Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!

Komentarze obiekt

 • Nie wolno bezpodstawnie imputować niepoczytalności
  http://rebeliantka.neon24.pl/post/131518,sadom-nie-wolno-bezpodstawnie-imputowac-niepoczytalnosci
  Pokaż mi człowieka a paragraf się znajdzie
 • Sędziowie naruszają zakaz prowadzenia działań politycznych
  Art. 86. Ograniczenie działalności pozazawodowej sędziego
  ________________________________________
  Dz.U.2018.0.23 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

  https://www.arslege.pl/ograniczenie-dzialalnosci-pozazawodowej-sedziego/k41/a4839/
  Wzywam władze sądownicze do zaprzestania niszczenia ludzi
 • układ zamknięty
  Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Marek Hibner kłamie i odwraca kota ogonem
  Ogłaszam protest głodowy przed Sądem Okręgowym
 • Niezawisłość
  Art. 178. Niezawisłość sędziowska
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

  1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz USTAWOM.

  Podrzędny to nie nadrzędny. Pod, to znaczy niżej, musi wykonywać dyrektywy.
  3598 dzień represjonowany
 • państwo w państwie
  Na razie kradną komputer, potem przejmą dom, jak prokurator od przestępczości zorganizowanej Krzysztof Domagała.
  3598 dzień represjonowany
 • @goodness 20:18:07
  Art. 58. Bezwzględna nieważność czynności prawnej
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
  § 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
  § 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

  Art. 5. Nadużycie prawa podmiotowego
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

  Art. 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

  Art. 7. Zasady działania organów państwa
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

  Art. 8. Konstytucja jako ustawa najwyższa
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

  Art. 9. Przestrzeganie prawa międzynarodowego
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

  Art. 30. Zasada ochrony godności człowieka
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

  Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
  2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

  Art. 40. Zasada zakazu tortur
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

  Art. 42. Zasada odpowiedzialności za czyn karalny
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.
  2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.
  3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

  Art. 45. Prawo do sprawiedliwego procesu
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.
  2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.

  Art. 61. Prawo uzyskiwania informacji o działalności organów
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
  2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
  3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
  4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

  Art. 77. Prawo do wynagrodzenia szkody
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
  2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.

  Art. 83. Obowiązek przestrzegania prawa
  ________________________________________
  Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Stosowanie_prawa

  Artykuł 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka:
  Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

  Prawo o ustroju sądów powszechnych
  Art.66. Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według następującej roty:
  „Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.”; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi dopomóż Bóg”.

  ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SĘDZIÓW
  Statut Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”
  WIELKA KARTA SĘDZIÓW (Zasady podstawowe)
  Europejska Karta o Statusie Sędziów
  Ustawa o prokuraturze
  ZBIÓR ZASAD ETYCZNYCH PROKURATORA
  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
  Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
  MIĘDZYNARODOWY PAKT PRAW OBYWATELSKICH I POLITYCZNYCH
  KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI
  KONWENCJA w SPRAWIE ZAKAZU STOSOWANIA TORTUR ORAZ INNEGO OKRUTNEGO, NIELUDZKIEGO LUB PONIŻAJĄCEGO TRAKTOWANIA ALBO KARANIA
  Wprowadzenie prawa w szkołach jest niezbędne…
  Dowód sabotowania Ministra Ziobro przez powołanego prezesa
 • Szok
  Sędziowie obu instancji przez jedenaście lat ze względu na roztargnienie nie mogą rozstrzygnąć zagadnienia prawnego lub ustosunkować się do istniejącej wykładni...
  Niezawisłe gangsterstwo
 • Hans Frank
  Ziobro (Generalna Gubernia) usprawni działania Sonderdienst
  Nakazuję wszcząć śledztwo z urzędu, art. 303. 304 kpk
 • Holokaust
  Każdy ma jedno życie, nikt nie ma prawa go niszczyć.

  art. 3 europejskiej konwencji praw człowieka, który stanowi, że "nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu".
  Wymiar sprawiedliwości to polskie obozy śmierci
 • USTAWA z dnia 29 czerwca 1995 r o referendum
  Art. 13.
  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządza poddanie Konstytucji pod referendum
  w trybie określonym w art. 9 ustawy konstytucyjnej, o której
  mowa w art. 11.
  2. Przyjęcie w referendum Konstytucji następuje wówczas, gdy opowiedziała
  się za nią większość biorących udział w głosowaniu.
  Wnioski do Sejmu i Senatu o udostępnienie informacji
 • Demontaż całościowy
  Nie ma sędziów sprawiedliwych i prokuratorów uczciwych. Milczenie jest zgodą, jest współudziałem w holokauście, jak to określił Darek Komorowski. Ci ludzie biorą ogromne pieniądze, za odwrotne spełnianie roli. Za bolszewizm. Sędzia, który ślubował sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie, w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości, a dręczy i wykańcza, to najgorszy zbrodniarz. Prokurator zaś, który jest powołany do ścigania przestępstw, a tuszuje zbrodnie kolegów prawników, odmawiając wszczęcia śledztwa lub umarzając dochodzenie, to taki sam zbrodniarz. Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny o tym wie i nic nie robi. Trzyma tych oprawców dla swoich gier. Powinni być pozbawieni zawodu dożywotnio i prawa do emerytury z tej "pracy".
  Rozporządzenie
 • Szanowny Panie Grzegorzu,
  popieram Trybunał Narodowy a nawet jestem jego członkiem bo popieram każde środowisko czy ugrupowanie, które ma w swoim programie rozbicie (wreszcie) układu magdalenkowego i postmagdalenkowego. Obecna władza, mimo że robi wiele dla społeczeństwa i dla Państwa, tak naprawdę działa w ramach tego, co ustalono w Magdalence, tj. "my nie ruszamy waszych a wy naszych". Gdzie są obiecywane rozliczenia aferzystów i licznych afer. Dlaczego do tej pory nie ujawniono Raportu WSI i nie pociągnięto do odpowiedzialności niejakiego Komorowskiego za m.in. aferę AON? Dlaczego nie pociągnięto do odpowiedzialności "bohaterów" Afery taśmowej, którzy sami się podłożyli do grillowania? I jeszcze sto innych "dlaczego". Odpowiadam: dzieje się tak dlatego, że w tych samych aferach są umoczeni po równo zarówno członkowie PO jak i PiS. W takiej sytuacji żadna ze stron nie jest zainteresowana ujawnianiem mechanizmów afer a tym bardziej ich rozliczeniem, tj. odebraniem profitów pozyskanych w nieuczciwy sposób. Z tego samego powodu PiS nie jest zainteresowane nawiązaniem współpracy i koalicji z oddolnym ruchem jakim jest Marsz Niepodległości. Sami dokładają do ognia rozdmuchując wydumane argumenty o rzekomych zachowaniach faszystowskich.
  Podsumowując - czekam na realne działania dla dobra Polski. TN obiecuje takie działania ale na razie przedstawił program li tylko dla Jeleniej Góry.
  Pytam, jak ja mam się znaleźć w tym programie?
  Pozdrawiam serdecznie
  Bogusław H.
  Żądanie ostrzeżenie do Ministra Sprawiedliwości
 • Zbrodniarze gorsi od Stalina
  Zbigniew Ziobro jest zbrodniarzem i stanie kiedyś przed odpowiednikiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze za kierującym zorganizowaną grupą przestępczą. Państwa w państwie, które nie orzeka w oparciu o dowody, o fakty, prawdę materialną i ustanowione nawet przez siebie prawo. Nie uznaje zasady In dubio pro reo i domniemania niewinności, ani żadnych zasad zwykłej przyzwoitości, ludzkiej komunikacji społecznej, tylko represjonuje ludzi rękoma stalinowskich funkcjonariuszy, pokroju Bożena Górecka.
  Od Świętego Mikołaja dla Polaków
 • Umyślna obraza przepisów prawa procesowego art., 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.
  Art. 2. Cele postępowania karnego
  ________________________________________
  Dz.U.2017.0.1904 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
  § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby:
  1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności;
  2) przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego;
  3) zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności;
  4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.
  § 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.
  https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/33wozniewski.pdf

  Art. 1. Warunki odpowiedzialności karnej
  ________________________________________
  Dz.U.2016.0.1137 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
  § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
  § 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.
  § 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.
  http://www.infor.pl/prawo/kodeks-karny/odpowiedzialnosc-karna/686316,Elementy-struktury-przestepstwa-art-1.html

  NARUSZENIE PR. MATERIALNEGO PRZEZ JEGO BŁĘDNE ZASTOSOWANIE

  Błąd subsumcji = zastosowaniu niewłaściwego przepisu bądź na niewłaściwe określenie zakresu skutków prawnych wynikających z danego przepisu w konkretnym wypadku jak również na zaprzeczeniu związku, jaki zachodzi między faktem ustalonym w procesie a normą prawną.
  http://pozew.blogspot.com/2009/10/naruszenie-pr-materialnego-przez-jego.html
  Zbigniew Ziobro – capo di tutti capi
 • Jest gorzej jak za Stalina
  Jest bezsens odwołań, bo sądy nie istnieją. Zwyrodnialcy orzekają egzekucje stalinowskie, a mafia terroryzm uprawomocnia.
  Strategia Kalkstein-Kornhauser
 • Polska dla Polaków
  http://karolinaklekowicka.pl/polska-dla-polakow-polak-dla-polski
  Tworzymy partię suwerena
 • @Rzeczpospolita 12:40:05
  Proszę dać przykład i samemu zrobić pierwszy krok, fundament jest:

  http://trybunal-narodowy.pl/odwaz-sie-byc-madrym/
  I Światowy Kongres Polaków
 • @Oscar 12:45:09
  z Ziobro to nie mafia? Dobra zmiana, czy nocna zmiana? Ziobro i Jaki taki wiedzą wiele, ale milczą, robią tylko ruchy polityczne. Wymiana bossów.
  Do Waldemara Żurka
 • Dobra zmiana
  Gdzie są organy ścigania?
  Zbrodnie w majestacie prawa
 • Art. 282 k.k.
  Te istoty, które sprawując funkcję sędziów, umyślnie uporczywie nękają ludzi, stosują świadomie tortury i obstrukcję, nie orzekają na podstawie faktów i prawdy materialnej, postępują niegodnie, niezgodnie z przepisami prawa, to antyludzkie, to zwyrodnialcy, którzy powinni siedzieć dożywotnio w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie, a nie orzekać jako funkcjonariusz publiczny wymiaru sprawiedliwości.
  Wyłączenie sędziów z powodu mataczenia