają na podstawie faktów i prawdy materialnej, postępują niegodnie, niezgodnie z przepisami prawa, to antyludzkie, to zwyrodnialcy, którzy powinni siedzieć dożywotnio w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie, a nie orzekać jako funkcjonariusz publiczny wymiaru sprawiedliwości.
  Wyłączenie sędziów z powodu mataczenia
 • Prawo kaduka
  Jeżeli przeczyta to Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, to będzie musiał posprzątać w Jeleniej Górze...
  Do Departamentu Postępowania Sądowego
 • Art. 1049 KPC
  Sędzia, który nie rozumie znaczenia i odniesienia się słów zawartych w punkcie drugim uchwały SN III CZP 23/06 powinien puszki zbierać, a nie decydować o losach ludzkich.

  W świetle obowiązujących przepisów podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 kodeksu postępowania cywilnego).

  Wskazany przez wierzyciela sposób egzekucji musi być właściwy dla danego rodzaju egzekucji.

  Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do wykonania czynności. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Powyższej reguły nie stosuje się do czynności polegających na świadczeniu rzeczy oznaczonych co do tożsamości.

  http://www.komornikbialystok.com.pl/przepisy_prawne

  https://www.komornik.eu/pytania_o_egzekucji/4,wszczecie_postepowania_egzekucyjnego,wymogi_formalne/12,wniosek_o_wszczecie_egzekucji_wymogi_formalne

  http://adwokat-radca-prawny.pl/egzekucja-czynnosci-zastepowalnych-niezastepowalnych-komornik-poznan-lodz
  Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia
 • Cyniczna korupcja
  Sędziwie to zbrodniarze, którzy nie uznają faktów i ustanowionego prawa, tylko stosują własne prawo. Udają analfabetów i jednoznacznie określone orzecznictwo skupiające się na trybie zastępowalnym rozszerzają o zakres, którego tam nie ma, a w zasadzie jest tylko wzmianka, że przepis art. 1050 k.p.c. jest niedopuszczalny dla egzekucji praw niemajątkowych. Jeżeli dla czynności sądowych przeprosin obowiązuje tylko jeden tryb art. 1049 k.p.c., to nie można fałszować uchwały i podważać przewodniego punktu czymś, czego tam nie ma, co nie jest tam zapisane, co jest niedopuszczalne, co nie było przedmiotem zagadnienia. Uchwała SN III CZP 23/06 analizowała konkretne zagadnienie, właściwy tryb egzekucyjny dla czynności facare, art. 1049 k.p.c. Wciskanie przez sędziów jeleniogórskich reliktowego przepisu, przewidzianego tylko w szczególnych przypadkach dla czynności niezastępowalnych, jest zaprzeczeniem sensu uchwały, że obowiązuje tylko i wyłącznie, niepodważalnie art. 1049 k.p.c. Argumentacja sędziów jest nielogiczna i złośliwa, chora. Jest przestępcza. Sędziny te powinny siedzieć w więzieniu lub faktycznie się leczyć. Sąd Rejonowy w Ostródzie właściwie odczytał uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., oddalając wniosek wierzyciela jasno i precyzyjnie skonstruowany na podstawie art. 1050 k.p.c. Sędziowie jeleniogórscy powinni iść na aplikację do Ostródy lub Elbląga, które utrzymał w mocy orzeczenie sądu niższej instancji, właściwie rozumując żelazność art. 1049 k.p.c. i niezasadność stosowania przepisu art. 1050 k.p.c. Żaden sąd nie jest związany niewłaściwym przepisem, tylko związani dotyczy wyłącznie zakresu wniosku. Jeżeli właściwy, do przodu, jeżeli niewłaściwy, wadliwy – oddalić.
  Zbrodniarze w togach stróżow prawa
 • Bolek bis
  http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2017/09/25/bolek-bis/
  SKARGA na przewlekłość przewlekłości
 • Pozwać ich
  Art. 363. Sposoby naprawienia szkody
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  § 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.
  § 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

  Art. 415. Odpowiedzialność ex delicto - zasada winy
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

  Art. 416. Odpowiedzialność osób prawnych
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  Osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.

  Art. 417. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  § 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.
  § 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.
  Zawiadomienie o przestępstwie
 • Przykłady
  http://3obieg.pl/podmioty-walczace-z-bezprawiem-w-prawie
  List otwarty do sędziów
 • Jak sie daje to sie kraje
  Głupi naród trzydzieści lat akceptuje wojenki bandy czworga, zamiast odsunąć oszustów, złodziei, faryzeuszy i wziąć sprawy w swoje ręce.
  Siedmiu wspaniałych
 • @mac 18:45:21
  tu nie chodzi o podmiotowość państwa, tylko o relacje i moralność narodu wewnątrz kraju, o wartość "działaczy społecznych". Państwo czy sąd nie rządzą i nie decydują tylko ludzie...
  Przyjaciele
 • Nemo iudex in sua res
  Art. 304. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie
  ________________________________________
  Dz.U.2016.0.1749 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego

  § 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148a zamieszczanie danych osób uczestniczących w czynności oraz art. 156a udostępnianie danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego stosuje się odpowiednio.
  § 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
  § 3. Zawiadomienie o przestępstwie lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa, co do którego obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa przez prokuratora, Policja przekazuje wraz z zebranym materiałem niezwłocznie prokuratorowi.


  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury DZIAŁ III. Postępowanie przygotowawcze Rozdział 1. Przepisy ogólne § 123 Właściwość miejscowa prokuratury w sprawach przestępstw lub przestępstw skarbowych

  § 123 Właściwość miejscowa prokuratury w sprawach przestępstw lub przestępstw skarbowych
  ________________________________________
  Dz.U.2014.0.144 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

  1. Postępowanie przygotowawcze prowadzi się lub nadzoruje w jednostce organizacyjnej, na której obszarze właściwości popełniono przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
  2. Przepisy art. 31 właściwość miejscowa sądu, § 2 i art. 32 kryteria pomocnicze dla ustalenia właściwości miejscowej sądu, § 1 k.p.k. stosuje się odpowiednio.

  Zbigniew Ziobro i Patryk Jaki są następcami bolszewickich służb i kontynuują system prawa oraz metody postępowania rodem z Konga. Utrzymują stare wykidajły w obecnych strukturach i odpowiadają za współudział w zbrodniach, a nawet biorą szczególną odpowiedzialność, bo mają rolę wiodącą. Trzeba zburzyć tą zorganizowaną grupę przestępczą do fundamentu.
  Reforma Patryka Jaki - najciemniej jest pod latarnią
 • mafia prokuratorsko-sądownicza
  Wbrew tłumaczeniom

  SSP Iustitia

  w Polsce istnieje mafia prokuratorsko-sądownicza, jakiej nie było w PRL.

  Patologia i korupcja spowinowaconego układu przekracza wszelkie granice przyzwoitości.

  Do tego stopnia, że nie tylko wywindowani bossowie nie prowadzą żadnych realnych kontroli instancyjnych,

  ale tuszują (prokuratorzy) przestępstwa nadużycia władzy i poświadczenia nieprawdy przez katów, zwanych sędziami.

  Wasza niezawisłość to dowolność, a immunitety to bezkarność. Bezkarność zbrodni najgorszego kalibru, bo dokonywanych w majestacie prawa.  http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/302049950-List-Otwarty-SSP-Iustitia-do-posla-Pawla-Kukiza.html#ap-1  W wyroku bez przyczyny II K 467/07 popełniono szereg błędów proceduralnych, począwszy od analizy aktu oskarżenia po ignorowanie wniosków i badanie dowodów materialnych. Ten "wyrok" to polityczna egzekucja na zlecenie, a jej konsekwencje w sfingowanym procesie cywilnym I C 1062/08, z nadbudowaniem "ustaleń" wyroku karnego i uprawomocnienie stalinowskich bzdur na zasadzie fikcji doręczeń to nawet Bierut nie stosował.

  SSO Iustitia zatroskana godnością sędziów mogłaby się zastanowić, dlaczego i w jakim kraju, w jakim ustroju, na sprefabrykowanej kartce papieru oskarżyciela prywatnego, dokonuje się dziesięcioletnich (póki, co) tortur, uznając zasądzone przeprosiny, jako czynność niezastępowalną, chociaż wyrok tak nie opiewa. Dlaczego "sędziowie" pastwią się nad moją rodziną, skoro wierzyciel nie chce być umocowany do wykonania czynności na koszt dłużnika? I dlaczego szaleje, wiedząc, że ja grzywien nie zapłacę, a on nie zapłaci zaliczki na areszt. Już raz tą drogę przeszedł, więc czemu Sąd nie umorzy parodii prawa na podstawie art. 5 kc. Skoro wierzyciel nie chciał żebym poszedł do pudła to znaczy, że się pogodził. Tu nie chodzi o pogodzenie, tylko o dręczenie mnie dożywotnie szanowni święci...  http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/  Grzegorz Niedźwiecki "Nil"

  ul. Działkowicza 19

  58-506 Jelenia Góra
  Do rąk własnych Zbigniew Ziobro
 • PROCESY USPOŁECZNIENIA JEDNOSTKI
  Wychowanie jest interwencją w proces socjalizacji. Jest ciągiem następujących po sobie zmian jakie zachodzą w człowieku i w otoczeniu (Miller).

  Wychowanie jest to dorastanie do zadań ludzi konkretnych społeczeństw, danych okresów historycznych (Suchodolski).

  Wychowanie jest to dynamiczny, złożony układ oddziaływań społecznych (instytucjonalnych, interpersonalnych) wywołujących zmiany w osobowości człowieka (Górycka).

  Osobowość jest zespołem cech psychicznych, za pomocą których można opisywać podstawowe formy zachowania się człowieka. Osobowość w/g Muszyńskiego to system dyspozycji wyznaczających sposób zachowania się jednostki.

  Z raportu UNESCO(1978r.) –” Wychowanie jest światem w sobie i odbiciem tego świata”. Jak świat odbija się w osobowości-to problem socjalizacji, indywidualne odebranie świata. Wychowanie polega na tym, żeby ten przypadkowy proces ukierunkować, tworząc nowy świat w sobie. Wychowanie nie powinno być urabianiem, modelowaniem w kierunku zadań i potrzeb wyznaczonych przez społeczeństwo lecz wspomaganiem rozwoju człowieka (pedagogika humanistyczna). Wychowanie powinno służyć wartościom indywidualnego rozwoju człowieka (Russo, Dawey, Korczak).

  Wychowanie to pomaganie wychowankowi w rozwoju i ułatwianie mu realizowania swoich możliwości (Klimowicz).
  Przytoczone powyżej definicje wskazują na ścisły związek procesu wychowania z procesem socjalizacji. Obydwa te procesy zachodzą w stosunkach społecznych i w procesach społecznych. Socjalizacja jest to wychowanie przez społeczeństwo (Janowski). Wynikiem pozytywnej socjalizacji i wychowania jest uspołecznienie jednostki. Uspołecznienie jest wchodzeniem człowieka w kulturę i równocześnie kształtowaniem jego osobowości.
  Zasadnicza różnica dotyczy czynników wychowania i socjalizacji.
  Czynnikiem socjalizacji jest środowisko naturalne: rodzina, grupa rówieśnicza, paczki, gangi, społeczność lokalna. Czynnikiem wychowania są instytucje: żłobki, przedszkola, szkoły, organizacje. Socjalizacja jest to proces rozwoju społecznego człowieka będący efektem nie kierowanych i nie uświadamianych oddziaływań otoczenia społecznego. W tym znaczeniu od socjalizacji odróżnia się wychowanie, które jest kierowanym procesem rozwoju społecznego.

  Mechanizmy socjalizacji
  1.Mechanizm kontroli społecznej.
  Są to reakcje środowiska na zachowania jednostki (aprobata lub dezaprobata).
  Reakcje te cechuje regularność. Pewne czyny oceniane są w danej grupie jednakowo. Za tymi reakcjami kryje się system norm i wzorów postępowania aprobowanych przez grupę. Mechanizm kontroli społecznej szczególnie skutecznie działa w małej grupie – dzięki bezpośrednim kontaktom członków grupy. Przejawem kontroli jest opinia publiczna. Jednostka szybko odkrywa, że możliwości osiągania własnych celów zależą od pozycji w grupie. Zdobycie dobrej pozycji oznacza zdobycie sobie uznania i popularności. Jednostka to osiągnie, jeżeli jej zachowania będą zgodne z systemem norm i oczekiwań obowiązujących w grupie. Układem wzmocnień dla określonych zachowań człowieka jest aprobata społeczna.

  2.Mechanizm wpływu osób znaczących.
  Człowiek jest stymulowany do określonych zachowań poprzez interakcję z pojedynczymi osobami .Są to osoby dla niego znaczące, wobec których jednostka zajmuje przychylną postawę i którym przypisuje cenne dla siebie właściwości. Kontakt oparty jest na więzi emocjonalnej. Osobą znaczącą może być: matka, ojciec, koleżanka, przyjaciel, zwierzchnik itp.
  Wpływ osób znaczących zachodzi na dwóch poziomach:

  zewnętrzne odwzorowanie czyjegoś zachowania-naśladownictwo,
  odwzorowanie cudzych stanów psychicznych-identyfikacja.

  Podłożem naśladownictwa lub identyfikacji są dążenia jednostki do zapewnienia sobie bezpieczeństwa, społecznej akceptacji. Następstwem jest przyjęcie postaw i zachowań osoby znaczącej jako własne. Układem wzmocnień są reakcje tych osób.

  3.Mechanizm wzmacniania wewnętrznego.
  Stymulatorem pożądanych zachowań jest własna aktywność jednostki, ukształtowana na podłożu wcześniej przyjętych postaw (wyuczonych i zinternalizowanych). Człowiek zawsze dąży do zachowania stanu równowagi w obrębie już ukształtowanych w niej systemów postaw. Zachodzi proces selekcji napływających informacji w celu zachowania ich wewnętrznej zgodności, unikania dysonansu między uznanymi przekonaniami. Jednostka stara się zachować zgodność między tym co czuje, wyznaje, myśli, czego pragnie a tym jak się zachowuje. Są jednak wyjątki. Zdarza się, że zachowuje się tak tylko dlatego, iż pełniona rola społeczna objęta jest mechanizmem kontroli społecznej. Jest ona narzucona i pełniona pod przymusem. Aby pełniona rola miała charakter uwewnętrzniony i trwały (gdyż wtedy prowadzi do trwałych zmian w osobowości) muszą zachodzić następujące warunki:

  Nie może ona być narzucona i pełniona pod przymusem,
  Rola powinna mobilizować do wysiłku, ale jednocześnie ukazywać perspektywy pokonania trudności,
  Pełnienie roli musi budzić przychylną ocenę osób lub grup znaczących,
  Jednostka musi mieć możność pełnienia roli w sposób twórczy.

  Procesy wychowania i socjalizacji zachodzą przez cały okres życia człowieka. Ich przebieg zależy od cech psychicznych i poza psychicznych jednostki. Najważniejszym okresem kształtowania się cech indywidualnych jest wiek dziecięcy i wiek dojrzewania. Dzieci i młodzież nie mające odpowiedniego wsparcia w rodzinie i w samym sobie, wykazują tendencje do zachowań ryzykownych, aspołecznych. Nie posiadają umiejętności prawidłowego radzenia sobie z napotkanymi trudnościami życiowymi. Szkoła jako drugie po rodzinie podstawowe środowisko wychowawcze, ma największą szansę wyrównywania szans życiowych młodych ludzi i wspierania ich rozwoju. Nauczyciele poprzez systematyczną pracę mogą dać uczniom możliwość dostrzegania, rozwijania i wykorzystywania osobistych potencjałów, a co się z tym wiąże, lepszego radzenia sobie z trudnościami życiowymi.  Opracowanie: mgr Anna Wcisło
  Wzywam do walki o niepodległość
 • sprawiedliwi zbrodniarze
  Wydanie wyroku skazującego bez przestępstwa to przestępstwo
  Wniosek o udzielenie informacji publicznej i społecznej
 • arbitralność
  Nie da się ukryć, że Niedźwiecki został skazany w wyniku poglądów sędziego, a nie na podstawie faktów. I to jest precedens, w tego rodzaju sprawie.
  Kryzys komunikacyjny i legitymizacyjny funkcjonariuszy
 • gorzej jak za PRL
  nawet białych rękawiczek nie zakładają
  Opel „Ligęza” w Jeleniej Górze dręczy mnie dziesięć lat
 • @Jan Paweł 22:49:04
  Proszę go wymienić, a nie zaocznie trolować, uprawiać destrukcję...

  Materiały do pobrania na stronie Demokracji i Sprawiedliwość

  Przystąpienie do grupy powołującej federację

  Upoważnienie do reprezentowania organizacji
  Trybunał Narodowy
 • @Jan Paweł 22:35:53 - Pies ogrodnika
  Nie dopuszczam pieniactwa, dzielenia ludzi, rozbijactwa, nieuzasadnionej krytyki, wybijania się do pierwszego szeregu, kolaboracji z władzą. Jeśli komuś nie pasuje skład i inicjatywa, to może nie wchodzić do ruchu.
  Trybunał Narodowy
 • @Oscar 13:29:58
  Przy niejawnych strukturach będzie anarchia i każdy ch.. na swój strój. Brak kontroli i zasad. Porządek i podmiot prawny musi być żeby się liczyć i mieć znaczenie. Legalną mafię można zdemaskować ujawniając nazwiska, układy i korupcję. Potrzebny współczesny IPN. Patrz Najwyższy Trybunał Narodowy…
  Trybunał Narodowy
 • bolszewicki system trzeba zlikwidować
  są cztery chętne stowarzyszenia do grupy inicjatywnej
  Trybunał Narodowy
 • Państwo ponad państwem
  To jest państwo ISIS a nie państwo demokratyczne...
  List otwarty do Senator Lidii Staroń